Halvårsmøde 2017-2018

Referat af halvårsmøde i Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.30 i Beder Sognegård

Dagsorden:

I Fællesbladet nr. 5 fra september 2018 stod om Fællesrådets halvårsmøde:

Kom og hør nyt om vort lokalområde og deltag i debatten om de forskellige emner:

Jørgen Fjord vil præsentere Moesgård Biselskab for holistisk Biavl

Mikkel Maltesen fra forretningsudvalget vil orientere om trafik, vej, stier.

Deltagere:

29 personer (inkl. 5 medlemmer af Forretningsudvalget) deltog i mødet.

Formanden for Fællesrådet Jørgen F. Bak bød velkommen til mødet og introducerede aftenens program.

 Moesgård Biselskab for holistisk Biavl:

Jørgen Fjord gav en kort introduktion af sig selv, hvor der omtaltes et erhvervsliv i skolevæsenet. Jørgen Fjord gav herefter en engageret indlæg om selskabet, der blev stiftet i 2013.

Indlægget gengives ikke her, men der henvises til selskabets hjemmeside www.moesbi.dk/ .

Jørgen Fjord uddelte til interesserede to brochurer: ”BI LIDT lidt om bier” og ”OPSKRIFTER MED HONNING” 

Trafik, vej, stier.

Mikkel Maltesen orienterede om følgende punkter nævnt herunder, idet det indledningsvis konstateredes, at der ikke er så meget nyt at informere om, så det der bliver sagt er næsten det samme som sidste gang. Der er ikke gennemført noget i de sidste tre år. Sidste år var der optimisme, og politikerne garanterede en cyklesti fra Malling Syd. Men den er heller ikke blevet til noget. Som følge af de udeblevne resultater er mødeform/-hyppighed i trafikgruppen ændret.

 Letbanen. Oddergrisen er tilbage. Det er godt at letbanen nu endeligt er i drift. Men med de besparelser, der er varslet på busdriften, har det nok lange udsigter at håbe på en busfrekvens med 15 minutters drift. Det blev fra salen nævnt, at der p.t. er en høring i gang omkring fremtiden for rute 302, og at en borgergruppe omkring Odder/Saksild angiveligt har kontakt til Midttrafik.

 Beder-Bering vejen. Stier. Støjvold. Der arbejdes intenst med projektet fra embedsværkets side. Desværre forlyder der igen - fra dele af den politiske side – tvivl om linjeføring o.a. På et spørgsmål fra salen orienterede formanden om det samarbejde, der pågår mellem kommunen og fællesrådene i syd om hvor nye stier skal laves i forbindelse med den nye vej, således at disse nye stier kommer til at hænge sammen med de eksisterende stisystemer. Der forventes etableret støjvolde, hvor vejen kommer tæt på bebyggelser.

Formanden annoncerede det kommende borgermøde om Beder-Bering vejen:

Mødet afholdes den 24. oktober 2018, klokken 19 – 21 i Grønløkkehallen. Grønløkke Allé 7, Tranbjerg.

 Cykelstien til Ajstrup. Denne cykelsti er endnu en gang udskudt. Venter angiveligt på cykelhandlingsplanen. Men er lavt prioriteret. Der blev under dette punkt udtrykt forundring over den nye sti mellem Malling og Solbjerg, idet det nævntes, at den endnu ikke er færdig. Der er ikke lagt hverken stenmel eller asfalt. Rygter vil vide, at de oprindelige planer med en stenmelsbelægning måske bliver asfalt. Men der er ikke forlydender om, hvorledes sagen ender og/eller hvornår.

 Cykelhandlingsplan. Skulle komme i november med angivelse af, hvilke projekter, der planlægges udført hvornår. Der kan herske tvivl om, hvorvidt der bliver særligt mange projekter i yderområderne, som vi hører til.

