Fællesrådets vedtægter

1. Navn og hjemsted

Sammenslutningens navn er: Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup.

Sammenslutningen omfatter Beder og Malling sogne. Dens adresse er sammenfaldende med den til enhver tid værende formand for forretningsudvalget.

2. Formål

Fællesrådet har til formål

 • at virke for godt og frugtbart sammenhold mellem egnens beboere
 • at koordinere og skabe oversigt over medlemmernes aktivitetsmuligheder
 • at etablere et fælles organ, der overfor offentlige myndigheder kan varetage egnens sociale, kulturelle, fritidsmæssige, erhvervsmæssige, miljømæssige, landskabelige og byplanmæssige interesser mv.
 • at virke til skabelse af bedre trivsel for egnens beboere, blandt andet ved at være lydhør for behov for nye aktiviteter og institutioner og ved at foreslå løsninger til imødekommelse af disse ønsker
 • at arbejde for oprettelse af beboerhuse eller andre former for lokale samlingssteder i området

3. Fællesrådet

Fællesrådet består af et medlem fra hvert af de tilsluttede medlemsorganisationer.

Ingen enkeltperson kan repræsentere mere end én medlemsorganisation.

Fællesrådets øverste myndighed er generalforsamlingen. Fællesrådets daglige drift varetages af et forretningsudvalg.

De medlemsorganisationer som har repræsentanter i forretningsudvalget, kan lade sig supplere i fællesrådet med yderligere et medlem, som observatør uden stemmeret.

4. Fællesbladet

Fællesrådet er udgiver af Fællesbladet, der har en selvstændig redaktion og en selvstændig økonomi. Forretningsudvalget godkender redaktionens valg af ansvarshavende redaktør og kasserer, en beskrivelse af Fællesbladets formål og rammer for indhold samt budget for det kommende år inden årets start. Forretningsudvalget udpeger en repræsentant til redaktionen, og indkalder til et årligt fællesmøde mellem redaktionen og forretningsudvalget.

5. Hjemmeside

Fællesrådet driver hjemmesiden bma.dk med en selvstændig redaktion. Forretningsudvalget godkender en webmaster for hjemmesiden og rammer for hjemmesidens indhold og formål.

6. Medlemskab

Som medlem kan optages foreninger, beboergrupper, institutioner, skoler, råd, erhverv mv, som har sit virke i området.

Optagelse sker ved skriftlig anmodning om optagelse stilet til fællesrådets forretningsudvalg. Forretningsudvalget forelægger ønsket om optagelse til godkendelse på førstkommende fællesrådsmøde.

7. Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af otte medlemmer, der varetager den daglige drift under ansvar overfor fællesrådet. De vælges blandt dettes medlemmer. Der kan vælges op til to suppleanter ved hvert valg.

Alle vælges for en toårig periode, skiftevis hver andet år, således at formand og tre medlemmer vælge på lige årstal og kasserer og tre medlemmer på ulige årstal. Der kan efter behov foretages suppleringsvalg på en generalforsamling.

Konstituering af næstformand og sekretær aftales i forretningsudvalget.

8. Fællesrådsmøder

Fællesrådet afholder generalforsamling i marts og halvårsmøde om efteråret. Mødet i efteråret arrangeres som et åbent informationsmøde, hvor alle lokalt boende kan deltage. Der udarbejdes referat fra møderne.

Fællesrådet afholder generalforsamling i marts og halvårsmøde om efteråret. Der udarbejdes referat fra møderne. Alle borgere i Beder og Malling sognesamt gæster, der er inviteret af forretningsudvalget, har adgang til møderne, men kun repræsentanter for medlemsorganisationerne har stemmeret på generalforsamlingen.

Hver medlemsorganisation har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal uanset det mødte antal medlemmer.

Enhver afstemning skal være skriftlig, såfremt én af fællesrådets medlemmer kræver det. 

Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel i den lokale presse/Fællesbladet eller ved indkaldelse til den enkelte medlemsorganisation.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af nye medlemmer
 4. Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode
 5. Forelæggelse af regnskab for Fællesrådet og Fællesbladet til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent
 8. Valg af:
  1. Formand - lige år
  2. Kasserer - ulige år
  3. Forretningsudvalgets øvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige år samt eventuelle suppleanter
  4. 2 revisorer for såvel Fællesrådet som Fællesbladet - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på møderne, indsendes til formanden senest 8 dage før fællesrådsmøderne afholdes.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal uanset det mødte antal medlemmer.

Hver medlemsorganisation har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig, såfremt én af fællesrådets medlemmer kræver det.

9. Økonomi

Regnskabsåret er kalenderåret.

Fællesrådets økonomi er baseret på et årligt kontingent fra hver af de tilsluttede medlemsorganisationer og fra offentlige tilskud/midler.

Fællesrådet kan ikke forpligtige de enkelte medlemsorganisationer økonomisk.

Fællesrådet tegnes af formand og/eller kasserer.

10. Ekstraordinær generalforsamling.

Forretningsudvalget kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, eller 1/4 af medlemmerne kan kræve at forretningsudvalget indkalder til en ekstraordinær generalforsamling.  Denne skal varsles på samme måde som den ordinære generalforsamling.

11. Vedtægtsændring

Forslag om ændring af vedtægterne skal fremsættes på en generalforsamling og kan tidligst vedtages på en efterfølgende generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for ændringen.

12. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til forretningsudvalget.

Eksklusion kan kun ske ved beslutning af et enigt forretningsudvalg eller ved simpelt flertal på generalforsamlingen.

13. Ophævelse af fællesrådet

Fællesrådet kan opløses efter samme regler som vedtægtsændringer. Dog skal mindst 90% af de fremmødte gå ind herfor.

Efter opløsningen fordeles fællesrådets midler til godgørende formål i lokalområdet efter forretningsudvalgets anvisning.

Således vedtaget på Fællesrådets generalforsamling den 24. marts 2022 på Malling Kro
Erstatter vedtægter af 20. marts 2011

Nyeste kommentarer