Generalforsamling 2023

Torsdag den 16. marts 2023 kl 19:30 på Malling Kro

Dagsorden efter vedtægterne:


 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Godkendelse af nye medlemmer

 4. Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode

 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

 6. Indkomne forslag

  1. Forslag til vedtægtsændring (fra Malling Dampmølle)
   Medlemskab
   Som medlem kan optagesborgere som bor i området,foreninger, beboergrupper, institutioner, skoler, råd, erhverv m.v.,som har sit virke i området.

   Borgere har samme stemmeandel som alle andre medlemmer.
   Optagelse sker ved skriftlig anmodning om optagelse stilet til fællesrådets forretningsudvalg.

   Borgere er kontingentfri.


   Forretningsudvalget forelægger ønsket om optagelse til godkendelse på førstkommende fællesrådsmøde.
 7. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

 8. Valg af:

  1. Formand- lige år: Jørgen F. Bak (ikke på valg)

  2. Kasserer- ulige år: Børge Terkelsen (modtager genvalg)

  3. Forretningsudvalgetsøvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige årsamt evt.suppleanter

   • Povl Nørgaard (modtager genvalg)

   • Hans Oluf Schou (modtager genvalg)

   • Morten Sejersen (modtager ikke genvalg)

   • Steen Bording Andersen (ikke på valg)

   • Daniel Pedersson (ikke på valg)

   • Birgitte Skjøtt (ikke på valg)

  4. 2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år

   • Bodil Rasmussen(modtager ikke genvalg)

   • Bent Oxvig (ikke på valg)

 9. Eventuelt


REFERAT Fællesrådets generalforsamling 16. marts 2023 på Malling Kro

På generalforsamlingen var der repræsentanter fra 27 medlemmer og i alt 44 deltagere.


1. Valg af dirigent: Hans Skou.

2. Valg af referent: Birgitte Skjøtt

3. Godkendelse af nye medlemmer
Deltagerne godkendte tre nye medlemmer til Fællesrådet: Malling Sundhedshus, Levende arkitektur
og Giber Å kulturdage.

4. Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode
Formand Jørgen Friis Bak præsenterede de overordnede aktiviteter opdelt i kategorier:

Lokale aktiviteter:
24. marts: Generalforsamling
02. april: HoldRent-dag
04. maj: Rundvisning Beder Vandværk
05. juni: Grundlovsfest
12. oktober: Borgermøde om byudvikling
29. oktober: Borgerbazar
07. december: Indvielse Giber Ringvej
Møder med politikere og embedsmænd:
22. august: Fællesrådsseminar
02. november: Planstrategi
10. november: Møde med Syd-Fællesråd
12. december: Dialogmøde Oplandspuljen
06. februar: Fællesrådsformandsmøde
22. februar: Oplandspulje - syd

Høringssvar:
(Buslinier) – ikke afsendt, fordi regionen droppede forslaget om nedlæggelse af linje 100 og 302
Det kreative værksted
FO-klubberne

Temaindlæg på FU-møder:
April: Konstituering og diskussion af arbejdsfordeling
Maj: Møde med Jesper Kjeldsen, Aarhus Byråd (S)
Januar: Vinterbaderne
Februar: Lokalesituationen i Beder-Malling-Ajstrup. Møde med Fælles Fritid og BMI

Andre aktiviteter:
Dumpning af slam ud for Fløjstrup Strand
Lokaler: Foreningernes hus 2022/2023 – hvad med fremtiden?
Møder med Rema1000

Ny hjemmeside – indledende tanker
Revision af vedtægter – udsat til 2023

Formanden sluttede af med at vise en oversigt over planlagte aktiviteter i 2023 og gav derefter ordet
videre til tovholderne for arbejdsgrupperne under forretningsudvalget.


