Møder 2019

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale


Mødetid:

Onsdag, 16. januar 2019


Næste møde(r):

Onsdag den 6. februar 2019, kl. 19.30, FU-møde, Malling Plejehjem. Onsdag den 6. marts 2019, kl. 19.30, generalforsamling, Malling Kro Se i øvrigt herunder, pkt. 10., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Mikkel Maltesen (MM) Helle Nielsen (HN) Bernhard Nørgaard (BN) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Morten Sejersen (MS)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   17. januar 2019


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Generalforsamling.

Afholdes 6. marts 2019 på Malling Kro. JFB har reserveret lokale/sædvanlig servering.

Der udsendte forslag til dagsorden blev gennemgået og godkendt. JFB færdiggør når udestående spørgsmål om valg/genvalg er afklaret. HN og MM ønsker ikke genvalg. MMs oplevelser med den kommunale administration skal måske bringes videre til ledelsen af de respektive afdelinger/funktioner.

Der er 3 nye medlemmer til godkendelse:

Beder-Malling Vinterbadeklub

Malling Bio

Beder-Malling Bridgeklub.

                               Øvrigt om generalforsamlingen aftales ved FU-mødet i februar.

Grundlovsfest – overvejelser om taler.

Der blev foreslået et par muligheder. JFB kontakter både første og måske andet forslag.

Malling Plejehjem. Dialogmøde den 24. januar 2019 – mail fra 8. januar 2019.

På lokalt initiativ blev i december afholdt et møde om fremtiden for Malling Plejehjem. Mødet bragte ikke noget nyt, men der blev lovet nyt i slutningen af januar måned. Der nu indkaldt såkaldt dialogmøde. Se under ”Kalender”.

Tryghedspartnernetværket – mail 7. januar 2019.

Der kommer flere henvendelser fra denne kommunale organisationsgren. FU har tidligere drøftet behovet og vores syn på disse aktiviteter. FU finder fortsat ikke, at det har interesse for os. Der bliver således ikke deltagelse fra vor side. JFB laver tilbagemelding om, at vi ikke fremover er interesserede.

Ansøgninger til ”Arven”.

JFB havde samlet de indkomne ansøgninger, og omdelte kopi til FU. Forslagene drøftedes kort. Til næste møde bedes alle FU-medlemmer gennemlæse og udvælge tre mulige kandidater.

Økonomi (BT).

Det udsendte udkast til regnskab (mail fra 2. januar) blev godkendt og underskrevet.

BT meddelte, at kassebeholdning pr. mødedato udgør 136.844,43 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen.

Der er nu – med det senest tilkomne - 100 medlemmer af Fællesrådet.

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS deltog ikke i mødet, men havde 16. januar fremsendt følgende referat fra Grøn Gruppes møde den 12. december 2018:

0. Orientering fra forretningsudvalget/ v. Morten Sejersen.

Grøn gruppe får et budget på kr. 5.000,- til løbende udgifter + 15.000,- kort. HURRA!

1. Krohaven.

Krohaven har det godt, men 1 sæt bord/bænk er forsvundet. Erik vil kontakte Ove Brohus og bede ham gå en runde i området for evt. at spotte sættet.

Charlotte Buhl har kontaktet Jørgen om at lave en video, hvor man fortæller om frivillighed og fortæller om Krohavens tilblivelse. Jørgen går ind i arbejdet.

Krohaven vedligeholdes af kommunen.

2. Bålhytten.

Henrik Højmose og Klaus har en 11-punkts plan: Bålhytten flyttes under overholdelse af de regler, der gælder for den type bygning. Højmose og Klaus deler opgaverne imellem sig. Der er ikke nogen tidsplan.

3. Vilhelmsborg/Giber Å.

Jørgen har modtaget en henvendelse vedr. 5 infotavler, der skal informere om Wilhelmsborg-området. Vi mener, at det er en sag for Mårslet-gruppen at gå ind i den samtale.

Vores røde sti tangerer Mårslets stisystem, men folk kan godt finde ud af at finde vej.

De nye stier i forbindelse med anlæg af Bering-Bedervejen har ikke umiddelbart interesse for os generelt. Dog har vi interesse i den del, der forbinder Mårslet-området med Beder-området. Mikkel Maltesen fra trafikudvalget kontaktes desangående. Hvem gør det?

Heste, der krydser Giber-åen, skaber problemer med udskridning af stibelægning!

4. + 5. Nye trampe-, vandre- og cykelstier og opdateret kort.

Morten N. har igen haft kontakt med Aarhus kommune vedrørende det nye kort. Vi kan vælge mellem mange typer af stier. Hvilke vil vi have med? Det vigtige er de overordnede stiforløb. En mindre gruppe, ”Den gæodætiske gruppe”: Jørgen, Klaus og Morten N. arbejder med sagen og kommer med et oplæg til næste møde.

Den ”forbudte sti”! Morten S. vil tale med ejeren. Serviceoplysning: på ois.dk kan finde frem til ejeren af en given ejendom!

Stien fra bålhytten til vores stisystem! Det vil være hensigtsmæssigt, hvis vi kan forbinde stierne. Er det en privat-fælles vej? Er det ”Gæodætisk gruppe”, der tager den med og taler med ejeren?

Morten S.: Man planlægger en ridesti, der forbinder Vilhelmsborg via Beder landevej, Skoleparken, Fuldenvej, Fløjstrup Mark med Fløjstrup Skov. Familien Sejersen sælger nødvendig jord til kommunen.(rimelig pris)

5. Er behandlet sammen med punkt 4.

6. Næste møde.

”Gæodætisk gruppe”indkalder via Doodle.

___________________

                                                      Måske har I set, at den omtalte video fra Krohaven er lavet og kan ses på vor Facebook-side. På Facebooksiden er der kommet en kommentar om, at Bydammen også trænger til en opfriskning. Måske også en opgave for den Grønne Gruppe. Vedrørende ridestien fra Vilhelmsborg til Fløjstrup Skov arbejdes der stadig på sagen, herunder om problemet med den smalle passage et enkelt sted i Skoleparken kan løses eller om der kan findes alternative muligheder.

Trafik (MM).

MM nævnte under dette punkt følgende:

MM har deltaget i møde afholdt den 18. december 2018 mellem nogle aktive Malling folk, personer fra det kreative værksted samt tre personer fra teknik og miljø fra Aarhus Kommune. Mødet bragte ikke noget nyt. Det var de samme gl. tegninger fra februar 2018, der blev fremvist fra kommunal side, og der blev ikke vist interesse/forståelse for synspunkter fremført omkring bl.a. for behovet for cykelsti i Bredgade. Der blev dog opnået det, at de kommunale repræsentanter vil inddrage hele Bredgade i betragtningerne og ikke blot en delstrækning.

Der kommer nu – overraskende nok - en dobbeltrettet cykelsti mellem Beder og Malling.

