Møder 2015

 

Referat FU-møde 28/4-2015,
1 ok
nye FU medlemmer? forslag afventes
mail sendes til kendte medllemmers adresse med ønske om nye FU medlemmer
2 FU har købt affaldsposer
Dagsorden
1. Generalforsamling
- godkendelse af referat (tidligere udsendt)
- to nye medlemmer til Forretningsudvalget
foreninglet.dk
3. Grundlovsfest (plan vedlagt)
Det praktiske aftales mellem Jørgen-Helle-Tue
Jeannette taler
- musik (Lisa?) 3x15 min ved efterskolen, beløb til elevkasse kr. 500,-, roser.
- prismodtager? flagalle folkene (jørgen sender navn på mail)
- talerstol fra Bederskole? (Helle)
- skilte ved indfaldsveje, 1uge før (karsten)
- flag - smed - spejder kontaktes ang hjælp før og efter samt kaffe etc. (Morten)
- telte (JB)
- blomster (Helle)
- gaver (Helle)
- Diplom
- fællessange (JB)
- Plakater - Fællesblad
4. Oddervej - svarfrist 4. maj - http://www.aarhus.dk/oddervej
- vedlagt Rambøll-rapport og Tek.udb.redegørelse fra 30.3
- forslag om at føre de 3 spor hele vejen er acceptabel for FU
-
5. Skilte på Oddervej visende fodgænger overgang anbefales
6. Hjemmeside overvejes stadig.
7. Kunstgræsbane i Egelund tilskud ønskes men det falder ikke naturligt ind under vores
formål
8. Odderbanens omdannelse til letbane
- bevarelse af stoppesteder (Egelund/Vilhelmsborg)+Malling Syd_JB svarer
9. Grøn Gruppe
- Sti langs Kirkebakken? skitse ønskes af Fællesrådet, og den er sendt, næste møde
forventes aftalt snarest.
- Indvielse af Byagerskoven 30. maj kl. 11.00 i skoven, planlægnings møde primo maj
--
10. Blomsterløg 2015
- ansøgning vedr. 2016 skal sendes senest 1/6-2015
https://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Park-og-skov/Parker/Tilbud-omforaarsloeg.
aspx
- forslag: Malling Kirke, Engdalgårdsvej
-
11. Den sociale dag (mail videresendt)
12. Forskøn Beder-Malling (mail videresendt)
-
13. Kalender
- 19. maj kl 19:30 Forretningsudvalgsmøde, Malling Plejehjem
- 30. maj kl 11:00: indvielse af Byagerskov
- 5. juni kl 14:00 Grundlovsfest
- 6. juni: Den sociale

 

Fællesrådets generalforsamling

Torsdag den 12. marts kl 19:30 på Malling Kro

 Der var mødt 26 op til generalforsamlingen                      

 1                     Valg af dirigent.

 Niels Kjølhede blev valgt

 2                     Valg af referent

Jørgen Hesselbjerg blev valgt

 3                     Godkendelse af nye medlemmer

Krydsfelt Norsminde, Vejlgårdsparken, Andelsboligforeningen Bækkelunden, Grundejerforening Malling Syd, Vilhelmsborg festspil alle blev godkendt.

 4                     Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode

Fællesrådet har i årets løb haft mange aktiviteter i gang:

20. marts Generalforsamling

27. april Hold-Rent-dag

7. maj, 19. juni, 27.aug: Ny skov ved Byagervej

5. juni Grundlovsmøde

8. oktober Halvårsmøde

Egelund Borger Center

Grøn Gruppe

Fællesbladet

Hjemmeside

 Ud overovennævnte har der været en række møder, med kommunen samt møder i forskellige udvalg.

