Møder 2024

Referat af møder i Fællesrådets Forretningsudvalg i 2024

Læs tidigere mødereferater fra 2024:
Forretningsudvalgets møde 11.01.2024


Referat fra Forretningsudvalgsmødet torsdag d. 8. februar 2024

Sted: Mødelokalet, Foreningernes Hus i Malling

Deltagere: Jørgen Friis Bak, Steen Bording Andersen, Børge Terkelsen, Erik Moes, Povl Nørgaard og Birgitte Skjøtt.
Afbud fra Hans Oluf Schou og Daniel Pedersson.

 

Generalforsamling

Byrådsmedlem Jesper Kjeldsen bliver dirigent, og dagsorden og forslag til nye vedtægter er udsendt til medlemmerne og lagt på bma.dk. Børge og Povl registrerer deltagere ved ankomst og uddeler stemmesedler.


Jørgen laver den overordnede beretning, og arbejdsgruppernes tovholdere fremlægger 5 minutters oplæg om hhv. byudvikling, trafik, grøn gruppe, 300 hektar ny natur og EBC. 

Børge køber vingave til det afgående medlem af forretningsudvalget (Daniel).
Jørgen er tovholder på at finde kandidater til et nyt medlem af forretningsudvalget og forhører sig bl.a. hos Krydsfelt Norsminde.

Grundlovsfest - underholdning – prismodtager

Taleren er på plads. Det skal afklares, om Hans Oluf har lavet en aftale med Choritma koret i Malling om optræden. Alternativt vil Steen undersøge, om Efterskolen i Malling kan stille med et kor. Erik undersøger, om Christian Foged vil spille til fællessangene.


Der blev drøftet forskellige forslag til prismodtager. På næste møde drøftes flere forslag, og der tages en beslutning.

Ny samarbejdsaftale mellem fællesråd og kommune

Kommunen vil indkalde til et fællesråds-seminar i foråret.

Jørgen refererede fra det seneste møde, hvor det var tydeligt, at kommunen gerne vil have ensrettet og standardiseret arbejdet, men det er fællesrådene kraftige modstandere af, for det vigtigste formål er at varetage lokalområdernes interesser overfor kommunen. Vi er ikke sags-behandlere og vil ikke være kommunens forlængede arm.


Jørgen deler et link til en debatside om samarbejdsaftalen, og Steen vil skrive et indlæg på siden. Vi ønsker at blive inddraget tidligt i processerne om planlagte projekter og vil gerne i dialog med developere, og vi ønsker at kommunen stiller medarbejdere til rådighed til støtte for arbejdet i Fællesrådene, hvor medlemmerne i forretningsudvalget arbejder ulønnet og frivilligt. Vi vil gerne kunne trække på en medarbejder fra Medborgerskab i Borgmesterens afdeling bl.a. til opgaver med kommunikation.

Jørgen foreslog, at kommunen måske kan være behjælpelig med at få udsendt et nyhedsbrev til alle borgere i lokalområdet gennem E-boks. Det er ikke alle borgere, der får Fællesbladet eller er på Facebook.

Ny Aarhusmodel for borgerinddragelse

Kommunen ønsker at styrke den demokratiske samtale og undersøge, udvikle og implementere en ny tilgang til måden, kommunen inddrager, engagerer og involverer aarhusianerne i byudviklingen, så løsninger kan udvikles i fællesskab. Kommunen ønsker at styrke tilliden, dialogen og sam-arbejdet og skabe bedre rammer for, at endnu flere forskellige aarhusianere involverer sig i by-udviklingen. Samtidig skal der være større gennemsigtighed og åbenhed for de beslutninger, der træffes.  Arbejdet med at udvikle en ny model for borgerinddragelse sker med:

  • Åbenhed og gennemsigtighed
  • Tillid og respekt
  • Forventningsafstemning og forpligtigelse
  • Repræsentativitet og inklusion
  • Nysgerrighed og lydhørighed
  • Evaluering og læring

 

Kommunen har nedsat et Medborgerskabsforum med 25 repræsentativt udvalgte borgere, 14 repræsentanter fra organisationer og foreninger, 2-3 repræsentanter fra relevante råd og repræsentanter fra fællesrådenes arbejdsgruppe.

Steen skriver et indlæg til høringsportalen og understreger, at vi ønsker at blive inddraget tidligt i processerne om planlagte projekter og gerne vil i dialog med developere. Desuden ønsker vi, at kommunen stiller medarbejdere til rådighed bl.a. til opgaver med kommunikation.


Læs mere den ny Aarhusmodel for borgerinddragelse på aarhus.dk her.


Oplandspuljen

Jørgen deltog i et dialogmøde i januar og viste forslag til projekter. Oversigten er efterfølgende sendt til forretningsudvalget. Vi har budt ind med samkørsel, sammenhængende bymiljø, grøn korridor mellem Beder og Malling samt grønne mødesteder.
Kommunen har foreløbig valgt at støtte fire projekter, og Steen viste, hvad borgerne har foreslået af aktiviteter ved gadekæret i Gl. Egå, som kommunen bevilger 400.000 kr. til som deltagerbudget. Borgerne kan så stemme om det, de helst vil have realiseret.

Jørgen oplyste, at vi skal samarbejde med kommunens playmakere (fra Borgmesterens afdeling) og komme med flere forslag til ideer i vores lokalområde. På generalforsamlingen vil Jørgen efterlyse gode ideer, som vi kan spille ind til kommunen.

Jørgen har skrevet en artikel om Oplandspuljen til næste fællesblad og opfordrede til at gå ind på hjemmesiden https://sammenomaarhus.dk/
Han oplyste, at kommunen har bevilget 280.000 kr. til en ny fællesskabs- og foreningsudvikler. Det beløb er taget fra en anden pulje.