Der er ikke noget nyt om bus 302.

Meddelelse om, at der med hensyn til stien fra Ajstrup er der foreslået at vejen laves om til 2 – 1 vej, er sendt til repræsentanter for Ajstrup/Norsminde.

Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at der har været afholdt et møde med en repræsentant for Beder-Malling Bibliotek. Der arbejdes fortsat på at få biblioteket flyttet til Egelund, og biblioteket er også interesserede. Planen omkring EBC er nu opdelt i BMI- og en EBC- andel. Her har BMI sendt ansøgning til Aarhus Kommunes Sport og Fritid. EBC arbejder så på at kombinere dette projekt med EBC’s ønske om at skaffe plads til biblioteket.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

       Torsdag, den 24. januar 2019, kl. 14.00 – 16.00. Dialogmøde om ældre- og plejeboliger. Trøjborg FrivilligCenter, Kirkegårdsvej 53. JFB og PB deltager.

       Torsdag, den 24. januar 2019, kl. 15.00 – 17.00. Bering-Bedervej – støj. Rambøll, Oluf Palmes Allé 22, Aarhus N. BN og MM deltager.

       Torsdag, den 31. januar 2019. Tryghedspartnernetværket. Ingen fra FU deltager.

       Onsdag, den 6. februar 2019, kl. 19.30. FU-møde. Malling Plejehjem.

       Torsdag, den 21. februar 2019, kl. 17.00 – 18.00. Harmonisering af veje i Skoleparken. Beder Skoles Kantine. BT deltager.

       Onsdag, den 6. marts 2019, kl. 19.30. Generalforsamling. Malling Kro.

Eventuelt.

Der er fra AD MEDIA DANMMARK modtaget tilbud om at lave en info-film for Beder Malling Ajstrup. Filmen finansieres via bidrag fra området erhvervsdrivende. JFB undersøger, hvad en sådan film koster. Til næste møde vurderer alle FU-medlemmer den prøve på film, der er sendt med tilbuddet https://youtu.be/LvHnYEOfqcc. På dette grundlag kan vi beslutte om, der skal laves en info-film om området.

BT meddelte, at hjemmesiden har været ude af drift på grund af misforståelser omkring betaling.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale


Mødetid:

Onsdag, 6. februar 2019


Næste møde(r):

Onsdag den 6. marts 2019, kl. 19.30, generalforsamling, Malling Kro: FU-medlemmer mødes kl. 19.00. Se i øvrigt herunder, pkt. 11., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Mikkel Maltesen (MM) Helle Nielsen (HN) Bernhard Nørgaard (BN) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Ingen


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   7. februar 2019


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Generalforsamling.

De sidste detaljer aftaltes:

JFB forhører sig, om sædvanlig dirigent vil være FU´s forslag til dirigent.

BT foreslås som referent.

BT medbringer stemmesedler.

Beretningen opdeles, således at der ud over JFB´s indlæg også kommer delberetninger fra Jørgen Fjord om Grøn Gruppe, fra BN om Vejgruppen og fra PB om EBC.

MM har forsøgt at finde en kandidat til den post, der bliver ledig i FU. MM tager fornyet kontakt.

JFB offentliggør, hvem af de 11 ansøgere, der får tildelt ”arven”.

Der er siden seneste FU-møde kommet yderligere to nye medlemmer til godkendelse:

Rent drikkevand i Beder Malling

Malling Dampmølle

”Arven”.

Hver af FU´s medlemmer havde udvalgt 3 af de 11 forslag. Her viste det sig klart, at følgende tre forslag fik flest stemmer (i prioriteret rækkefølge):

Fugletårn

Skilt ved Egnsarkiv

Tilskud til legeplads

Der var enighed om, at hele beløbet (ca. 50.000 kr.) gives til ét forslag, hvor det som her er muligt. Der arbejdes videre med forslag et. JFB meddeler resultatet til vinderen og alle de øvrige forslagsstillere. Resultatet meddeles også ved generalforsamlingen og i næste nummer af Fællesbladet. ”Arven” kan udbetales, når det er afklaret, om alle tilladelser og andre formaliteter er på plads.

Harmonisering af veje (møde 13. feb. – flyttet til 27. feb. + mails).

JFB opridsede indledningsvis sagsforløbet omkring den såkaldte vejharmonisering og orienteringsmøder, bl.a. ved Agernvej. Forløbet har medført, at vi – som Fællesråd – har stillet os til rådighed og bl.a. er blevet inviteret til orienteringsmøde i Skoleparken (den 21. februar). BT orienterede om flere telefonsamtaler med den aktuelle sagsbehandler i sagen. Her synes at komme et ønske om, at vi ikke skal deltage i orienteringsmøderne. FU fastholdt vort ønske om deltagelse. BT arbejder videre i sagen og har aftalt møde med sagsbehandler den 11. februar. Harmoniseringen bliver også et tema ved Fællerådsseminaret den 4. marts, idet der fra andre Fællesråd er sat spørgsmålstegn ved hele harmoniseringssagen.

Præsentationsfilm (mail fra 21. jan).

Efter en drøftelse, hvor der blev udtrykt både en positiv interesse for en film og betænkeligheder gående på indholdet af en film, timingen i at lave den, lidt aversion hos dem, der skal betale samt generelt en betænkelighed ved at fremstå som anbefaler af filmen, besluttedes at sige nej tak til filmen. JFB svarer filmmanden.

Dialogmøde om ældre- og plejeboliger (referat).

JFB havde deltaget i mødet og refererede kort:

Det er første gang, der afholdes et sådant møde, men man ønsker en dialog.

I gældende ældrepolitik er anført, at man ønsker/tilstræber nærhed.

Man ser gerne mindre enheder.

Man ser at der er nogenlunde balance i antallet af ældreboliger, men at der er behov for flere plejeboliger.

Der forventes en voksende mængde demente.

En ny ældrepolitik komme i høring.

Skraldeindsamling i naturen (mail fra 21. jan)

FU finder ikke, at der er det helt store behov for en sådan aktivitet, men vil overgive sagen til Grøn Gruppe. JFB meddeler dette til sagsbehandleren hos Aarhus Kommune.

Økonomi (BT).

BT meddelte, at kassebeholdning pr. den 4. februar udgør 148.444,43 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen. Der er pr. 4. februar modtaget 29 betalinger (af 100).

Medlemstallet bliver øget med 2 til 102 for 2019. Vi har dog modtaget meddelelse om at der fra 2020 vil fragå to medlemmer, idet de tre kommunale fritidsklubber i stedet tre fremover vil have ét medlemskab.

Der er aftalt revision af regnskabet til den 13. februar 2019.

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS meddelte, at der ikke siden sidst FU-møde har været møde i Grøn Gruppe. Ved et seneste møde blev nedsat en gruppe til beskrivelse af stikort. Ligeledes arbejdes der videre med etablering af en ridesti mellem Vilhelmborg og Fløjstrup (i et par alternativer).

