Møder 2022

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Vort mødelokale i Foreningernes Hus


Mødetid:

Onsdag, den 12. januar 2022


Næste møde(r):

FU-møde 15. februar 2022. Se i øvrigt, pkt. 10., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Henny Møller (HM) Bernhard Nørgaard (BN) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Fraværende:

Hans Oluf Schou (HOS)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   14. januar 2022


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

 1. Generalforsamling 2022.

Afholdes torsdag, den 24. marts 2022 på Malling Kro. Der er reserveret på kroen.

Det udsendte forslag til dagsorden blev gennemgået. HH og BN modtager ikke genvalg. Mulige kandidater blev bragt i forslag. JFB kontakter kandidat til dirigentrollen samt revisor om genvalg. De sidste detaljer aftales ved mødet i februar.

Dagsorden udsendes sammen med kontingentfakturaer sidst i januar måned. Der vedlægges det tidligere behandlede ændringsforslag til vedtægterne.

 1. Grundlovsfest – overvejelser om taler.

Der blev foreslået at få den nyvalgte rådmand for Teknik og Miljø som taler. JFB kontakter med henblik på en aftale

 1. Byudviklingsmøde.

Mødet planlægges afholdt den 6. eller 7. april. Det har ikke været muligt at få den lille sal på Malling Skole. Ref.bem.: Efterfølgende er reserveret Æsken i Efterskolen. Det aftaltes, at aftenens indlægsholder er Marianne Levinsen, der har reserveret de to nævnte datoer. Rådmanden for Teknik og Miljø inviteres også til at deltage. Yderligere planlægning aftales i et separat FU-møde, der afholdes snarest. Der laves en mulighed for skriftlige svar på de spørgsmål, der måtte komme.

 1. Fastlæggelse af FU-møder i 2022.

Hidtil er FU-møderne aftalt via Doogler. For 2022 forsøges at fastsætte hele det kommende års møder. Der udarbejdes en mødeplan for 2022. Planen indgår løbende under punktet ”Kalender” i dagsordenen for FU-møderne.

 1. Blomsterfrøpulje.

Der er fra AK modtaget melding om en blomsterfrøspulje. Når vi modtager yderligere formidles budskabet om blomsterfrøspuljen på vore FB-side, og evt. kan sendes direkte info til medlemmerne.

 1. Økonomi (BT)

Det udsendte årsregnskab blev godkendt og underskrevet. Vores administration af Foreningernes Hus/Kornbyen har givet anledning til lidt flere posteringer end tidligere år. Kontingentfakturaer udsendes som nævnt under pkt. 1 i slutningen af januar måned.

 1. Grøn Gruppe (MS)

Der har ikke været møde i Grøn Gruppe siden sidste FU-møde. Der er arbejdet videre med det tidligere omtalte stikort. Kortet er nu næsten færdigt.

I forbindelse med Moesgård Vildskov har der den 6. december været et møde i borgergruppen/lokalgruppen. Her er meddelt, at planerne om en vildskov ved Moesgård nu er opgivet. Der overvejes vildskov andre steder i kommunen. Der bliver ikke flere møder i gruppen.

Det nævntes, at den bålhytte, der skulle flyttes fra den gamle børnehave i Beder til Bymoseskoven, nu er under opførelse. Men tilsyneladende er det en helt ny hytte der opføres.

 1. Trafik (BN).

BN nævnte, at Bredgade nu er blevet 40 km zone, og at der er opsat skilte. Vi har også ønsket, at dette blev tilfældet med Malling Kirkevej. Imidlertid har politiet ikke ønsket dette. I hvert fald ikke før der er gennemført en hastighedsmåling. Det aftaltes, at målingen bør gennemføres ud for den tidligere Ølholm bygning.

BN og JFB har den 12. januar været til et møde med AK, hvor hovedtemaet var cykelstien mellem Beder og Malling (der etableres i forbindelse med Giber Ringvej). Her har man konstateret, at anlæggelsen vil blive væsentligt dyrere end tidligere estimeret (fra ca. 5 til 16 -17 mio. kr.). Løsningen omkring cyklisters krydsning af Beder Landevej ved Netto er heller ikke tilfredsstillende. Prisstigningen skal nu behandles i byrådet. Der var enighed om, at for at der fortsat skal kæmpes for at stien etableres. Ikke mindst fordi der efter åbningen af Giber Ringvej må forventes stærkt forøget trafik på Beder Landevej og Bredgade. Og småændringer i forhold til den eksisterende Egelundsti er ikke et realistisk alternativ.

Ved mødet blev også nævnt, at man er ved at gøre de indledende øvelser til at lave tegninger til stien til Ajstrup Strand.