1. april Møde om Bering-Beder vej

23. juni Foretræde for Teknisk Udvalg: giftfri lokalplan

1. oktober Møde om vejplan 2015

7. oktober Møde med Teknik og Miljø

27. oktober Foretræde om Bering-Beder vej

10. november Foretræde om lukning af Sandmosevej

2. marts Workshop om planstrategi

3. marts Fællesrådsseminar

12. marts Møde med Børn og Unge

Grøn Gruppe – mange møder, bl.a. om vandkampagne

Egelund Borger Center – mange møder, bl.a. med rådmand

 Derudover er der udarbejdet diverse udtalelser om lokale spørgsmål:

14. maj Henvendelse om træfældning

15. oktober Vejplan

17. december Borgerservice og biblioteker

13. januar Lokalplan 966: Rema1000 i Malling

22./26. februar Udtalelse om Bering-Beder-vejen

 Fællesrådet har deltaget i arbejdet med Egelund Borger Center og Smart mobilitet

Grøn gruppe har været aktiv mad planlægningen af skoven mellem Malling og Beder

 Der er planlagt følgende aktiviteter i 2015:

Generalforsamling 12. marts

Hold-Rent-dag 19. april

Indvielse af Byagerskoven primo juni

Grundlovsmøde 5. juni

Halvårsmøde til efteråret

 Spørgsmål og kommentarer til beretningen:

 Kommer der stier der forbinder den nye skov med eksisterende skove?

Det gør der, der bliver anlagt sti så man kan gå fra Malling Østerskov til Vilhelmsborg skoven.

 Der ønskes at fællesrådet arbejder videre med trafikdæmpende foranstaltninger på Ajstrupvej

Fællesrådet opfordrer medlemmerne til at være med til at danne en trafikgruppe.

 Der kommer en kunststofbane ved Egelund, fællesrådet opfordres til at presse på for gennemførelsen af Beder Bering vejen, dette projekt har fællesrådets fulde opmærksomhed.

 Kirkebakken vil gerne have forårsløg næste gang der kan søges, de ønskes plantet på hjørnet ved Engdalgårdsvej, fællesrådet søger når det er tid næste gang.

 Byudviklingen er størst i Malling sker der noget i Beder også, nej ikke så vidt det er oplyst til fællesrådet?

 Er der planer om at udvide Fløjstrupvej da den er smal og en del opkørt med deraf følgende huller i vejkanten, nej ikke så vidt vi ved i fællesrådet.

 Der kommer en trafikdæmpende foranstaltning ved det udlagte område ved Beder syd Industrikvarteret.

 Kommer der noget for ungdommen i den nye skov, der planlægges med et shelter syd for bækken.

 Der planlægges med at hegne den nye skov indtil træerne er så store at de kan klare sig derefter bliver det fjernet.

 Forslag til fællesrådet om at arbejde for et fortov på den gamle landevej fra krydset i Beder og nordpå, da den mangler og det giver farlige situationer.  

 5                     Forelæggelse af regnskab til godkendelse

 Regnskab for fællesråd og Fællesbladet godkendt

 6                     Indkomne forslag

 Ingen indkommet

 7                     Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

 Budget godkendt kontingent uændret

  8                     Valg

a                             Kasserer - ulige år: Kirsten Williams (modtager ikke genvalg)

Der var ingen kandidater til kassererposten, derfor stillede Per Bach sig midlertidig til rådighed til denne post, indtil vi finder en anden
- Helle Nielsen: blev genvalgt
- Carsten Schou (modtager ikke genvalg)

Heller ikke her var der kandidater til posten
- Morten Sejersen:  blev genvalgt
Da der nu mangler 2 medlemmer i forretningsudvalget blev det pålagt fællesrådet at finde 2 nye kandidater til de manglende poster, da kassereren skal vælges på generalforsamlingen afholdes en ekstraordinær generalforsamling når vedkommende er fundet, det vil være praktisk hvis det kan foregå på halvårsmødet


2 revisorer
- Ingrid Jespersen blev valgt
- Bent Oxvig blev valgt som revisorsuppleant

 9                     Eventuelt

Mulighed for foreninger at søge om at få hjælp til praktiske opgaver af frivillige på den Sociale dag den 6 juni søg om frivillige på www.densocialedag.dk

 Det er åbenbart problematisk at finde frivillige til at besætte posterne i Fællesrådet, det henstilles til medlemmerne at prøve at finde interesserede til de 2 manglende poster.