Trafik (MM).

MM nævnte under dette punkt følgende:

Der er tilsyneladende gjort nogle forarbejder fra Aarhus Vands side til kloakarbejdet i Malling.

Cyklehandlingsplan godkendt af Aarhus Byråd og nu oversendt til Teknisk Udvalg

Der er intet nyt om midterdelen (Bredgade) i Malling.

Stien i Malling syd skulle nu være færdig til sommer (noget lignende forlød sidste år).

MM har udsendt kort visende de foreslåede cykelstier mellem Beder og Malling.

Planafdeling og Cykelby Aarhus er slået sammen.

Fra mødet om Beder Bering Vejen, hvor MM og BN deltog nævntes, at rundkørslen hvor Bering vejen møder Oddervej er afløst af en lyskurv. Vejen er bøjet væk fra Tofteparken. Her anlægges også en støjvold.

Der er modtaget en mail den 1. februar om interessen for en samkørselsapp. Der foreslås startup-møde i uge 8 eller 9. Efter drøftelse konstateredes, at der ikke skønnes at være stor interesse for en sådan app. Og i øvrigt har vi ikke netværk til med så kort frist at sætte noget i værk. JFB meddeler dette til sagsbehandleren fra Aarhus Kommune.

Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at man nu – efter opdelingen i en BMI-del og en EBC – del af projektet, der nu alene fokuserer på biblioteket, nu arbejder på at arrangere et møde med Henrik Trabjerg.

Projektet har nu været 5 år undervejs. Næste step kan måske blive at søge projektet ”løftet” op på et politisk niveau.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

Torsdag, den 21. februar 2019, kl. 17.00 – 18.00. Harmonisering af veje i Skoleparken. Beder Skoles Kantine. BT deltager.

       Onsdag, den 27. februar 2019, kl. 16.00 – 17.00. Harmonisering af veje, lokale Y3.120, Karen Blixens Boulevard 7, Brabrand. BT deltager.

       Mandag, den 4. marts 2019, kl. 17.00 – ??. Fællerådsseminar. Rådhushallen. JFB og BT deltager (andre kan også deltage).

       Tirsdag, den 5. marts 2019, kl. 19.00 – 21.00. Borgermøde om Bering-Beder-vejen, Grønløkkehallen, Tranbjerg.  JFB, MM og BN deltager. Andre kan deltage. FU møder kl. 17.

       Onsdag, den 6. marts 2019, kl. 19.30. Generalforsamling. Malling Kro.

Eventuelt.

PB meddelte, at en faktura fra Coritma-koret for den lovede støtte er på vej. I den forbindelse blev i øvrigt aftalt, at koret igen vil medvirke ved årets grundlovsmøde. PB giver koret besked.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Elkærgård


Mødetid:

Tirsdag, 23. april 2019


Næste møde(r):

Mandag den 13. maj 2019, kl. 19.30, FU-møde. Se i øvrigt herunder, pkt. 11., ”Kalenderen”. Der udsendes Doodle for FU-mødet i august.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Helle Nielsen (HN) Bernhard Nørgaard (BN) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Morten Sejersen (MS)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   27. april 2019


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Generalforsamling – opsamling.

Der var enighed om, at der var en god stemning og et fint fremmøde. Til næste års generalforsamling er den store sal reserveret.

Den ledige plads i Forretningsudvalget (mail fra PB fra 17. marts)

Efter generalforsamlingen er der udvist interesse for den ledige plads i FU. PB inviterer vedkommende til næste møde. Det formelle valg til FU sker ved en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med halvårsmødet.

Borgerbazar – evaluering. 

Fællesrådet deltog for første gang i Borger-bazaren og havde stand ved siden af Fællesbladet. JFB var til stede og konstaterede, at vi blev vel modtaget. JFB havde medbragt plancher o.a. og havde haft kontakt med en del besøgende.

Der var i FU enighed om, at vi også deltager næste år. Dato kendes endnu ikke men antageligt ultimo marts 2020. På forslag fra JFB kan der til næste bazar uddeles bæreposer med BMA tryk. Der må påregnes en udgift til dette, idet stykprisen kan være omkring 40 kr.

Grundlovsfest 

JFB omdelte ”køreplan” for afvikling af grundlovsfesten. Køreplanen blev gennemgået og JFB har efterfølgende tilpasset planen, der sendes som separat dokument til FU-medlemmerne. Planen færdiggøres ved maj-mødet.

Der er fundet taler og et par kandidater til Fællesrådets pris.

Omklassificering af veje.

BT orienterede om, at have deltaget i orienteringsmøde i Skoleparken i Beder samt i et par møder hos Teknik og Miljø i Brabrand

Nye veje i Malling.

Der er nu også kommet et antal veje i Malling med på listen over veje, der skal omklassificeres. BT har haft kontakt med en beboer på Havrevænget, der har taget initiativ til et vejlav, måske sammen med nogle af de øvrige veje i området. Kontakten er sket på opfordring af vores kontakt hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Mail fra Tranbjerg Fællesråd af 25. marts.

JFB orienterede om en henvendelse fra fællesrådet i Tranbjerg gående på et initiativ om et brev fra fællesrådene til borgmesteren om at revurdere harmoniseringsplanerne.

FU drøftede sagen og konkluderede, at vi ikke kan være medunderskriverede af en sådan henvendelse, idet vi ikke mener at sådan henvendelse på nuværende tidspunkt vil kunne føre til noget, men måske endda ”låse” os.  JFB svarer Tranbjerg Fællesråd.

Forårsløg.

Der er modtaget tre ansøgninger om forårsløg, alle fra Beder:

Midgården (mail 4. februar, videresendt 20. april),

Gartnergården (mail 10. marts, videresendt 14. marts) og

Byagerparken/Egelundsparken (mail 3. april, videresendt 20. april).

Det vides ikke, om vi kommer i betragtning, men hvis vi gør, vil det antageligt være med 3.000 løg.

Efter drøftelse besluttedes at støtte ansøgningen fra Midgården (krokusløg), som det forslag, der vil være mest synligt for så mange som muligt. JFB meddeler dette til ansøgerne og sender ansøgning til Aarhus Kommune.

Økonomi (BT).

BT meddelte, at kassebeholdning pr. den 23. april udgør 181.718,33 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen. Der resterer pr. 23. april kun to kontingentindbetalinger. Der er siden sidst betalt til Coritma Korene og for banner til Borger-bazaren.

                               Borgerboost – ansøgning fra BMI, mail videresendt 20. april

                               Der forelå til mødet ansøgning om tilskud til BMI’s projekt Borgerboost. FU drøftede ansøgningen, men fandt, at der var flere usikkerheder/uklarheder i budgettet, ligesom der heller ikke var angivet, hos hvem der også var søgt tilskud. Det konkluderedes, at projektet på det foreliggende grundlag er for ”løst”. Men det anbefales ansøgeren at vende tilbage, når der måtte være noget mere konkret. JFB meddeler dette til ansøger.