 Møder med Trafik og Miljø. Der var varslet en ny form for samarbejde mellem Fællesråd og Trafik og Miljø, idet man ville komme ud for at se lokalt. Dette er imidlertid ikke sket, og der er kommet nye personer som kontakter. Der er varslet sædvanligt møde mellem fællesrådene og Trafik og Miljø til den 9. oktober 2018.

 Aarhus Vand. Kloakeringsarbejdet i Malling er forsinket, men vil nu angiveligt starte i foråret 2019. På et spørgsmål fra salen om Bredgade efter kloakeringsarbejdet, svaredes at der angiveligt er involveret en arkitekt, der skal komme med forslag til forskønnelse af Bredgade. Men med forsinkelsen af kloakprojektet synes også forskønnelsesprojektet at blive forsinket. Fra salen spurgtes til, om man kan gøre noget ved de flere grimme huse i Bredgade. Formanden bemærkede hertil, at det nok er den private ejendomsret, der er begrænsende.

 ”Shunt” ved Holmskovvej/Oddervej. Etablering af en sådan shunt er udskudt, idet trafikforholdene forventes at blive anderledes, når Beder-Bering vejen er etableret og ført helt ind til den gamle landevej.

 Diverse og afslutning:

Der var et par spørgsmål/kommentarer her:

Lyskurven i Beder. Fra salen nævntes, at grøn/rød-tiderne tilsyneladende er blevet ændret i en ulogisk retning. Endvidere nævntes, at afstribning stadig mangler. Formanden bemærkede hertil, at afstribning formentligt afventer det sidste asfaltlag efter kloakarbejdet. Fra salen blev foreslået, at lyskurven nedlægges og erstattes af en ”blød” rundkørsel.

 Det gl. plejehjem i Malling. Formanden har efter forespørgsel fået information om, at der fortsat arbejdes med at undersøge, hvorledes stedet fremover skal bruges. De mange brugere af stedet har i hvert fald frem til næste sommer.

”Arven” fra Malling Borgerforening. Det har tidligere – også i Fællesbladet – været omtalt, at Fællesrådet har arvet ca. 50.000 kr. efter den tidligere Malling Borgerforening, og at disse midler skal Malling-området til gavn. Formanden opfordrede til at fremkomme med forslag til, hvad pengene skal bruges til. Fristen er 31. december 2018.

Formanden afsluttede mødet med tak for i aften.

Referat af halvårsmøde i Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup onsdag den 4. oktober 2017 kl. 19.30 på Malling Plejehjem


Dagsorden:

I Fællesbladet nr. 5 fra september 2017 stod om Fællesrådets halvårsmøde:

Kom og hør nyt om vort lokalområde og deltag i debatten om de forskellige emner:

  • Muligheder for fritidsaktiviteter
  • Nye råd for lokalcentre?
  • Lokaleoversigt i lokalområdet
  • Veje og stier i vort område.
  • Diskussion med deltagelse af nogle byrådskandidater

Deltagere: Ca. 60 personer (inkl. 7 medlemmer af Forretningsudvalget) deltog i mødet, hvor der også var repræsentation af 5 kandidater til byrådsvalget, Steen B. Andersen (S), Hans Schou (V), Marc Perrera Christensen (K), Keld Hvalsø (EL) samt Kåre Sørensen (R).

Formanden for Fællesrådet Jørgen F. Bak bød velkommen til mødet og gav straks ordet medlem af Fællesrådet Forretningsudvalg Bernhard Nørgaard.


Nye råd for lokalcentre:
Bernhard Nørgaard gav ordet til Carsten Schou (CS), formand for brugerrådet på Eskegården.

CS redegjorde for, at brugerrådet udgør et bindeled mellem lokalområdet og byrådet, og at der nu fra Aarhus Kommunes Sundhed & Omsorg er varslet ny struktur. Man vil så at sige tilbage til strukturen, som den så ud for 30 år siden, hvor tanken var, at lokalcentrene var en slags ”forsamlingshuse”, hvor alle aldre kunne være til aktiviteter af forskellig art. Og låne lokaler på lokalcentrene.

