Borgermøder 2019/2020

 

Referat fra Fællesrådets borgermøde om ”Fremtiden for Beder-Malling Bibliotek” onsdag den 19. november 2019 kl. 19.30 i Den Gamle Teatersal/Maskinhallen på Efterskolen for Scenekunst

 

Mødet var annonceret i Fællesbladet nr. 6 fra november 2019.

Deltagere

37 personer (inkl. 6 medlemmer af Forretningsudvalget) deltog i mødet.

Velkomst og baggrund

Formanden for Fællesrådet Jørgen F. Bak bød velkommen til mødet med en beklagelse af den forvirring, der blev som følge af flytning af mødet fra det oprindeligt planlagte lokale på Malling Plejehjem.

Indledningsvis opridsede formanden baggrunden for mødet. Umiddelbart forud for Fællesrådets halvårsmøde den 2. oktober havde Aarhus Kommune ved et møde meddelt, at der var planer om at flytte biblioteket fra den nuværende placering på Kirkebakken til lokaler på Beder Skole. I forvejen er besluttet at Klubben flytter fra lokalerne i samme bygning, som rummer biblioteket. En sådan flytning af biblioteket til Beder Skole vil således kuldkaste planerne for etablering af Egelund Borgercenter, der også er planlagt at rumme biblioteket.

Ved halvårsmødet blev derfor besluttet at rette henvendelse til relevante personer i kommunen samt indkalde til dagens møde. Vi ønsker at sende et signal om, at vores bibliotek betyder noget, og at det skal have en god placering.

Orientering om seneste forløb

Formanden gav herefter ordet til Uffe Lentz, der vil give en redegørelse forløbet siden halvårsmødet. Uffe Lentz er formand for EBC-arbejdsgruppen.

Uffe Lentz indledte sin redegørelse med at konstatere, at de massive henvendelser havde givet resultat, at der havde været en positiv udvikling. Redegørelse gengives herunder i kort punktform:

Efter henvendelserne har kommunen fundet, at sagen bør ses på igen.

Biblioteket har åbenbart også være ”usikker” ved den skitserede flytning til Beder Skole.

Fra kommunens side har man åbenbart være i tvivl om den lokale opbakning til udflytning af biblioteket til Egelund. Det må konstateres, at vor indsats i EBC gruppen ikke har været tydelig nok. Nu har vi måske fundet et tidspunkt, hvor der er lydhørhed for vore synspunkter.

Biblioteket/kommunen har ansat en konsulent, arkitekt Lars Serup, tegnestuen TRANSFORM. Han skal i samarbejde med en arbejdsgruppe aflevere en rapport til Kulturrådmanden inden jul.

 Arbejdsgruppe består af 6 personer, 3 fra Aarhus Kommune. Fra Biblioteket Henrik Traberg og Susanne Gilling. Fra Sport og Fritid Toke Wendelboe samt 3 fra Egelund: Jørn Riis, BMI. Jørgen Bjerg, Halfonden samt Uffe Lentz, EBC.

Det er for biblioteket væsentligt, hvem der kommer til at eje de bygninger biblioteket skal være i. Her kan Halfonden komme til at spille en rolle.

Den 21. november har konsulenten planlagt 4 møder i Egelund. Der skal være møde med BMI (repræsentanter), med brugere (herunder Cafeklubånd), med Cafeen og med Biblioteket.

Efter disse møder er der opsamlingsmøde med arbejdsgruppen og konsulenten.

Omkring finansiering mangler der penge. Der er tidligere afsat 3 mio.kr. som ”procespenge”, og disse er senere omdefineret til ”byggepenge”. Men der skal utvivlsomt også søges fondsmidler.

Der vil i det forslag, der nu fremkommer ikke blive tale om noget så konkret, som skitsen i 2016, og der vil antageligt blive tale om et areal på ca. 250 - 300 m2

I det kommende proces er det vigtigt at give biblioteket ejerskab til projektet.

Spørgsmål/svar/kommentarer.

Disse er søgt grupperet og refereret i punktform herunder.

Processen

Der er ikke udmeldt en tidsfrist m.h.t. den skitserede flytning af biblioteket til Beder Skole.

Biblioteket skal involveres mere i processen, jf. bemærkninger tidligere om manglende inddragning.

Hvorfor flytning af biblioteket? Formentligt hænger ønsket sammen med, at Klubben forlader de bygninger, som også biblioteket benytter. Hele bygningen/grunden kan herefter frigøres og sælges. Det kan også hænge sammen med de dårlige forhold for biblioteket (lidt plads og dårlige adgangsforhold for gangbesværede).

Byrådsmedlem Steen B. Andersen konstaterede, at der er stor lokal opbakning, og stor opbakning til EBC-gruppen. Fandt også, at lige nu er et gunstigt tidspunkt for at gøre kraftigt opmærksom på EBC.

Vi skal se den nu igangsatte proces som en tillidsfuld proces.