 Forskøn Bredgade/cyklestier (mail fra 8. april videresendt 20. april)

Der er fra ”Forskøn Bredgade” taget initiativ til et møde den 22. maj. Mødet inviteres af Aarhus Kommune – Vejanlæg og Bydesign og Fællesrådet i samarbejde med Forskøn Bredgade.

Mødet annonceres i det kommende nummer af Fællesbladet.

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS deltog ikke i mødet, men havde forud sendt nedenstående input:

Jeg kan desværre ikke deltage i forretningsudvalgsmødet på tirsdag. Vedrørende muligheden for at lave en forbindelse for ryttere mellem Vilhelmsborg og Fløjstrup Skov blev der afholdt et møde 4. april med Aarhus Kommune, se vedhæftede opsamling fra mødet.

Som det fremgår af opsamlingen er det planen at afholde et fællesmøde for interesserede og naboer til et muligt forløb af ridesporet,  primært omkring passagen gennem Skoleparkens nord og nordøstlige del.  Jeg vil bede forretningsudvalget beslutte, om Fællesrådet skal stå som medindbyder til mødet.


Tak for et godt og givende møde den 4. april, hvor vi herfra synes, at vi kom et godt stykke vej i arbejdet med forløbet af et ridespor mellem Fløjstrup Skov og Vilhelmsborg. Vi har skrevet følgende punkter ned, som opsamling på mødet.

For nemheds skyld står I som ”borger” og vi Sophie og Susanne som ”Aarhus Kommune”

Der arbejdes videre med et ridespor der kan forbinde Fløjstrup Skov og Vilhelmsborg Skov og Det national Hesteportscenter.

Aarhus Kommune undersøger muligheden for et ridespor på den vestlige side af Fuldenvej, mod Beder Landevej og Vilhelmsborg.

Borgerne undersøger det samme øst for Fuldenvej til Fløjstrup Skov.

I forbindelse med tracéet mod vest undersøges følgende forhold:

Hvad er oversigtsforholdene ved krydsning af Fuldenvej nær byskiltet til Beder, og hvordan kan det forbedres?

Hvor bredt er diget, og hvad efterlader det af plads til et ridespor?

Er det tilladt at ride på boligveje i byzonen? Dette kan eventuelt blive tilfældet, hvis det ikke kan lade sig gøre at føre ridesporet mod nord igennem Skoleparken?

Vi drøftede muligheden for et fællesmøde for interesserede og naboer til et mulige forløb af ridesporet,  primært omkring passagen gennem Skoleparkens nord og nordøstlige del. Den snart stiftede forening ”Foreningen for ryttere i Aarhus Syd” vil gerne sammen med Aarhus Kommune invitere til fællesmødet. Det blev desuden drøftet, at Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd også gerne er medværter. Morten vil drøfte det med fællesrådet og vender tilbage.

Der er stiftende generalforsamling for Foreningen for ryttere i Aarhus Syd mandag den 8. april.

Borgerne vil kontakte ejer af Frydenlyst for afklaring om muligheden for køb af jord til ridespor. - Afventer skitser fra Aarhus Kommune, der vil blive eftersendt sidst på denne uge.

Det aftaltes, at Fællesrådet gerne står som medindbyder.

Trafik (BN).

BN har haft kontakt med Aarhus Kommune om fremdriften omkring vejen fra rundkørslen til Ajstrup, der påtænkes etableret som en 2-1 vej.  Kommunen ønsker at evaluere de allerede etablerede strækninger, før der træffes beslutning. Vi afventer således svaret.

Der er ifølge BN fra kommunens side lovet etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger i både Beder og Malling.

Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at man arbejder på projektet om det nye fugletårn/udsigtstårn.

Der arbejdes fortsat med at EBC-delen fokuserer på, at få biblioteket inddraget og at får arrangeret et politisk møde.

Under dette punkt blev også nævnt, at der på generalforsamlingen blev nævnt, at fuglelivet at forsvundet ved regnvandssøen. Det forlyder, at dette skyldes, at der fejlagtigt har været spildevand i søen. Dette skulle nu være rettet.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

Mandag, den 13. maj 2019, kl. 19.30. FU-møde, Malling Plejehjem.

Onsdag, den 22. maj 2019, kl. 19.00. Forskøn Bredgade/cykelstier, Malling Sognegård. PB, BN og HN deltager.

       Onsdag, den 5. juni 2019, kl. 14.00. Grundlovsmøde, Egelund.

Onsdag, den 19. juni 2019, kl. 19.30. FU-møde, Malling Plejehjem.

Eventuelt.

Der ikke noget til punktet.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale


Mødetid:

Mandag, 13. maj 2019


Næste møde(r):

Onsdag den 22. maj 2019, kl. 19.30, Forskøn Bredgade/cykelstier. Onsdag, den 5. juni 2019, kl. 14.00,Grundlovsmøde – Egelund. FU møder kl. 12.00 Se i øvrigt herunder, pkt. 6., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Bernhard Nørgaard (BN) Hans Oluf Schou (HOS) nyt FU-medlem, vælges formelt ved halvårsmødet Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Helle Nielsen


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   14. maj 2019


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Grundlovsfest, plan og plakat udsendt til mødet.

Den udsendte plan blev gennemgået. Følgende aftaltes:

Beder-Malling sangen skal på sangbladet. PB forsøger at finde tekstfil til JFB.

Der blev fundet en kandidat til Fællesrådets pris. PB laver motivering til JFB samt sørger for at modtager kommer til grundlovsmødet.

BN aftaler med MM om assistance til forstærkeranlægget. Ref.bem.: MM kommer.

JFB afleverer det nødvendige antal plakater/løbesedler til omdeling.

BT opstiller bannere ved indfaldsvejene 8 dage før mødet.

Økonomi (BT).

BT meddelte, at kassebeholdning pr. den 13. maj udgør 182.168,33 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen. Alle kontingentindbetalinger er modtaget. Der er nu 101 betalende medlemmer. Der er pr. 1. marts sket en sammenlægning af to medlemskaber.

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS meddelte, at der ikke siden sidst FU-møde har været møde i Grøn Gruppe. Der planlægges med et møde i juni måned. Her skal arbejdes med det nye stikort og skitserne til ridestien mellem Vilhelmsborg og Fløjstrup. Kommunen arbejder med udarbejdelse af tegningsmateriale, der blandt andet skal anvendes ved et kommende orienteringsmøde.

MS svarer de 3 ansøgere om forårsløg, afslag til de to og besked om, at det valgte forslag videresendes til kommunen med anbefaling af forslaget.

Trafik (BN).