BYUDVIKLING
Steen Bording Andersen præsenterede opsamlingen fra borgermødet 12. oktober og takkede for
den store opbakning med over 100 deltagere. På Borgerbazaren blev der indhentet flere forslag fra
borgerne, og der vil blive inviteret til et nyt borgermøde i slutningen af april eller starten af maj med
deltagelse af playmakere fra Aarhus Kommune. Næste møde vil også være med oplæg og
gruppearbejder og disse temaer:
1. Natur - grønt og klima
2. Samlingssteder - unge og fællesskaber
3. Trafik - hastighed, sikkerhed og mobilitet
4. Byudvikling i Beder/Malling - senior boliger og retning på byudvikling og faciliteter
5. Ajstrup og stranden - forbindelser og faciliteter
6. Information og inddragelse - kommunal

Meningen er at vi skal have en prioriterings liste at arbejde med i Fællesrådet, som også er
mandat i forhold til kommunen og andre samarbejdspartnere.

Steen Bording Andersen præsenterede også Oplandspuljen, som skal styrke medborgerskabet i
Aarhus Kommune. Der er afsat 10 mio. kr. om året i 10 til at støtte lokale projekter fx mødesteder.
Det bliver en demokratisk proces, og kommunen har lavet platformen: Sammenomaarhus.dk
Aarhus Kommune støtter også op om crowdfunding – se www.crowdfundingaarhus.dk.
Steen Bording Andersen har været drivkraft i processen om byudvikling, men vil gerne have flere
med i en arbejdsgruppe og opfordrede til at blive aktiv i processen om udviklingen af vores område
de næste 10 år.


TRAFIKGRUPPEN
Daniel Pedersson er tovholder på arbejdsgruppen, der holder fire møder om året og har haft fokus
på cykelstier, hastighed, borgermøde og anlægsprojekter. Der er lavet registrering og kortlægning af
ønsker fra lokale beboere og grupper, og der lægges stor vægt på kommunikation herunder artikler i
Fællesbladet og lokale medier samt info på hjemmesiden og Facebook.


De store projekter er:
Åbning af Giber Ringvej. Den lille delstrækning til Beder landevej åbner i maj. Om et år skal vi se
på det ændrede trafikmønster og vurdere, om der skal tilpasses noget.
Cykelsti til Ajstrup strand: Dobbeltrettet på nordlig side. Anlægges i 2025. Pris 13,2 mio. kr.
Vedtages af byrådet i april.
Cykelforbindelse Beder-Malling: Der anlægges passage til Egelundsstien. Vedtagesaf byrådet i
april. Anlægges nok i 2024. Det er ikke den løsning, vi har ønsket, og trafikgruppen har derfor bedt
om foretræde for teknisk udvalg og vil kæmpe for trafiksikkerheden på Beder Landevej og midler til
det sidste stykke fra Egelund til Beder.
Mindre projekter. 2-minus-1 vej på Elmosevej i Fløjstrup. 40 km/t på Byagervej – forsøgsprojekt.
Fortov til Vilhelmborgsvænget. Cykelsti på Bredgade i Malling anlægges i to etaper i 2023 og 2024.


Hvad skal vi prioritere nu? Der er behov for input fra borgerne, og Daniel Pedersson sluttede af
med at opfordre til at besvare et online spørgeskema til prioritering af nye projekter.
Erik Moes understregede, at der mangler cykelsti på det sidste stykke af Kirkebakken hen til Poppel-
vænget.
Daniel oplyste, at der kommer en blød cykelsti, når 2-1 vejen etableres. Der kommer også bump.
Men det kan blive svært at krydse vejen for cyklister. Daniel sætter krydsningen på listen.


GRØN GRUPPE
Jørgen Fjord præsenterede det nye stikort, der er sendt ud som indstik i Fællesbladet og kan
afhentes på biblioteket og andre offentlige steder.