Brugerrådene i den nuværende form nedlægges og ved det kommende valg (i oktober måned) til de nye brugerråd, kan alle over 18 år stille op. Det er tanken, at det brugerråd, der vælges nu, bruger 2018 som et forsøgsår, hvor det afprøves, hvorledes den nye struktur virker, og hvad der måske skal tilpasses.


Lokaleoversigt:

CS fandt, at det ville være godt med en samlet oversigt over lokaler i lokalområdet, der kan låne/lejes af interesserede foreninger/organisationer/private, og på hvilke betingelser. Der findes en tidligere udarbejdet version i området. Der tænkes taget afsæt i dette materiale. Brugerrådet vil gerne stå for koordinering, men kan ikke stå for opgave, Efterlyser derfor personer, der vil hjælpe.

Freja Laustsen fra Krydsfelt Norsminde tilbød at hjælpe.

Spørgsmål og debat:

Efter indlæg fra CS var der et spørgsmål, om ikke også de forventede nye lokaliteter ved EBC kommer i betragtning? Jo, det gør de.

Et spørgsmål gik på rygterne om lukning af Malling Plejehjem for de nuværende mange brugere (ca. 350 om ugen). CS mente at Malling Plejehjem forventes solgt som et led i finansieringen af de nye (35) plejeboliger, der efter det skitserede opføres i Beder. Ifølge CS kan Malling Plejehjem forventes lukket for brugerne medio 2018. Det koster ifølge CS ca. 1,5 mio. kr. om året at drive Malling Plejehjem i den nuværende form.

Der var stærkt kritiske røster om lukningen.

Kan det i det mindste ikke afvente afklaring af salg/alternativ brug?

Endvidere blev der udtrykt megen kritik af placering af de kommende plejeboliger i Beder. De burde efter kritikken ligge i Malling. Steen B. Andersen fandt, at de kommende boliger bør ligge ved Egelund.

Veje og stier i vort område/cykleturen

Ordstyrer Bernhard Nørgaard takkede CS for indlægget og gav herefter ordet til Mikkel Maltesen (MM), der er medlem af Fællesrådet Forretningsudvalg og drivkraft i trafikgruppen, der har stået for cykelturen i starten af september måned.

MM resumerede fra cykelturen, der trods silende regn havde rigtig god tilslutning og mange deltagere ved ”stoppestederne”, der omtales nærmere herunder.

Ved JU blev blandt andet udtrykt ønsker til stiforbindelser ved Beder Syd. Stiforbindelser til ”Netto” samt cykelrute Aarhus-Odder.

Ved Sydmalling omtaltes Bredgade, sikker skolevej, stiforbindelse Bækvej-Starupvej, Bredgade reorganiseres efter Aarhus Vands kloakeringsarbejder, der formentligt starter i 2018.

Ved Ajstrup G. Skole omtaltes cyklesti fra rundkørsel til stranden. Cykelsti fra Solbjerg skal ikke ”ende” i Ajstrup rundkørslen. Trampestier. Er sandsynligvis billigere end asfalterede stier.

Ved ”posterne” var der flere steder mødt nogen op med forfriskninger. Tak for det.

Flere steder blev henvist til Aarhus Kommunes cykelhandlingsplan og blandt andet påpeget, at den er i for stor udstrækning tager hensyn city-områderne.


Korte indlæg fra politikerne

Ordstyreren gav herefter ordet til politikerne for hver et 5-minutters indlæg. Indlæggene refereres i det efterfølgende alene i stikordsform:

Keld Hvalsø (EL):

Var glad for at have været med på cykelturen

Glædeligt at der var børn med på turen

Cykelhandlingsplanen er ikke finansieret

Der er megen ”politisk klynkeri” om budgetterne.