Når konsulentens rapport skal afleveres inden jul skal der ske politisk behandling i januar måned.

Finansiering/økonomi

Som tidligere nævnt er der tidligere afsat 3 mio. kr. Der blev endvidere nævnt, at der måske også er 900 tkr. til inventar.

Der skal også søges fonde for at få finansieringen til at hænge sammen. Det er måske lettere at motivere ansøgninger til fonde, nu hvor også kommunen er med. Det blev også nævnt, at der også ved bygningen af DOKK1 blev givet fondsmidler (ca. en trediedel svarede til 700 mio. kr.).

Det blev anført, at hvis kommunen får et stort provenu ved salg bygninger/grund ved de nuværende biblioteks-/klublokaler, kunne nogle af disse midler måske gå til biblioteket i EBC.

Projektet

Det projekt, der blev fremlagt i 2016 ”er lagt lidt væk”, og der sigtes ikke mod så omfattende et projekt. Alle muligheder holdes åbne.

Der blev advaret imod at får lavet for små/snævre løsninger. Dette kunne måske undgås, hvis projektet giver mulighed for enkle senere udbygninger, når/hvis der opstår behov.

Der blev nævnt, at BMI har behov/planer for udbygninger. Disse søges så vidt muligt tænkt sammen med etableringen af biblioteket i EBC.

Fordele ved Egelund Borgercenter

De nuværende fysiske forhold for biblioteket er de ringeste i kommunen.

En placering i Egelund vil placerede biblioteket mere ”midt” blandt brugerne.

En placering i Egelund vil give brugerne mulighed for at nå biblioteket med offentlige transportmidler.

En placering i Egelund vil virke samlende for Beder og Malling.

BMI’s syn på etablering af EBC

BMI ser det som et stort aktiv at få etableret EBC. Der kan tænkes mange aktiviteter ind, ligesom lokaler til forskellige formål kan udnyttes af mange flere brugere. Også for Cafe Klubånd kan EBC give store fordele.

Det videre forløb

Formanden konkluderede på mødets oplæg samt de mange gode input/spørgsmål.

Den politiske behandling af sagen formodes at ske efter jul. Antageligt i slutningen af januar måned.

Derfor skal vi have et møde forinden. Her skal konsulenten og rådmanden inviteres.

Der sigtes mod et møde den 14. januar 2020, kl. 19.30 i Egelund. Den eksakte dato udmeldes snarest, når der foreligger tilsagn fra eksterne deltagere.

Formanden afsluttede mødet med tak for i aften.

Referat fra Fællesrådets borgermøde om ”Fremtiden for Beder-Malling Bibliotek” torsdag den 16. januar 2020 kl. 19.30 i Egelund

Mødet var annonceret i Fællesbladet nr. 1 fra januar 2020

Deltagere

91 personer deltog i mødet.

Velkomst

Formanden for Fællesrådet Jørgen F. Bak bød velkommen til mødet og gav en introduktion til aftenens program:

Velkomst v/ Jørgen F. Bak og Uffe Lentz

Rådmand Rabih Azad-Ahmad kort og overordnet

Susanne Gilling, leder af lokalbibliotekerne i Aarhus

BMI og Cafe Klubånd

Arkitekt Lars Serup fra Transform Arkitekter om Planen

Spørgsmål/svar/kommentarer

Også Uffe Lentz bød velkommen til mødet på vegne af EBC-arbejdsgruppen, der har arbejdet med denne sag i mange år efterhånden. Henviste til de tidligere møder, hvor der ved den ekstraordinære generalforsamling i Fællesrådet den 2. oktober 2019 var de første foruroligende rygter om flytning af biblioteket til Beder Skole. Og det efterfølgende Borgermøde den 19. november 2019, hvor de første planer om en videre proces blev skitseret. Herunder at ideen med EBC gentænkes, og at arbejdet sker i arbejdsgruppe med 3 deltagere fra Aarhus Kommune og 3 fra vores område (BMI og EBC).

Uffe Lentz fandt at Egelund vil udgøre/udgør sammenhængskraften i vores lokalsamfund Beder-Malling-Ajstrup.

Rådmand Rabih Azad-Ahmed

Med tak for invitationen til mødet udtrykte rådmanden at have glædet sig til at komme. Udtrykte ros til lokalsamfundet for initiativet. Henviste til den nedsatte arbejdsgruppe, der arbejder med bibliotekets placering. Arbejdsgruppen er kommet langt. Der mangler at får økonomien helt på plads Tror på, at målet kan nås. Ud over DOKK1 er lokalbibliotekerne vigtige. Udtrykte afslutningsvis tak til Fællesrådet, arbejdsgruppen og borgerne i området

Susanne Gilling, leder af lokalbibliotekerne i Aarhus

Takkede for invitationen. Gav herefter en informativ gennemgang omkring Aarhus kommunes biblioteker, hvoraf der er lokalbiblioteker 19 forskellige steder. Bibliotekerne er inddelt i tre kategorier alt efter størrelse og funktion.