BN nævnte under dette punkt, at han ved henvendelse til kommunen omkring stien/vejforløbet fra rundkørslen i Ajstrup til stranden havde fået oplyst, at man er i gang med at evaluere de allerede etablerede 2-1 veje. Når man er færdig med det – efter sommeren – vil man træffe beslutning om, om vejen fra Ajstrup til stranden kan laves som en 2-1 vej.

Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at processen går meget langsomt. Det netop udskrevne valg forsinker yderligere, idet man ikke kan få afholdt mødet med biblioteksfolkene.

Derimod har man fået lavet nye tegninger/skitser til udkigstårnet. Næste trin er få kontakt med Aarhus Vand for tilladelse/fuldmagt.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

Onsdag, den 22. maj 2019, kl. 19.00. Forskøn Bredgade/cykelstier, Malling Sognegård. PB, BN og HN deltager.

       Onsdag, den 5. juni 2019, kl. 14.00. Grundlovsmøde, Egelund.

       Der udsendes Doodle for mødet i august.

Eventuelt.

HOS gav en kort præsentation af sig selv.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale


Mødetid:

Mandag, 19. juni 2019


Næste møde(r):

Onsdag den 14. august 2019, kl. 18.00, FU-møde. Fælleshuset Nyløkkevej. Der udsendes Doodle for halvårsmødet. Se i øvrigt herunder, pkt. 8., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Helle Nielsen (HN) Bernhard Nørgaard (BN) Hans Oluf Schou (HOS) nyt FU-medlem, vælges formelt ved halvårsmødet Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Hans Hansen (HH)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   20.juni 2019


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Evaluering af grundlovsfest.

Der var blandt deltagerne fra FU enighed om, at der havde været fin tilslutning til grundlovsmødet, ligesom der var en god stemning. De musikalske indslag fra Coritma-korene var populære, og det bør overvejes, at Coritma også deltager næste år. BT laver inden et par uger et kort indlæg til FB om grundlovsmødet.

I hver byrådsperiode laves en planstrategi forud for kommuneplanen, der laves i den sidste halvdel af en byrådsperiode. Planstrategien er vigtig for Fællesrådet, idet det er grundlaget for udviklingen i området. Den 13. juni blev afholdt informationsmøde om planstrategien. MS deltog. Temaerne er (der henvises til det ovenfor viste link):

Arealer til alle boligtyper

Omstilling til grøn energi

Sammenhæng mellem naturområder

Landskabet

En grønnere by med mere blåt

Vedvarende energianlæg, vindmøller og solenergianlæg

Erhvervsarealer

Grundvandsredegørelse

Detailhandelsplanlægning

Oversvømmelse og erosion

Vi har høringsfrist frem til den 15. august. Næste møde afholdes den 14. august. FUs kommentering sker over sommeren sker via mail. JFB laver indlæg om planstrategien til FB.

Ifølge MS fik man det indtryk ved info-mødet, at meget af kommunens interesse var rettet mod byen og mindre mod oplandet, der dog også er en del af kommunen.

Bredgade (møde 22.5 og mail fra 3.6 og 18.6 samt henvendelse via hjemmesiden)

Fra FU deltog BN og PB i mødet, hvor der var god tilslutning. Mødet var koncentreret om information fra kommunen om planerne for ændring af Bredgade efter afslutning af kloakeringsarbejdet. Der vil senere blive indkaldt til yderligere et møde, hvor flere detaljer kan komme på tale. BN svarer på de henvendelser, der er modtaget efter mødet.

Økonomi (BT).

BT meddelte, at kassebeholdning pr. den 19. juni udgør 178.728,38 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen.

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS meddelte, at der har været et møde i Grøn Gruppe siden sidst FU-møde. Her drøftedes:

Nyt kort til området; planlægges at blive både på papir og digitalt. Der er godt samarbejde med kommunen. Der skal måske søges assistance fra kortspecialist.

Bålhytten fra den gl. børnehave på Byagervej. Kommunen er fortsat velvillig m.h.t. flytning til Bymoseskoven. Kan måske ske allerede inden ferien.

Vilhelmsborgskoven. Planlægges med at skulle friholdes for store aktiviteter. MS laver indlæg til FB.

Marselisborgskoven er urørt skov.

Ansøgningen om blomsterløg til Midgården er afslået. Kan søge igen næste år.

Ridesti fra Vilhelmsborg til Fløjstrup. Ikke noget nyt. Der planlægges fortsat med et orienteringsmøde.

Trafik (BN).

BN nævnte under dette punkt, at han og PB ved mødet om Bredgade havde givet tilsagn om, at Trafikgruppen skulle igangsættes igen. Der er planlagt genopstartmøde den 12. august.

Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at der ikke er sket yderligere i sagen. Der var møde den 17. juni. Der arbejdes fortsat med projektet for udkigstårnet.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

Mandag, den 12. august 2019, kl. 19.30. Møde i Trafikgruppen.

       Onsdag, den 14. august 2019, kl. 18.00. FU-møde. Fælleshuset Nyløkkevej.

       Der udsendes Doodle for halvårsmødet

Eventuelt.

Der var ikke noget til punktet.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Fælleshuset, Nyløkkevej


Mødetid:

Onsdag, 14. august 2019


Næste møde(r):

Der udsendes Doodle for september mødet. Halvårsmøde, onsdag, den 2. oktober 2019 Se i øvrigt herunder, pkt. 8., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Helle Nielsen (HN) Bernhard Nørgaard (BN) Hans Oluf Schou (HOS) nyt FU-medlem, vælges formelt ved halvårsmødet Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Morten Sejersen (MS)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   19. august 2019


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Halvårsmøde.

Det aftaltes, at der til mødet inviteres en repræsentant for ældreområdet fra kommunen. Ligeledes kan her drøftes den fremtidige brug af Malling Plejehjem for de mange grupper der i dag bruger lokalerne. Et andet tema kan være nyt omkring trafikgruppen.

Der skal også afholdes en ekstraordinær generalforsamling med valg til FU.

JFB kontakter AAK for en repræsentant til mødet.

Mødet afholdes i enten Beder eller Malling Sognegård. JFB kontakter Beder Sognegård. Ref.bem.: Det er efterfølgende bekræftet, at mødet holdes i Beder.

Planstrategi.

Det udsendte oplæg omkring Planstrategi synes at være en videreførelse fra 2015 med mindre justeringer. JFB laver høringssvar til planstrategien med indhold som i augustnummeret af Fællesbladet.

Seminar med Teknik og Miljø – ideer?

Det årlige seminar med Teknik og Miljø afholdes den 10. oktober. Der efterlyses emner. Det aftaltes, at der fra vor side foreslås et emne om de trafikale forhold. JFB indmelder forslaget.

Oplandsudvalg (mail fra 17. juli og 31. juli)

Byrådet ønsker at sammensætte et oplandsudvalg. Arbejdsgruppen for Fællesrådene er involveret. Vi følger udviklingen i sagen.