Marc Perrera Christensen (K):

Var glad for at være med på cykelturen; kendte ikke området – på denne måde – i forvejen

Behovene er mange; generelt i hele Aarhus på cyklistområdet

Sikring af skolevej er vigtig

Trafikdæmpning er et evigt stridsspørgsmål

Så gerne mere 40 km zone

På turen så vi problemer med stiforløb på anden mands grund

Kommer gerne på besøg oftere end hvert 4. år.

Steen B. Andersen (S): Tager udgangspunkt i lokalsamfundet.
Nu er Beder-Bering vejen på anlægsprogrammet

Så gerne hastighedsdæmpning flere steder, f.eks. mellem Beder og Malling

Ang., renovering af Bredgade; man kan måske her plante nogen af de 10.000 træer, der er planer om

Skolevejsanalysen; opfordrede Forretningsudvalget til at være opmærksom på denne. Formanden for Forretningsudvalget Jørgen Bak svarede på dette med at påpege, at analyserapporten var et mangelfuldt produkt fra embedsværket. Flere af de tilstedeværende politikere fandt også, at materialet var mangelfuldt og ikke var dækkende nok.

Hvad angår prioritering af hensynet til cyklister gælder, at de fleste ressourcer gives til områder med flest cyklister; derfor kan fordelingen se ud som et ”udkantsproblem”

Talte for et nyt lokalcenter ved Egelund; også med henvisning til de kommende nye boliger.

Hans Schou (V): Var med på cykleturen
Cyklehandlingsplanen gælder også for sydbyen
Der er også afsat penge til ”fodgængerprojekter”.

Kåre Sørensen (R): Deltog i cykelturen; ros til arrangementet
Opfordrede Forretningsudvalget til se i B&U politikkerne
Talte for at oprette et letbanestoppested i Malling Syd.
Talte for oprettelse af flere trampestier.
Der var en kort pause med forfriskninger.

Debat

Ordstyreren Bernhard Nørgaard gav herefter ordet frit til en debat om aktuelle emner i lokalområdet. Debatten refereres alene i stikordsform omkring nogle hovedpunkter.

Letbanen

Stor togfrekvens er vigtig. Mindst 4 afgange i timen

God tilgængelighed er vigtig

Kort rejsetid. Der bør være både lyn- og bumletog

Det er ikke godt at stoppestedet ved Egelund er nedlagt.

De kommunale budgetter/aktiviteter

Budgetterne kommer helt ud i yderområderne

Samme service overalt.

Cykelhandlingsplanen

Gælder også sydbyen

-   45 mio. kr. afsat til cykelplanen.

Skolevejsanalysen

Der enighed om, at planen er mangelfuld

Angiveligt afsat 48 mio. kr. til planen.
Stisystemer

Det er vigtigt at sikre stisystemer før nogen kommer til skade

Stien fra rundkørslen til stranden i Ajstrup er vigtig og hænger sammen med den sti, der nu etableres fra Solbjerg til Malling

Stisystemer og hastighedsdæmpning hænger sammen.

Bredgade

Budskabet om Bredgade er vist forstået blandt politikerne

Idrætsfaciliteter

Der skal sikres idrætsfaciliteter

Nyt lokalcenter/nye boliger

Spændende ide med nyt lokalcenter/nye boliger ved Egelund

Nye boliger bør ligge i Malling. Så har beboerne mulighed for bl.a. at købe ind selv

Alléen til Vilhelmsborg

Er for smal til de mange store biler

Problemet forventes løst med anlæggelse af Beder-Bering vejen

Lukning af Malling Plejehjem

Den planlagte lukning er stærkt problematisk for mange brugere

 

Der var applaus til Mikkel Maltesen for initiativet med cykelturen og indsatsen i trafikgruppen. Herefter kunne ordstyreren Bernhard Nørgaard afslutte sit hverv med tak for god ro og orden.

 

Formanden for Fællesrådets Forretningsudvalg Jørgen F. Bak afsluttede halvårsmødet med en tak til alle de fremmødte og til politikerne for at deltage og mange gode indlæg i debatten.

 

Nyeste kommentarer