Povl Nørgaard præsenterede kampagnen om sprøjtefri haver, som laves i samarbejde med
Vandplanudvalget, Aarhus Vand og Malling Vandværk.
Anledning til kampagnen er, at det fra 2024 bliver forbudt for private at bruge ukrudtsmidler på fliser
og andre befæstede arealer. Og så er det en reminder om, at vi skal passe på grundvandet.

3
VPU kører en kampagne hvert år på Facebook. Grøn gruppe lægger et lag ovenpå ved at involvere
grundejerforeningerne med en konkurrence om flest sprøjtefri haver og samtidig inspirere til at blive
vild med vilje og styrke biodiversiteten.


Aktiviteterne er:
- Skilte ved indfaldsvejene: Vi passer på vores grundvand.
- Husstandsomdelt folder med klistermærke til at sætte på postkassen.
- Hjemmeside: www.sprojtefri-haver.dk med gode råd og masser af links til info-materiale.
- Artikler i Fællesbladet – den første er kommet.
- Åbent hus på vandværkerne i Malling og Beder med oplæg af eksperter.
- Stand på torve i Beder i juni og i Malling på høstmarkedet i september.
- Facebook: Aktiv formidling.
- I oktober kåres vinder i konkurrencen.


Blandt deltagerne blev der udtrykt stor opbakning til kampagnen, og Povl Nørgaard oplyste, at der
snarest vil blive udsendt en mail til alle grundejerforeninger og beboerforeninger, som skal udpege
en kontaktperson, der vil hjælpe med at dele foldere ud og få alle med i kampagnen – og til sidst
optælle antal klistermærker og indberette til Grøn gruppe, så der kan kåres en vinder.


Kampagnen koncentrerer sig kun om at undgå sprøjtegift i haverne. Det er borgergruppen Rent
Drikkevand i Beder-Malling, der koncentrerer sig om landbruget og samarbejder med kommunen og
politikere og holder dem op på indsatsplaner og påbud. John Graversgaard orienterede om
gruppens arbejde og henviste til informationer på kommunens hjemmeside. Det er vigtigt med
forsigtighedsprincippet, så der ikke kommer flere sprøjtemidler i grundvandet.


Der blev spurgt til, hvor forurenet vandet er i vores område. Jørgen Fjord svarede, at vi har dybe
boringer, og at der ikke en voldsom stor forurening.
Peder Kalser var til åbent hus på Beder vandværk og oplyste, at vi har meget rent vand, som er
80-100 år gammelt.


Povl Nørgaard opfordrede til at deltage i åbent hus dagen og lytte til eksperterne.
Ole Krabbe understregede, at de 300 ha vest for Oddervej er over kritisk grundvand. Der bliver nu
etableret en naturpark. Måske også solceller?


En deltager foreslog, at grøn gruppe også skal lave en kampagne om at separere regnvand og
spildevand. Det dur ikke at vaske bil i områder, der er tilsluttet regnvandssystemet.


EGELUND BORGER CENTER
Steen Bording Andersen præsenterede skitser af det nye EBC, hvor der bliver bygget en multihal og
et nyt bibliotek. Der er også planer om et enegioptimeret nyt område til fitness og udvidelse af
cafeen. Multihallen kan bruges til mange forskellige aktiviteter. Der kommer to dæk i den ene
halvdel. Om et år begynder gravemaskinerne, og om 1½ år har vi biblioteket.


5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Børge Terkelsen gennemgik regnskabet. I år figurerer også regnskab for Kornbyen, og Fællesrådet
kom derfor ud af 2022 med et overskud på 18.761 kroner og en egenkapital på knap 180.000 kr.
Der er reserveret 18.000 kr. til udsmykning af Egelund Borgercenter og 50.000 kr. til et udsigtstårn.


Der blev efterlyst fremdrift i projektet med et udkigstårn. Forretningsudvalget har ansvar for, at få
pengene bliver anvendt til gavn for borgerne.
En deltager foreslog at droppe fugletårnet og i stedet bruge de 50.000 kr. på at lave en bro ved
søen.