Harmonisering af veje (mail fra 16. juli).

Fra Lystrup er fremkommet et forslag til henvendelse til Aarhus Kommune med indsigelse mod den igangværende harmonisering. Fra BMA kan vi tilslutte os og være  medunderskriver af henvendelsen. JFB meddeler dette til forslagsstillerne.

BT nævnte at have haft kontakt med en repræsentant fra Havrevænget m.fl. i Malling. Her er man i gang med dannelse af vejlav. BT har givet tilsagn om deltagelse på vegne af FU/Fællesrådet.

Henvendelse om koncert (mail fra 19. juli).

Fællesrådet har via hjemmesiden fået en henvendelse om samarbejde om et koncertarrangement. HN har videregivet henvendelsen til Efterskolen for Scenekunst, der er interesseret i koncerten.

Børnepasning (mail fra 29. juni, videresendt 10. august og artikel i Fællesbladet).

Jævnfør artikel i Fællesbladet er der problemer med at finde pasning til 0-6 årige i vort område. Endvidere er der måske planer på vej, der vil forringe forholdene for klubben i Beder. Ang. sidstnævnte tager JFB kontakt til kontaktperson i Beder Skoles bestyrelse. Der er indkaldt til møde 24. september 2019. Fra FU deltager HN og BN.

Økonomi (BT).

BT meddelte, at kassebeholdning pr. den 19. juni udgør 178.628,38 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen.  Det har i øvrigt været en stille periode med få transaktioner

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS deltog ikke i mødet, og der har ikke siden sidst været møde i Grøn Gruppe. Der var således ikke noget til dette punkt.

Trafik (BN).

Bredgade (bl.a. med mail fra OKO fra 7. august).

BN informerede om, at der var møde i Trafikgruppen den 12. august. Her var temaerne Bredgade, dæmpning af hastighed, cykelsti på Bredgade (og måske lidt smallere fortove). Dette sidste er også et forslag fra OKO. Der ”arbejdes” for de bløde trafikanter.

Cykelsti mellem Beder og Malling – møde (mail fra 7. august).

Vi har modtaget en indbydelse fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø om drøftelse af forslag til den kommende cykelsti mellem Beder og Malling. BN deltager og tilmelder.

Belysning ved sognegården i Malling (mail fra 10. august).

Vi har modtaget forslag fra en beboer i Beder om etablering af mere belysning ved sognegården i Malling. BN har svaret på forslaget, der tages med ved kommende møde med relevante myndigheder.

Byagervej (mail fra 31. juli – videresendt 10. august).

Vi har fået en henvendelse fra en beboer på Byagervej i Beder for høj hastighed på vejen. BN har svaret på henvendelsen, der tages med i arbejdet i Trafikgruppen.

Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at der ikke har været aktiviteter siden sidste møde. Der var der ikke yderligere til dette punkt.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

Der udsendes Doodle for september-mødet.

Den 20. eller 22. august. Møde om cykelstien mellem Beder og Malling. BN deltager.

Tirsdag, den 24. september 2019, kl. 19-21. Borgermøde om børnepasning i Beder-Malling i Cafe Klubånd, Bredgade 5. 8340 Malling. HN og BN deltager.

       Onsdag, den 2. oktober 2019, kl. 19.30. (FU mødes 19.00). Halvårsmøde, Beder Sognegård.

       Torsdag, den 10. oktober 2019. Seminar med Aarhus Kommunes Teknik og Miljø. Tidspunkt og sted meddeles senere

       Der udsendes Doodle for oktober og november-møderne.

Eventuelt.

BT har fået en henvendelse fra det nyetablerede Erhvervsnetværk MMD Erhverv om deltagelse er i Fællesrådet. BT svarer og informerer om procedure og betingelse for medlemskab af Fællesrådet.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale


Mødetid:

Tirsdag, 17. september 2019


Næste møde(r):

Halvårsmøde, onsdag, den 2. oktober 2019 Se i øvrigt herunder, pkt. 10., ”Kalenderen”. Der udsendes Doodle for julefrokosten.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Helle Nielsen (HN) Hans Oluf Schou (HOS) nyt FU-medlem, vælges formelt ved halvårsmødet Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Bernhard Nørgaard (BN) Morten Sejersen (MS)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   23. september 2019


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Halvårsmøde.

Afholdes den 2. oktober 2019, kl. 19.30 i Beder Sognegård. FU møde kl. 19.00. Er bekendtgjort i det seneste nummer af FB.

BT henter nøgle.

HN sørger for kaffe og småkager.

Indhold:

Veje og stier. (JFB adviserer BN).

Fremtiden for Malling Plejehjem. JFB undersøger, om en repræsentant for kommunen kan deltage og redegøre for sagen.

Ekstraordinær generalforsamling. HH er dirigent. BT er referent.

Malling Plejehjems fremtid (videresendt mail fra 11. sept.)

Dette er et af temaerne i det kommende halvårsmøde.

Energirenovering i Malling (mail fra 5. sept.).

JFB orienterede om, at vi som Fællesråd støtter op om et EU-projekt om energirenovering i Malling. ”Increasing the Renovation Rate through Engaging with Civil Society: Crowd-sourcing of Data, Combining Existing Data Sources, and Creating a new interface to Support Public Administration.”.

JFB følger projektet.

Bænke i Beder (mail fra 2. sept.).

Der er modtaget en henvendelse via vores hjemmeside om opstilling af bænke på egnede steder i Beder.

FU støtter initiativet.

HN kontakter kommunens materielgård. FU kan evt. donere en bænk.

BT søger at kontakte forslagsstilleren for evt. at høre om konkrete forslag. Ref.bem.: Der er svaret via hjemmesiden. Der har endnu ikke været respons.  

Bredgade forskønnelse.

Der er fra en beboer i Malling modtaget en henvendelse, om der i forbindelse med ideer om forskønnelse af Bredgade også kan gøres noget ved de huse, der ser noget miserable ud. Beboeren har også haft rettet en henvendelse til kommunen. Herfra er svaret, at man ikke kan gøre noget, idet der er tale om den private ejendomsret. JFB har fra Fællesrådet svaret, at vi heller ikke som Fællesråd kan gøre noget af de samme årsager. Alle kan appellere til ejerne.

Økonomi (BT).

BT meddelte, at kassebeholdning pr. den 10. september udgør 172.098,38 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen.  Det har i øvrigt været en stille periode med kun en transaktion.

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS deltog ikke i mødet, men havde fremsendt følgende:

Vedrørende ridesporet, der skal forbinde Vilhelmsborg med Fløjstrup Skov er kommunen indstillet på at gennemføre ridesporet. De ser gerne, at vi som fællesråd sammen med rytternes forening holder et arrangement for interesserede borgere og nabogrundejerforeninger, hvor vi kan fortælle om ridesporet, hvorfor vi har taget initiativ til det, hvem de kan henvende sig til med spørgsmål, antal heste på sporet etc. Derudover foreslår kommunen, at fællesrådet orienterer i Fællesbladet.