 Generelt gik diskussionen på det generelle problem med at få frivillige til at stille op til frivilligt arbejde noget som de fleste foreninger kender til 

 

Forretningsudvalgsmøde onsdag d. 21. januarTil stede     Afbud fra

Carsten Schou, Jørgen Friis Bak, Jørgen Hesselbjerg Kirsten Williams, Morten Sejersen, Per Bach Helle Nielsen, Karsten Tügel

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem


Mødetid:

Onsdag, 24. juni 2015, kl. 19.30


Næste møde(r):

Næste møde den 13. august 2015, kl. 18.00 (med spisning) hos Helle. Halvårsmødet. Dato fastsættes senere.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Helle Nielsen (HN) Jørgen Hesselbjerg (JH) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Per Bach (PB) Karsten Tügel (KT) Morten Sejersen (MS)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   25. juni 2015


Dagsorden:
1. Generalforsamling
På valg

Morten Sejersen modtager genvalg

Kirsten Wiliams modtager ikke genvalg

Carsten Schou modtager ikke genvalg

Jørgen F spørger Helle og Ingrid om de modtager genvalg

Fællesrådet bør forsøge at finde egnede kandidater til at opstille, navnlig til kassererposten da det kan være svært at finde afløser hertil, Morten mente at han har en kandidat, vi skulle gerne have forslag klar til mødet i februar?
-
økonomi (budget vedlagt)

2. Bering-Beder vejen

Der var ca 300 mødt op til høringen til et godt og indholdsrigt møde, det blev bestemt at der i februar afholdes et fællesmøde mellem forretningsudvalgene i området, der så fremsender et fælles svar. herfra slås et slag for tilslutningen til landevejen ved Egelund.

Der er møde vedrørende Sandmosevej den 7 april kl. 17.30, fra fællesrådet bør vi påvirke en lukning, da trafikken på oddervej på den måde kan komme til at flyde bedre.

3. Veje og stier
- buslomme på Byagervej

Der er kommet en indsigelse fra Amalieparken

4. Det grønne
- ny skov ved Byagervej

Forløber som planlagt der ventes på at entreprenøren går i gang, der planlægges med indvielse i Juni efter at skoven er plantet, der planlægges med en hundeskov i det syd/østlige hjørne
- sti langs Kirkebakken

Kommunen planlægger at anlægge stien men der er en del instanser der skal høres, der er udarbejdet et budget hvor der mangler 40.000kr, penge som vi selv skal skaffe FR bevilger ca. 20.000 og Morten fremsender en ansøgning til lions om et tilskud på resten.
- måske mere (Morten?)

Vandgruppen har afsluttet arbejdet

5. Grundlovsfest – brainstorm

Vi spørger Jan Skamby eller Janett Varberg om de vil være hovedtaler

 6. Kommunens planstrategi

Beder Malling er udvalgt som prøveklud

7. Møde med magistraten for Børn og Unge

Udsat til Marts

8. Opslagsstanderen i Malling (mail fra OKO videresendes)

Fællesrådet er enige om at både standeren i Beder og Malling stadig er i brug og gør gavn, de er placeret på steder som hvor det var muligt at placere dem dengang de blev opsat, standeren i Malling bliver stående af forskellige grunde, det er både dyrt og besværlige at flytte den, og kan det overhovedet lade sig gøre uden at fremstille en ny.

9. Informationskampagne om alkohol (mail videresendes)

Det kommer måske på Facebook

10. Kalender
- tor. 22. januar kl 18:00 Møde om planstrategi
- tir. 17. februar kl 19:30 Forretningsudvalgsmøde, Malling Plejehjem
- tir. 3. marts kl. 17:00 Fællesrådsseminar på Rådhuset
- tor. 12. marts kl 19:30 generalforsamling, Malling Kro
11. Evt.

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

1.    Evaluering af grundlovsfest.

Ved grundlovsfesten var der tale ved museumsinspektør Jeanette Varberg, indslag fra Efterskolen samt spejdernes salg af drikkevarer m.m. Det konstateredes, at arrangementet havde været vellykket med omkring 150 deltagere og god stemning. Med hensyn til næste års arrangement skal der være opmærksomhed på at borde/stole er rettidigt på plads, og at prisen ved salg af drikkevarer bør øges. Efterskolen skal også næste år have et indslag.