Bibliotekets mission er: Aktivt medborgerskab velfærd og godt liv.

Politikken er: Stærke fællesskaber i trygge rammer. Se også:www.aakb.dk/nyheder/publikationer/politik-for-borgerservice-og-biblioteker-2019-2022

Der blev vist organisationsdiagram og anført, at bibliotekerne skal udvikle sig fra biblioteker til medborgercentre.

Udviklingen sker på mange fronter, bl.a. via samarbejdspartnere/partnerskaber Partnerskabsstrategien er på tre niveauer: Strategisk, Servicebaseret og Netværksorienteret.

Der sker mange ting på bibliotekerne. Eksempler: Åbent hus ved sundhedspleje, lokalarkiver, lektiecafe, retshjælp, sprogcentre o.m.a.

Der vistes en række eksempler på meget froskellig brug af bibliotekerne:

Sprogstimulation i bibliotekshaven

Høstfest

Juletræspyntning

Læsepromovering, litteraturformidling

Litteraturbingo

Pop-up poeter

Byttemarked

Og mange flere ting.

Susanne Gilling afsluttede sit indlæg med at anføre:

The library is the space where we can create meaning together

BMI og Cafe Klubånd

Jørn Riis fra BMIs hovedbestyrelse nævnte, at brugen af Egelund er under forandring. Der er kommet nye aktiviteter til, og det betyder, at der nye brugere. Brugere, der måske ikke før er kommet i Egelund. Nævnte at vores krav til livet er under udvikling, og at BMI gerne ser Egelund som et center for denne udvikling, et borgercenter. Ser at denne udvikling passer med at BMI kan byde biblioteket velkommen.

Christine Winding-Lauritzen,  projektleder i BMI orienterede om aktiviteterne omkring Cafe Klubånd. Nævnte blandt andet, at der er 70 frivillige tilknyttet cafeen og at der har været/kommer en række aktiviteter:

Irsk aften

Snak om natteravne

Stort loppemarked

Erhvervsnetværk

Man vil gerne udvikles til et moderne forsamlingshus og ser der store synergieffekter ved at også biblioteket kan flytte ind.

Arkitekt Lars Serup fra Transform Arkitekter om Planen

Indledningsvis meddelte Lars Serup at man også tidligere havde assisteret Aarhus Kommune med bibliotekerne i Gellerup og Lyseng.

Lars gennemgik via en PowerPoint præsentation det udarbejdede projekt, der i sin nuværende form ud over lokaler til biblioteket også rummer en ændring cafeen og køkkenet, en udvidelse af fitness-delen samt et større mødelokale/-sal.

Det samlede budget er 12,5 mio. kr.

Spørgsmål/svar/kommentarer (evt. svar er vist i kursiv)

Hvad skal der med bygninger og areal, der hvor biblioteket er i dag? Og evt. provenu herfra bør ses i sammenhæng med EBC.

Der er endnu ikke truffet beslutning om hvad der skal ske. Endvidere gælder at bygning/areal ikke ejes af biblioteket men en anden administration.

Der blev udtrykt ros til projektet og arbejdet omkring det. Her blev også udtalt, at kommunen ”glemmer” udkantsområderne.

Her påpegede rådmanden, at man netop har oprettet og understøtter et oplandsudvalg.

Er beslutning om flytning til Beder Skole ”begravet”?

Rådmanden: nej, der er mange ting, der skal ”gå op”.

Er der reelt truffet en beslutning?

Rådmanden: nej, arbejdsgruppen arbejder endnu på, at der sammen kan findes en god løsning.

Der blev spurgt til det tidmæssige forløb.

Rådmanden: Grundlaget for beslutning skal være klar omkring juli, således at sagen kan være med i budgetbehandlingen startende i september.

Uffe Lentz forklarede omkring finansieringen, der er en kompleks proces, at en del allerede er finansieret, blandt andet den del der er tiltænkt biblioteket. Man kan også forestille sig, at investeringerne gøres etapevis. Uffe Lentz fandt, at vi kan klare det i lokalsamfundet.

Det blev nævnt, at bibliotekets ”driftsøkonomi” følger med ved en flytning, men det gør evt. indtægter ved salg af bygning/grund ikke jf. tidligere spørgsmål.

Kommunens store provenu ved grundsalg i Malling Syd komme lokalsamfundet til gode.

Det er vigtigt, at der sker noget nu.

Det blev nævnt, at den nuværende bygning for biblioteket i Beder er af kulturel betydning. Hvis/når den fjernes, bør der tilføres anden kultur til området.

Der ses stor synergi mellem sport og bibliotek.

Der henstilles til at der undgås en lappeløsning, som en flytning til Beder Skole anses for at være.

Formanden for Fællesrådet Jørgen F. Bak afsluttede mødet med at takke rådmanden og deltagerne fra biblioteket for fremmødet samt tak for i aften til alle de fremmødte.

Nyeste kommentarer