Er det noget Forretningsudvalget kan gå ind for?

Endvidere arbejder Grøn gruppe stadig på at få udarbejdet et nyt kort med stier i vort område.

                               FU bakker op om arrangement af et sådant orienteringsmøde og kan også give en orientring i FB.

Trafik (BN).

BN deltog ikke i mødet, hvorfor behandling af disse punkter udskydes til næste møde.

BN og PB deltog i indvielsen af den nye sti fra Malling til Solbjerg.

Beder-Bering-vejen er nu endeligt godkendt i Aarhus Byråd.

Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at der ikke har været møde siden sidste FU.

Man vil synliggøre EBC-ideen i forbindelse med en aktivitet i SuperBrugsen i uge 41: ”Danmark taler sammen”.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

Der udsendes Doodle for julefrokosten.

Fredag, den 27. september 2019, kl. 14.00. Reception for Anders Iburg, Efterskolen for Scenekunst. HN køber gave. Flere kan deltage. Sørger selv for tilmelding.

       Onsdag, den 2. oktober 2019, kl. 19.30. (FU mødes 19.00). Halvårsmøde, Beder Sognegård.

       Torsdag, den 10. oktober 2019, kl. 19.00, kl.19.00 – ca. 21.30. Seminar med Aarhus Kommunes Teknik og Miljø. ”Blixens”, Karen Blixens Boulevard 7. 8230 Brabrand.

       Torsdag, den 17. oktober 2019, kl. 19.30. FU Møde og møde med Fællesbladet. Malling Plejehjem.

       Tirsdag, den 19. november 2019, kl. 19.30. FU Møde. Malling Plejehjem.

Eventuelt.

BT orienterede om at have haft kontakt med Teknik og Miljø omkring Harmonisering af veje. Der er angiveligt ikke noget nyt.

BT deltager som repræsentant for Fællesrådet den 29. september i et orienteringsmøde den, som Havrevænget, Bygvænget m.fl. holder i Spejderhuset.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem


Mødetid:

Tirsdag, 17. september 2019 (efter fællesmødet mellem Forretningsudvalget og Fællesbladets redaktion)


Næste møde(r):

Borgermøde om Fremtiden for Beder-Malling Bibliotek, tirsdag, den 19. november 2019,kl. 19.30 på Malling Plejehjem Se i øvrigt herunder, pkt. 9., ”Kalenderen”. Der udsendes Doodle for et decembermøde.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Henny Møller (HM) Helle Nielsen (HN) Bernhard Nørgaard (BN) Hans Oluf Schou (HOS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Hans Hansen (HH) Morten Sejersen (MS)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   22. oktober 2019


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Evaluering af halvårsmøde.

Forretningsudvalget konstaterede, at der var en god stemning og mange gode spørgsmål og diskussioner.

Efter mødet er via hjemmesiden modtaget en henvendelse med nogle spørgsmål. BT forelagde forslag til elementer i et svar. BT sender svar til spørgeren.

Beder-Malling Bibliotek.

JFB fandt, at denne sag jf. diskussionerne i halvårsmødet hænger snævert sammen med EBC. Derfor behandles disse punkter under et.

Efter halvårsmødet er rettet henvendelse til rådmanden, og der er kommet et møde i stand til den 29. oktober. Her deltager tre repræsentanter fra EBC og BMI.

Affødt af diskussionerne ved halvårsmødet lovede FU at indkalde til et borgemøde om hele problemkomplekset. Det aftaltes, at mødet holdes tirsdag, den 19. november 2019, kl. 19.30 på Malling Plejehjem. HN undersøger om lokaler er ledige.

Vildskov i Marselisborgskovene mail fra 7. okt.

På Aarhus Kommunes hjemmeside kan man om vildskov blandt andet læse:

Forligspartierne bag Aarhus Kommunes budget for 2019 har under overskriften ”Moesgaard Vildskov” bedt Teknik og Miljø om at undersøge mulighederne for at forvalte Marselisborgskovene syd for Aarhus som vildskov. Vildskov vil i denne forbindelse sige, at skoven skal drives med biodiversitet og friluftsliv som hovedformål og at al økonomisk skovhugst skal ophøre.

Fra MS, der ikke deltog i mødet er modtaget følgende:

Vedrørende Vildskov kan jeg støtte forslaget om et møde, hvor lokale brugere kan kommentere idéen. Jeg synes, vi skal invitere både embedsmænd og lokale politikere fra kommunen til at lytte. Selv er jeg ikke begejstret for nogle af scenarierne om vildskov. De vil få ganske negative konsekvenser for brugerne af skoven. En indhegning eller rewilding af dele af skoven vil give yderligere pres på den tilbageværende del, således at eventuelle positive effekter for biodiversiteten i nogle områder vil have negative i andre. De økonomiske beregninger viser ganske betydelige omkostninger. At der store omkostninger ved at lave og have vildskov, viser jo også det paradoksale i hele tankegangen.

Endelig er det også interessant, at klimaperspektivet overhovedet ikke er nævnt i oplægget. En vildskov, hvor tingene er i balance vil ikke have en positiv klimaeffekt, idet nedbrydningen/forrådnelsen af døde træer vil svare til den opbygning, der er af CO2 i de voksende træer.  En skov, hvor der fældes til tømmer eller flis, vil derimod have en positiv effekt.

FU er enige i disse betragtninger og beder MS/Grøn Gruppe varetage det videre fornødne i sagen.

Harmonisering af veje – mail fra 3. okt.

Der er fra fællesrådet i Lystrup taget initiativ til en henvendelse/indsigelse mod harmoniseringen. Indsigelsen er bakket op af 16 af de andre fællesråd. Der er modtaget svar den 2. oktober. Svaret er i store træk blot en gentagelse af de allerede kendte argumenter for den trufne beslutning.

BT har den 29. september deltaget i et lokalt møde om etablering vejlav ved Havrevænget/Bygvænget/Kornbakken. Her konstateredes god, positiv stemning for etablering af vejlav.

FU følger fortsat udviklingen omkring harmonisering af veje.

Økonomi (BT).

BT meddelte, at kassebeholdning pr. den 16. oktober udgør 171.998,38 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen, der pr. 30. september 2019 har en kursværdi på 9.538 kr.

Der er modtaget en anmodning fra Grundejerforeningen Tofteparken i Beder om medlemskab af Fællesrådet. FU kan godkende medlemskabet, der formelt skal godkendes ved den ordinære generalforsamling i marts. BT svarer på anmodningen og meddeler FUs godkendelse.

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS deltog ikke i mødet, men havde fremsendt følgende:

Grøn gruppe har ikke haft møder siden sidst, men der arbejdes stadig på et opdateret kort med stier mm i vort område. 

