Møder 2024

Referat af møder i Fællesrådets Forretningsudvalg i 2024

Læs tidigere mødereferater fra 2024:

Referat fra 8. februar 2024


Referat fra Forretningsudvalgsmødet onsdag d. 8. maj 2024

Sted: Mødelokalet, Foreningernes Hus i Malling

Deltagere: Steen Bording Andersen, Erik Moes, Børge Terkelsen, Lene Damgaard, Birgit Roesen, Povl Nørgaard, Jørgen Friis Bak og Birgitte Skjøtt. Afbud fra Hans Oluf Schou.

 

Grundlovsdag
Det blev besluttet, hvem der skal modtage Fællesrådets pris i år. De sidste praktiske detaljer blev aftalt og indskrevet i et fælles dokument. I år starter mødet allerede kl. 13.00 af hensyn til rådmand Nicolaj Bang, der skal holde talen. Christian Foged spiller til fællessangene.


Byfesten - deltagelse og ansøgning
Fællesrådet har modtaget en ansøgning fra arrangøren om at støtte byfesten med 20.000 kr. Sagen blev drøftet. Det er vigtigt at bakke op om arrangementet, men vi kan ikke igen støtte med halvdelen af kontingent-indtægten. Det blev derfor besluttet, at Fællesrådet i år støtter byfesten med 10.000 kr.
Samtidig ønsker vi at se regnskabet, når arrangementet er gennemført. Steen sender besked til ansøgeren og meddeler samtidig, at vi næste år gerne vil have en ansøgning i bedre tid inklusive budget. Desuden vil Fællesrådet gerne synliggøres med et banner eller andet til byfesten. Forretningsudvalget og grøn gruppe stiller ikke op med en stand.

Evaluering af mødet med kommunen om samarbejdsaftalen
Steen, Lene, Birgit, Erik og Jørgen deltog i mødet 7. maj, hvor fællesrådenes arbejdsgruppe kom med et oplæg og en ønskeseddel til det fremtidige samarbejde. Vi vil ligesom de andre fællesråd i kommunen indsende kommentarer til udkast til samarbejdsaftalen, som politikerne skal drøfte inden sommerferien. Vi vil især understrege, at fællesrådene ikke er det samme som de lokalråd, der nævnes i strukturreformen. Vi er netop ikke en del af den kommunale forvaltning, men en samarbejdspartner, der skal varetage lokal-samfundets interesser.


Vi mener også, at enkeltmands-stemmer ikke skal have ligeså stor vægt som foreningernes stemmer, fordi det kan føre til kup om enkeltsager.

Endelig er det vigtigt, at medlemmerne i fællesrådenes arbejdsgruppe kun har repræsentanter fra fællesrådenes forretningsudvalg/bestyrelser.


Steen og Jørgen sender udkast til brev til kommentering i forretningsudvalget, inden brevet sendes til de øvrige fællesråd og forvaltningen.


Oplandspuljen
Det blev drøftet, hvilke projekter vi vil søge tilskud til i kommunens pulje. Nogle af de projekter, der blev præsenteret på generalforsamlingen, er ikke længere relevante, fordi der er opnået finansiering fra anden side. Derfor vil vi nu satse på at få tilskud til konkrete projekter i forhold til flere outdoor aktiviteter i de grønne områder mellem Beder og Malling samt projekter om mobilitet. Steen svarer på henvendelsen fra kommunen.
På sigt skal vi have inddraget borgere i både Beder, Malling og Ajstrup i at foreslå konkrete projekter.
Læs om oplandspuljen på www.sammenomaarhus.dk

Evaluering af Hold-Rent dag
Det blev drøftet, om vi skal stoppe deltagelsen i affaldsindsamlingen pga det ringe fremmøde og det beskedne udbytte den 14. april. Skolerne er meget aktive i Danmarks Naturfredningsforenings ugelange kampagne, og derfor er der ikke meget affald tilbage i weekenden – undtagen på Oddervej, hvor det er for farligt for eleverne at indsamle affald.
Det blev besluttet, at Fællesrådet ikke længere vil deltage i Hold-Rent dagen.


Økonomi
Børge oplyste, at der er et indestående på 222.459 kr. Vi har mistet et medlem og har nu 101 medlemmer af Fællesrådet, fordi Malling Bio ikke længere er medlem.

