Generalforsamling 2024

Referat fra Fællesrådets generalforsamling

den 14. marts 2024 på Malling Kro                 Download ref. i pdf rev. 05.04.24

 

1.Valg af dirigent

Jesper Kjeldsen, lokalt byrådsmedlem (S), blev valgt.

 

2.Valg af referent

Birgitte Skjøtt, medlem af forretningsudvalget, blev valgt.

 

3.Godkendelse af nye medlemmer

Beder Fysioterapi blev godkendt som nyt medlem af Fællesrådet.

 

4.Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode

Formand Jørgen Friis Bak orienterede om de vigtigste overordnede begivenheder.

Lokale aktiviteter i 2023:

 • 16. marts: Generalforsamling
 • 25. marts: HoldRent-dag. Der var meget få deltagere, og vi har drøftet, om det skal droppes, men der er en vigtig signalværdi i, at vi bakker op om det, så vi fortsætter.
 • 05. juni: Grundlovsfest
 • 09. juni: film om Beder-Malling-Ajstrup – se filmen på bma.dk her
 • 24. juni: Byfest
 • 300 hektar ny natur – borgermøde 29. november i Mariendal + andre aktiviteter
 • Kampagne for rent drikkevand og sprøjtefri haver

 

Møder med politikere og embedsmænd

 • 02. maj: Fællesrådsseminar – dialog med politikere og embedsmænd.
 • 27. november: Lokalplan 1174 – Kornbyen
 • 10. november: Møde med Syd-Fællesråd
 • 11. januar: Fællesrådsformandsmøde – primært snak om samarbejdsaftalen med kommunen, men også start på kommuneplanen.
 • 18. januar: Dialogmøde Oplandspuljen – politikerne har afsat 10 mio. om året i 10 år til aktiviteter i oplandet. JFB viste oversigt over 6 punkter, som vi har spillet ind: Grøn korridor, bymiljøer, grønt mødested på Beder skole (er allerede finansieret), samkørsel (digital platform), fællesskabsudvikler i samarbejde med BMI (vi har fået bidrag), mødested for foreninger (Foreningernes hus).
 • 23. februar: Byskitse Beder

 

Høringssvar:

 • Planstrategi
 • Ny politik, borgerservice og biblioteker
 • Lokalplan 1174 – Kornbyen

 

Aktiviteter i 2024:

 • 13. april: BorgerBazar
 • 14. april: Affaldsindsamling – HoldRent-dag
 • 01. juni: Byfest
 • 05. juni kl.13: Grundlovsmøde i Egelund
 • Borgermøde om byudvikling (ultimo 2024)
 • Byskitse for Beder
 • Projekter til Oplandspuljen
 • Halvårsmøde til efteråret
 • Fællesbladet, Facebook og bma.dk

 

ORIENTERING FRA ARBEJDSGRUPPERNE:

Byudvikling

Steen Bording Andersen oplyste, at der i forlængelse af to afholdte borgermøder er nedsat en arbejdsgruppe om byudvikling. Gruppen holder møde hver måned, og målet er at lave et oplæg om fremtidens bysamfund, som skal drøftes på borgermøde i slutningen af 2024, tilrettes og derefter bliver input til Kommuneplan 2025.

Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i kommunens planstrategi ”Netværk og nærvær” og arbejder med samlingspunkter, infrastruktur, demografik, natur, fællesskaber og byernes DNA.

Desuden er der kommet en henvendelse fra kommunen om at lave en Byskitse for Beder (der ikke er lige så omfattende som en Helhedsplan). Alle kan komme til orde.

 

Grøn Gruppe

 1. Povl Nørgaard fortalte om kampagnen i 2023 om sprøjtefri haver. Vi samarbejdede med Vandplanudvalget og lavede hjemmesiden www.sprojtefri-haver.dk og uddelte en folder med opfordring til at støtte op om kampagnen og sætte et klistermærke på postkassen. Vinderen af konkurrencen for grundejerforinger blev Midgården, hvor 76 % af postkasserne have mærke på skarpt forfulgt af Fulden med 75 %. Grøn gruppe havde en stand på byfesten og inviterede til åbent hus på Malling vandværk.