BorgerBazar

Vi deltager på en stand sammen med Fællesbladet i Egelund den 13. april. Jørgen indkalder til et fælles arbejdsgruppemøde i starten af april, hvor vi beslutter, hvilke aktiviteter vi vil præsentere. Det bliver bl.a. byudvikling, sprøjtefri haver, 300 hektar ny natur og trafik. Desuden vil vi opsætte en kasse, hvor besøgende kan lægge sedler med gode ideer til, hvad vi skal foreslå af projekter til Oplandspuljen.

HoldRentDag

Arrangementet foregår søndag 14. april, og Jørgen opfordrede alle til at deltage. Børge vil udsende mail til medlemmerne og foreslå, at det også kan være oprydningsaktiviteter i egne grundejer-foreninger eller lokalområder. Det behøver ikke at være deltagelse i de fælles aktiviteter i Beder og Malling, som hhv. Jørgen og Lene Gisselman står for – trods dårligt fremmøde sidste år.
Povl oplyste, at de holder oprydningsdag i Fulden 14/4, og han vil melde arrangementet ind til Danmarks Naturfredningsforening, som leverer udstyr til den landsdækkende aktivitet fx hapsere.

Kommuneplan

Det er vigtigt, at vi kommer med indspil til den nye kommuneplan, som skal træde i kraft 1/1 2026. Arbejdsgruppen om byudvikling er godt i gang med arbejdet og vil lave en beskrivelse, vi kan indsende til kommunen, så vi kan få indflydelse på udviklingen i vores område.

Borgerforslag om harmonisering af veje

Jørgen oplyste, at Fællesrådet hele tiden har været imod forslaget om "harmonisering", og at Børge har været ankermand i sagen. Desværre har et medlem af forretningsudvalget meldt det modsatte ud i et svar på en konkret henvendelse om at støtte op om borgerforslaget. Det blev understreget, at enkeltmedlemmer af forretningsudvalget IKKE må svare på en henvendelse, før forretningsudvalget har taget stilling og besluttet en fælles holdning.


Børge fortalte om processen, hvor kommunen ikke har været til nogen hjælp men bare er kommet med et standardsvar om, at man skulle etablere vejlaug. Han fortalte, at grundejerforeningerne på Stokrosevej og Stenrosevej var nødt til at hyre en advokat for at løse problemet. Advokaten  oplyste, at en Højesteretsdom har stadfæstet, at grundejerforeninger godt kan udvide deres virkefelt til også at omfatte vejvedligeholdelse af stamveje og ikke kun stikveje. På den måde er opgaven nu blevet en del af grundejerforeningens arbejde. Birgitte oplyste, at det også er tilfældet i Beder Øst Ejerlav, hvor det blev besluttet på grundejerforeningens generalforsamling sidste år. Det har betydet en fordobling af kontingentet til grundejerforeningen.


Steen mener, det er en retfærdig løsning med harmonisering af vejene og var selv med til at vedtage det i byrådet.

Økonomi

Børge oplyste, at alle fakturaer er udsendt, men forventer, at det igen bliver nødvendigt at udsende rykkere til 1/3 af medlemmerne. Kassebeholdningen er på ca. 203.000 kr.
Børge vil rykke Tue Aagaard for et oplæg vedr. LED-tavlen, som Fællesrådet vil yde tilskud til, hvis der indsendes en projektbeskrivelse til forretningsudvalget. Dette skal være afklaret inden general-forsamlingen.

 

Grøn Gruppe

Intet nyt. Næste møde holdes efter 27/2. Erik aftaler mødedato med Klaus Møller Jørgensen.

 

300 hektar ny natur

Erik oplyste, at projektgruppen holder møde 27. februar. Kommunen vil præsentere en opsamling fra de tre borgermøder. Det skal bl.a. drøftes, hvordan man får engageret flere frivillige i projektet.

 

Trafik

Jørgen har indsendt forslag til etape 2 af 40 km zoner. På sigt bør vi arbejde for, at hele Beder og Malling bliver 40 km zoner, når der er lavet evaluering af forsøgene.

 

Byudvikling

Steen oplyste, at der er nedsat arbejdsgrupper om forskellige emner. Jørgen er aktiv i gruppen om trafik, veje og cykelstier. Gruppen om natur og miljø har fokus på både det rekreative, biodiversitet og beskyttelse af grundvandet. Resultatet af gruppernes arbejde præsenteres på et borgermøde primo 2025, hvorefter materialet bearbejdes og indsendes som input til den nye kommuneplan.

 

EBC

Intet nyt. Vi er frustrerede over, at det går så langsomt med at få etableret Egelund Borger Center.

Kalenderen

tir. 27. feb. Møde i Projektgruppen om 300 hektar ny natur (EM+JFB)

tor. 14. mar. kl 19:30 Generalforsamling, Malling Kro

lør. 13. apr. kl 10 Borgerbazar ‘24, Egelund (BMI)

søn. 14. apr. kl 9:30-12 HoldRent-dag Beder og Malling

lør. 1. juni kl 9 Beder Malling Byfest 24, Egelund (BMI)

ons. 5. juni kl 13 Grundlovsfest, Egelund

Eventuelt

Jørgen, Povl og Kirsten Bruun vil gå i gang med at få hjemmesiden bma.dk over i et mere brugervenligt system.

 

Erik oplyste, at der er etableret en 2-1 vej på Elmosevej, men det giver en dødsfælde for cyklister, når de skal krydse over fra cykelstien på Kirkebakken eller krydse over til Bispelundvej.

 

Erik oplyste, at ildsjæle-gruppen kæmper videre for bevarelse af Folkehuset i Beder.

 

10.02.2024/BS

 


Nyeste kommentarer