Trafik (BN).

BN havde i forhold til orienteringen ved halvårsmødet ikke yderligere at orientere om.

Trafikgruppen holder møde den 11. november 2019.

Egelund BorgerCenter (PB)

Se også under punkt 2.

PB oplyste, at EBC-ideen havde været et tema i forbindelse med en aktivitet i SuperBrugsen i uge 41: ”Danmark taler sammen”. Her var god interesse for ideen.

På et spørgsmål oplyste PB, der er påbegyndt tegninger til udkigstårnet ved Egelund, men at arbejdet var droslet lidt ned i den senere tid på grund af de mange aktiviteter omkring bibliotekets fremtid.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

Der er p.t. ikke yderligere til kalenderen.

Eventuelt.

HM meddelte, at BorgerBazaren i 2020 bliver den 18. april.

JFB fandt, at Fællesrådet skal deltage ligesom i 2019. Vi bør til arrangementet få lavet muleposer til uddeling.

HN ”gjorde reklame” for et Lions arrangement i Ravnsbjerg Kirke i Viby den 28. oktober 2019, kl. 19.00. ”Back to Life Project”.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Malling Plejehjem, vort mødelokale


Mødetid:

Tirsdag, 3. december 2019


Næste møde(r):

Borgermøde om Fremtiden for Beder-Malling Bibliotek, torsdag, den 16. januar 2020 i Egelund Forretningsudvalgsmøde tirsdag, den 21. januar 2020, kl. 19.30. Malling Plejehjem Se i øvrigt herunder, pkt. 14., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Helle Nielsen (HN) Bernhard Nørgaard (BN) Hans Oluf Schou (HOS) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Henny Møller (HM)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   5. december 2019


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Julefrokosten.

Afholdes fredag, den 6. december 2019 i Fælleshuset på Nyløkkevej i Malling.

De sidste detaljer aftaltes, herunder hvem sørger for hvad. FU mødes kl. 17.00.

Fremtiden for Beder-Malling Bibliotek.

Der blev afholdt Borgermøde i sagen den 19. november 2019. Herefter synes det, som om der kommet et mere positivt ”skred” i sagen.

Der afholdes nyt Borgermøde den 16. januar 2020 kl. 19.30 i Egelund. Kommunens konsulent har givet tilsagn om deltagelse.

JFB kontakter igen rådmanden for om muligt at få hans deltagelse.

Mødet annonceres såvel i Fællesbladet som på Facebook.

Fremtiden for Malling Plejehjem.

JFB har deltaget i hasteindkaldt møde om sagen. Her deltog også firmaet NIRAS, der står for projektet med 38 nye plejeboliger i et ombygget Malling plejehjem. Der vil – efter det oplyste – fortsat være muligheder for brug af lokaler til de mange formål/organisationer, der i dag benytter lokaler i Malling Plejehjem. Efter det oplyste vil de nye boliger tages i brug ultimo 2022.

Det bemærkedes i FUs diskussion, at der under ombygningen vil blive pres på lokaleanvendelserne. Dette kan ved lejlighed meddeles kommunen.

Harmonisering af veje.

Der er fra fællesrådet i Lystrup taget initiativ til en henvendelse/indsigelse mod harmoniseringen. Indsigelsen er hen over den seneste måned blevet ændret/tilpasset, idet den nu ikke skal stiles til rådmand/borgmester (der ikke vil tage sig af sagen), men til alle byrådsmedlemmer. FU bakker fortsat op om henvendelsen til byrådsmedlemmerne. JFB meddeler dette til initiativtagerne.

JFB havde forlydender om, at der har været afholdt møde om harmoniseringen ved Agernvej. BT kontakter sædvanlig kontakt hos Teknik og Miljø for at afklare nærmere.

FU følger fortsat udviklingen omkring harmonisering af veje.

Kommunens sundhedspolitik (mail fra 20. nov.). Frist 11. dec.

FU gør ikke noget i sagen.

Bedre byrum i Beder (mail fra 11. nov.).

Sagen er videregivet til behandling sammen initiativerne omkring Bredgade.

El-cykler (mail fra 4. nov.).

FU gør ikke noget i sagen.

Udvikling af lokalsamfund. ”Underværker”. (mail fra 27. nov.).

Er videregivet til BMI/Cafe Klubånd.

Økonomi (BT). Budgetforslag af 25. november 2019 var udsendt til mødet.

BT meddelte, at kassebeholdning pr. den 16. oktober udgør 170.223,22 kr. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen, der pr. 30. september 2019 har en kursværdi på 9.538 kr.

Der er modtaget en anmodning om, om Fællesrådet vil være med til at stille en underskudsgaranti for et arrangement med foredrag af Svend Brinkman. FU fandt, at et sådant arrangement var uden for vort formål, og var i øvrigt skeptiske m.h.t hvorvidt der kan sælges nok af de relativt dyre billetter til arrangementet. JFB meddeler afslaget til initiativtagerne.

Det udsendte budgetforslag blev behandlet og godkendt.

Det drøftedes, om Malling Kro kan optages som medlem af Fællesrådet. Drøftes igen ved næste møde, idet der skal ses nærmere på vedtægternes bestemmelser.

                                                                                                    Grøn Gruppe (MS)

MS meddelte, at Grøn Gruppe har møde den 17. december. Her er to punkter på dagsordenen:

Nyt stikort.

Stormøder om planeren for vildskov i Fløjstrup Skov.

FU gav sin tilslutning til et arrangement med orientering/debat om vildskov. Synes ikke om ideen med vildskov.

Trafik (BN).

BN meddelte, at der ikke var noget nyt at berette om. Der er fortsat planer om Bredgade til realisering i 2021. Der skulle blive mulighed for at kommentere på planerne i løber af 2020.

Egelund BorgerCenter (PB)

PB fandt, at der efter borgermødet den 19. november og med de igangsatte aktiviteter nu synes at være en vis optimisme at spore.

Kalenderen.

Se de førstkommende møder på forsiden.

       Torsdag, den 16. januar 2020, kl. 19.30. Borgermøde om Beder-Malling Bibliotek, Egelund.

       Mandag, den 20. januar 2020, kl. 19-21.00. Formandsmøde, Rådhusets receptionslokale.

       Tirsdag, den 21. januar 2020, kl. 19.30. FU-møde. Malling Plejehjem.

       Torsdag, den 6. februar 2020, kl. 19.30. FU-møde. Malling Plejehjem.

       Torsdag, den 12. marts 2020, kl. 19.30. Generalforsamling. Malling Kro.

       Lørdag, den 18. april 2020. BorgerBazaren.

Eventuelt.

Der var ikke noget til punktet.

Lone Jacobsen 22.08.2019 22:23

Hvad sker der med trafikken på Beder Kirkesti. Der var sat bum op som er fjernet igen? Stadig en del trafik trods skilte!!

Nyeste kommentarer