I 2024 vil grøn gruppe fortsat gerne støtte de grundejerforeninger, der gerne vil videreføre kampagnen i år. Og hjemmesiden med masser af viden og gode råd er stadig i luften. Desuden vil gruppen følge projektet 300 ha ny natur især vedr. stier og adgangsforhold. Gruppen har også en ide om at undersøge muligheder for beplantning af træer/buske lang veje uden for bykernerne.

 

300 ha ny natur

Erik Moes orienterde om projektet og samarbejdet med kommunen og viste tidsplanen. Formålet med at omlægge den tidligere landbrugsjord til natur er at øge biodiversiteten. Teknik og Miljø har holdt tre borgermøder med i alt 400 deltagere.

Medarbejderne i kommunen har nu præsenteret forslag til, hvordan arealerne kan projekteres. På marken ved Mariendal foreslås indghegning med græssende dyr på marken øst for vejen, der bibeholdes for kørende trafik. På marken vest for vejen sikres udsigten, og der laves ridesti og sti til mountain-bikere.

På den nordlige mark ved Moesgård laves på den østligste del en indhegning med 3-4 kreaturer. På den øverste del bevares udsigten. Den sydlige mark er endnu ikke projekteret – den ligger i Fulden fredningen og er et herregårdslandskab.

Mårslet fællesråd er meget involveret i omlægningen af de to marker ved Vilhelmsborg.

Erik opfordrede til at holde sig orienteret på hjemmesiden https://aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/300-hektar-ny-natur

Medarbejderne fra Teknik og Miljø skriver løbende artikler i Fællesbladet, og om 2½ år er skal projekterne være gennemført. Erik opfordrede til at engagere sig i processen.

 

Trafikgruppen

Daniel Pedersson, der har været ansvarlig for Trafikgruppen, var ikke til stede på mødet, så Jørgen Friis Bak lavede en kort orientering om cykelstier og igangværende projekter, herunder forslaget om at lave strækninger i Beder og Malling til 40 km zoner som 2. led i kommunens forsøgsprojekt. På sigt ønsker Fællesrådet, at hele Beder og Malling bliver omfattet af 40 km zoner – ligesom i Mårslet.

 

Egelund Borger Center

Intet nyt.

 

Beretningen blev godkendt.

 

5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Kasserer Børge Terkelsen fremlagde Fællesrådets regnskab, der viser et overskud på 17.059 kr. i 2023. Regnskabet blev godkendt.

 

Peder Kalser fremlagde regnskab for Fællesbladet, som viste et underskud på 42.661 kr.i 2023.

Årsagen til det store underskud er en kraftig tilbagegang i annoncører, og at udgifterne til trykning er steget. Derfor er det vedtaget at lave en 10 % stigning på annoncer i 2024. Desuden vil Fællesrådet genindføre et tilskud på 15.000 kr. Regnskab og budget for Fællesbladet blev godkendt.

 

6.Indkomne forslag
a. Forslag om vedtægtsændringer

Jørgen Friis Bak gennemgik punkt for punkt forslaget til nye vedtægter samt ændringsforslag til forretningsudvalgets udkast.

Grundejereforeningen Mariendal Havbakker er imod forslaget om, at enkeltpersoner kan danne en gruppe, der vælger en repræsentant, der kan stille op til valg til forretningsudvalget. Bent Østergaard præsenterede ændringsforslaget. Flere udtrykte også utilfredshed med, at enkeltmedlemmer skulle kunne fritages for kontingent.

Steen Bording Andersen understregede, at forretningsudvalget har foreslået, at en gruppe af enkeltmedlemmer kan stille op med en repræsentant, fordi det giver mulighed for, at de “forenings-løse” også kan være aktive i Fællesrådet.

Sagen kom til afstemning.

JA: Stemmer for forretningsudvalgets forslag om enkeltmedlemmer: 16

NEJ: Stemmer for ændringsforslaget fra Mariendal Havbakker: 7

BLANK: 3

Dirigent Jesper Kjeldsen konstaterede, at forretningsudvalgets forslag om enkeltmedlemmer er vedtaget.

 

Kirsten Williams fra Egnsarkivet præsenterede forslaget om, at vedtægtsændringer kan træde i kraft med det samme, hvis mindst 2/3 af stemmerne på en generalforsamling går ind for ændringen. Hun mener, det ikke er nødvendigt, at ændringerne skal godkendes på to generalforsamlinger.

Sagen kom til afstemning.