Steen understregede, at kommunen har afvist, at der laves en bro ved søen, som et overløbsbassin.
Men pengene skal selvfølgelig bruges, og han foreslog, at der laves en afstemning om, hvad de
50.000 kr. skal bruges til.


Det blev besluttet, at de 50.000 kr. skal ud at arbejde, og at pengene senest næste år er brugt på et
projekt til glæde og gavn for lokalsamfundet.


Der skal også afsættes penge til opdatering af hjemmesiden bma.dk


Regnskabet blev godkendt.


Peder Kalser fremlagde regnskabet for Fællesbladet, der kom ud af 2022 med et underskud på
9.100 kr. og en egenkapital på 283.180 kr. Regnskabet blev godkendt.


6. Indkomne forslag
Der var indkommet et forslag til vedtægtsændringer fra Malling Dampmølle. Forslaget blev
præsenteret af Henrik Olsen, som ønsker, at borgere også skal kunne blive medlemmer. Han er
formand for fællesrådet på Frederiksbjerg, hvor borgere kan blive medlem.
Der blev drøftet fordele og ulemper ved forslaget. Henrik Olsen mener, det vil styrke demokratiet,
mens andre mente, det vil ødelægge det repræsentative demokrati og kan skævvride indflydelsen i
Fællesrådet.


Forretningsudvalget arbejder med at opdatere vedtægterne og vil tage forslaget med i betragtning,
men det er svært at finde den rigtige model, for der er mange dilemmaer.


Det blev besluttet, at der skal holdes en ekstraordinær generalforsamling til efteråret med
præsentation af forslag til nye vedtægter. Målet er, at nye vedtægter kan vedtages på general-
forsamlingen i 2024.


7. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent
Børge Terkelsen gennemgik forslag til budget, hvor der budgetteres med et underskud på 11.500 kr.
og et uændret kontingent på 450 kr. pr. medlem.

8. Valg:
a. Formand - lige år: Jørgen F. Bak (ikke på valg)

b. Kasserer - ulige år: Børge Terkelsen modtog genvalg.

c. Forretningsudvalgets øvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige år samt evt. suppleanter
▪ Povl Nørgaard modtog genvalg
▪ Hans Oluf Schou modtog genvalg
▪ Morten Sejersen modtog ikke genvalg. Erik Moes stillede op og blev valgt.
▪ Steen Bording Andersen (ikke på valg)
▪ Daniel Pedersson (ikke på valg)
▪ Birgitte Skjøtt (ikke på valg)

d. 2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år
▪ Bent Oxvig (ikke på valg)
▪ Bodil Rasmussen modtager ikke genvalg. Ole Krabbe Olesen stillede op og blev valgt.
▪ Revisor-suppleant: Henrik Olsen stillede op og blev valgt.


9. Eventuelt
Det blev bemærket, at der ikke er skilte fra motorvejen til Giber Ringvej. Daniel oplyste, at krydsene
bliver lavet om, og staten først sætter skilte op på det tidspunkt.


Jan Brinck oplyste, at der er generalforsamling i Malling Varmeværk 30. marts, hvor der bl.a. skal
drøftes fremtidens energiproduktion i lokalområdet.


Besøgstjenesten er ovetaget af Lions Beder-Malling.


Freja fra Krydsfelt Norsminde udtrykte ros til Fællesrådets forretningsudvalg for det store arbejde og
lydhørhed.


Jørgen Friis Bak takkede Morten Sejersen for hans indsats i forretningsudvalget og overrakte en
gave.


Jørgen Friis Bak oplyste, at han ikke modtager genvalg til formand næste år. Han opfordrede til at
finde en dynamisk afløser, der kan stille op næste år.


29.03.2023/BS

Nyeste kommentarer

17.11 | 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

17.11 | 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

15.06 | 15:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

10.06 | 21:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?