 

  1. Nye medlemmer af Fællesrådet: Grundejerforeningen Balskærvej og Super-Brugsen I Malling.

       De to nævnte virksomheder/organisationer har ansøgt om medlemskab af Fællesrådet. FU anbefaler medlemskabet, der efterfølgende skal godkendes ved halvårsmødet (den ekstraordinære generalforsamling).

 

  1. Restaurering af opslagsstanderen i Malling.

       Standeren ved Malling Brugs er blevet beskadiget ved brand/hærværk. Det vurderes, at skaderne kan repareres med maling. Per anmodes om at varetage opgaven.

 

  1. 4.    Halvårsmøde – indhold.

       Der skal afholdes halvårsmøde i efteråret. I år med en ekstraordinær generalforsamling. Som mødested foreslås Egelund. Helle kontakter Egelund for afklaring af mulige tidspunkter samt muligheder for lidt servering (kaffe). Herefter ”doodler” JFB FU for fastsættelse af dato. Der skitseredes følgende tema(er) for møder, ud over generalforsamlingen:

       Trafikken i lokalområdet med underpunkterne

-       Oddervej med repræsentant for Aarhus Kommune

-       Beder-Bering vejen med repræsentant for Aarhus Kommune

-       Nærbaneprojektet (Odderbanen lukkes i et år ved ombygningen) med repræsentant for Aarhus Letbane)

 

  1. Trafik og veje.

-     Sandmosevej

Formanden orienterede om, at vores indsigelse og bemærkninger far ”faldet ud” ved udsendelse til Teknisk Udvalg forud for sagens behandling. Formanden havde sørget for fornyet fremsendelse. Repræsentanter for FU har haft foretræde for Teknisk Udvalg i sagen. FU arbejder fortsat på en løsning, der omfatter lukning af Sandmosevej.

-     Kirkebakken

Formanden har modtaget henvendelse fra en beboer på Kirkebakken i Beder, der beklager sig over manglende klipning af hække, der dækker fortovene samt fortove, der er spærret af forskelligt (bygge-)materiale. Der var enighed om at henvise henvendelse til Aarhus Kommune (Hegnssynet). Der findes angiveligt en hjemmeside, der giver enkel adgang til sådan indberetning. JFB besvarer henvendelsen.

-     Asfaltarbejder

FU har via formanden fået oversigt fra Aarhus Kommune om årets asfaltarbejder. Oversigten tages til efterretning.

  1. Grøn gruppe.

       -    Evaluering af skovindvielse

            Formanden, der havde deltaget, konstaterede, at det var et veltilrettelagt arrangement med omkring 200, hvor formanden for Teknisk Udvalg Camilla Fabricius havde foretaget den formelle indvielse. Der var deltagelse af en række organisationer, Aarhus Vand, Spejderne, Rotary, BMI Motion, m.fl. 

       -    Benzin til rydning af stierne i den nye skov

            Det var lidt uklart, hvilken rydning der er tale, formentligt frivilligt arbejde. FU giver den ønskede benzin. Mogens Brøchner kender formentligt til sagen.

       -    Andet

            Ved MS’ fravær var der ikke noget til punktet.

 

  1. Egelund Borger Center.

       PB fraværende pga. EBC møde. Orientering udsættes til næste møde.

 

  1. Hjemmesiden.

       Den nuværende hjemmeside har angiveligt nogle svagheder. JH undersøger, om siden kan/er blevet udbygget, så den kan rumme pdf-filer. JFB undersøger om drop-boks kan anvendes til at gemme data (for tidligere år).

  1. Kalender.

       Næste møde den 13. august 2015, kl. 18.00 (med spisning) hos Helle.

       Halvårsmødet. Dato fastsættes med JFB ”doodle”.

 

 

  1. Eventuelt

       ”Den Sociale Dag”. JH konstaterede, at det ikke havde været muligt at finde 6 kandidater til nogle jobs i forbindelse med Festspillene. 

Nyeste kommentarer