JA: Stemmer for Egnsarkivets ændringsforslag. 13

NEJ: Stemmer for at beholde nuværende paragraf om vedtagelse på to generalforsamlinger: 9

BLANK: 3

Dirigent Jesper Kjeldsen konstaterede, at ændringsforslaget blev vedtaget.

 

De nye vedtægter skal endeligt vedtages på generalforsamlingen i 2025, hvorefter de træder i kraft.


7.Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

Børge Terkelsen præsenterede forslag til budget for 2024, hvor der er afsat et tilskud på 15.000 kr. til Fællesbladet. Der budgetteres med et underskud på 25.100 kr. Budgettet blev godkendt.

Forretningsudvalget foreslår et uændret kontingent på 450 kr. Der er i øjeblikket 102 medlemmer i Fællesrådet. Kontingentsatsen blev vedtaget.

Ole Krabbe Olesen foreslog, at kontingentet sættes op næste år, så der bliver mulighed for at yde et endnu større tilskud til Fællesbladet, som er et vigtigt medie i vores lokalområde.

 

8.Valg

 1. Formand Jørgen F. Bak modtog ikke genvalg. Forretningsudvalget foreslog Steen Bording Andersen som ny formand. Han blev valgt.
 2. Kasserer Børge Terkelsen var ikke på valg.
 3. Forretningsudvalgets øvrige medlemmer:

▪ Daniel Pedersson modtog ikke genvalg

▪ Birgitte Skjøtt blev genvalgt

▪ Povl Nørgaard var ikke på valg

▪ Hans Oluf Schou var ikke på valg

▪ Erik Moes var ikke på valg

▪ Lene Damgaard (byplanlægger fra Beder) stillede op og blev valgt.

▪ Birgit Roesen (pensioneret jurist fra Mariendal Havbakker) stillede op og blev valgt.

▪ Jørgen Friis Bak blev valgt som suppleant og deltager fortsat i forretningsudvalgets møder.

 

 1. 2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år

▪ Bent Oxvig modtog genvalg.

▪ Ole Krabbe Olesen er ikke på valg.

▪ Thomas Rasmussen afløser Henrik Olsen som suppleant.

 

9.Eventuelt

Peder Kalser fra aktivitetesudvalget orienterede om kampen for bevaring af Folkehuset i Beder, som nu heldigvis er uden for farezonen og får lov at leve videre.

 

Steen Bording Andersen holdt en fin tale for Jørgen Friis Bak og takkede for hans 21 års utrættelige arbejde for Fællesrådet og vores lokalområde. Han sagde bl.a.: 

“Vi er imponerede over dit engagement. Du har været en uvurderlig formand. Du er pålidelig og ærlig og har en god evne til at navigere og har dedikeret dig selv til arbejdet. Jeg er glad for, at du vil fortsætte som suppleant og deltage i forretningsudvalgets møder, så vi sikrer kontinuiteten.”

 

Den afgående formand modtog en vingave og et gavekort og stående applaus fra salen.

20.03.2024/BS

___________________________________________________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 14. marts 2024 kl 19:30 på Malling Kro

Dagsorden efter vedtægterne:


 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Godkendelse af nye medlemmer

 4. Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode

 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

 6. Indkomne forslag

  1. Forslag om vedtægtsændring 

 7. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

 8. Valg af:

  1. Formand- lige år: Jørgen F. Bak (modtager ikke genvalg)

  2. Kasserer- ulige år: Børge Terkelsen (ikke på valg)

  3. Forretningsudvalgetsøvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige årsamt evt.suppleanter

   • Steen Bording Andersen (modtager genvalg)
   • Daniel Pedersson (modtager ikke genvalg)

   • Birgitte Skjøtt (modtager genvalg)

   • Povl Nørgaard (ikke på valg)

   • Hans Oluf Schou (ikke på valg)

   • Erik Moes (ikke på valg)
  4. 2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år

   • Bent Oxvig (modtager genvalg)

   • Ole Krabbe Olesen (ikke på valg)

   • Henrik Olsen (suppleant)
 9. Eventuelt

To Indkomne forslag:

Forslag til vedtægtsændringer indsendt afGrundejerforeningen Mariendal Havbakker modtaget 3. marts 2024. Download


Forslag til vedtægtsændringer indsendt af Kirsten WilliamsBeder Malling Egnsarkiv modtaget 6. marts 2024. Download

Nyeste kommentarer