Grøn Gruppe
Birgitte oplyste, at næste møde holdes 29. maj. Steen opfordrede til, at grøn gruppe engagerer sig i at foreslå projekter til den grønne korridor mellem Beder og Malling (oplandspuljen).

300 hektar ny natur
Erik orienterede fra mødet 7. maj, hvor der især blev drøftet adgangsveje især til den sydlige mark ved Vilhelmsborg. Arealet er omgivet af jernbanen, Oddervej og Giber Ringvej, og i øjeblikket er der kun adgang fra Mårslet, men den del af marken bør friholdes for menneskelig trafik af hensyn til kronvildt, der skal vandre der for at komme til faunapassagen over Giber Ringvej.


Erik har kontaktet Peter Søgaard og Ada Holst fra kommunen med et forslag om at lave en ”Beder Bypark” med adgang under banen og Oddervej. Det vil være en dyr løsning, men måske kan der opnås støtte fra Nordea Fonden og Salling Fonden.


Jørgen foreslog, at der kunne laves en sti under jernbanebroen.

Sagen drøftes videre på næste møde.

Erik og Jørgen deltager i statusmøde 10. juni med kommunen.

Erik orienterede om mødet med Ajstrup Bio- og Energilaug og Foreningen Økologisk Jordbrugssamvirke.


Trafik
Lene svarer på henvendelsen fra Inger Lise Johansen om den dårlige, hullede vej ved Mariendal.
Lene svarer også på henvendelsen fra Ole Henneberg om et farligt trafiksted ved Kirkemarken/Kirkebakken.

Der skal indhentes materiale fra Daniel Pedersson, som tidligere var tovholder på trafikgruppen.


Stier
Cykelstien til Ajstrup Strand bliver desværre forsinket et år, fordi der er komplikationer i forhold til strandbyggelinjen, og der derfor skal indhentes tilladelser. Lene, Birgit, Steen og Jørgen deltager i mødet med kommunen 18. juni ved campingpladsen. Jørgen og Birgit deltager i formødet 16. maj, som Freja fra Krydsfelt Nors-minde har indkaldt til.

Steen og Lene deltager i møde med Joy Alrø Steen fra kommunen vedr. Egelundsstien og foreslår dato.

Jørgen oplyste, at der er lavet lokalplan for stien fra Malling syd til skolen og under banen. Lene tager kontakt til forvaltningen.


Steen kontakter Peter Søgaard vedr. stier gennem Bymoseskoven og den blå skov, hvor der er problemer med vand.

Byudvikling
Steen oplyste, at næste møde holdes 22. maj i gruppen, der bl.a. arbejder med byskitse for Beder.
Lene gjorde opmærksom på, at rækkehusene ved Damgaards Alle er lavet som en byggesag uden lokalplan. Det er problematisk med denne praksis, fordi det fratager lokalbefolkningen muligheden for at komme med høringssvar til en lokalplan. Vi ønsker nye boliger i kun et plan, så de er velegnede som seniorboliger.
Lene foreslog at skrive til rådmandssekretariatet eller Plan & Byggeri. Steen tager sagen op overfor Teknisk Udvalg. Vi ønsker borgerinddragelse i byudviklingen.

Egelund Borger Center
Drøftes på næste møde.

Kalenderen

  • 30, maj: FU-møde om Grundlovsfesten
  • 27. maj: Fællesrådenes kommunaldag kl. 18:30-21:30 i Turbinehallen
  • 1. juni: Beder Malling Byfest 24, Egelund (BMI)
  • 5. juni. Grundlovsfest i Egelund
  • 19, juni: FU-møde. Fastlæggelse af årshjul og møder frem til generalforsamlingen i 2025.

 

Eventuelt
Erik oplyste, at Folkehuset i Beder overlever. Han oplyste også, at Tvinds tøjcontainere er fjernet.

Povl er bekymret for den øgede trafik i Fulden, når Oddervej lukkes i en periode. Lene finder kontaktperson i forvaltningen.


Jørgen gjorde opmærksom på, at lokalplan 1212 om Dampmøllevej er i høring. Vi skal lave høringssvar.

Steen skal svare på henvendelsen fra Simon Milwertz Philipsen vedr. mulighed for madlavningskurser ved Mariendal.

 

 

17.05.2024/BS


 


Nyeste kommentarer