 

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB nævnte, at udbygningsprojektet nu deles, således at der bliver en biblioteksdel og en del der bliver BMIs udvidelse af Egelund. BMI-delen varetages af BMI selv. Det forventes fortsat at udbygningen kan tages i brug ultimo 2023

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Vort mødelokale i Foreningernes Hus


Mødetid:

Tirsdag, den 15. februar 2022


Næste møde(r):

Generalforsamling 24. marts 2022 FU-møde 21. april 2022. Se i øvrigt, pkt. 8., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Bernhard Nørgaard (BN) Hans Oluf Schou (HOS) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Fraværende:

Henny Møller (HM)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   16. februar 2022


 1. Kalenderen.
 2. Tirsdag 15. februar 19.30. Fu-møde, Foreningernes Hus.
 3. Torsdag 24. marts 19.30. Generalforsamling, Malling Kro.
 4. 6. eller 7. april. Møde om byudvikling, Æsken Efterskolen.
 5. April. Hold-rent-dag.
 6. Søndag 5. juni (pinsedag). Grundlovsmøde.

 

 1. Eventuelt.

HM bemærkede omkring den tidligere omtalte landsbyfilm, at den bør optages i forårsmånederne. Det drøftedes, om optagelsen skulle afvente færdiggørelse af Giber Ringvej. Det aftaltes at filmen optages i foråret.

BorgerBazaren 2022 bliver ifølge HM slut april.

Der er indkommet et forslag fra et medlem om et fælles fyrværkeri nytårsaften. Der var i FU enighed om, at dette ikke er en ide/mulighed med de større områder, vi dækker og hvoraf i øvrigt nogle områder er med spredt bebyggelse.

 

Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

 1. Generalforsamling.

Afholdes torsdag, den 24. marts 2022 på Malling Kro. Der er reserveret på kroen.

Der er modtaget ok fra dirigenten.

HM foreslås som referent.

Der er allerede en kandidat til en af de ledige poster i FU. Yderligere et par kandidater spørges.

Der er allerede indkommet tre forslag til behandling ved GF. Det ene omhandler et forslag om vedtægtsændring. Her kontakter JFB forslagsstiller. De øvrige to forslag omhandler en anden anvendelse af ”arven fra Malling borgerforening”, end det der oprindeligt blev valgt (fugletårn ved Egelund). Ved GF foreslås, at der efter formel kontakt til EBC, gennemføres en ny runde med indhentning af forslag til anvendelse af ”arven”.

 1. Fællesrådenes samarbejdsaftale med kommunen, jf. mail fra 1.2.

Samarbejdsaftalen skal sikre de generelle rammer for samarbejdet mellem Aarhus Kommune og fællesrådene.

JFB nævnte et par forhold, der kan bemærkes til aftalen:

 • Det synes, som om de respektive magistraters medarbejdere ikke kender til Fællesrådenes eksistens, således at der for ofte hænder, at der gennemføres projekter/tiltag, uden at Fællesrådene naturligt er blevet orienteret/hørt.
 • Der vil ikke kunne være et ligeværdigt forhold mellem Fællesrådene og Byrådet. Det er byrådets opgave og ansvar at ”stå på mål” for de beslutninger, der træffes, og de tiltag der gennemføres.

Alle i FU opfordres til at komme med input til svar om samarbejdsaftalen (skal afgives inden 1. marts 2022).

 1. Byudviklingsmøde.

Mødet var oprindeligt planlagt afholdt den 6. eller 7. april.

Det konstateres nu, at vi ikke kan nå at få etableret en robust dagsorden til den termin. Mødet foreslås udsat til afholdelse i september. I stedet søges afholdt sonderende møder med rådmanden for M&T samt med det nyvalgte byrådsmedlem Jesper Kjeldsen. JFB kontakter de to med henblik på aftale. JFB kontakter endvidere Efterskolen og annullerer aftale om lokaleleje. MS meddeler udsættelse til Marianne Levinsen.

 1. Økonomi (BT)

JFB havde forud for mødet udsendt ansøgning om tilskud (fra Aarhus Kommune). Der var ikke bemærkninger til ansøgningen, der fremsendes til AAK.

BT nævnte, at der er udsendt kontingentfakturaer (100 medlemmer). Der er indtil nu modtaget betaling på 39 af disse. Betalingsfristen er inden den 1. marts 2022. Kassebeholdningen pr. mødedatoen er 181.983,71 kr. Hertil kommer aktiebeholdninger, der pr. 3. januar havde en kursværdi på 11.440,00 kr.

 1. Grøn Gruppe (MS)

Der var ifølge MS ikke nyt fra Grøn Gruppe.

 1. Trafik (BN).

BN nævnte, at der nu er bestilt en trafikmåling/hastighedsmåling på Kirkevej. Der kan imidlertid gå lang tid, før den gennemføres Der er modtaget resultater af en tilsvarende måling på Byagervej. Her var resultaterne, at der blev målt gennemsnitshastigheder på 50 – 51 km/t på både den indre og den ydre del. 85%-fraktilen lå på 58 – 59 km/t. Disse tal har givet anledning til at spørge, om der ikke bør gøres noget.

På Kirkebakken foreligger der tal fra 2018. Der bliver formentligt gennemført en ny måling.

I Fulden er planlagt yderligere bump, men realisering er udsat, idet der ikke er fundet passende placeringer.

BN og JFB har deltaget i et møde arrangeret uden for Fællesrådets regi. Her var hastigheder umiddelbart ved byskiltene et væsentligt tema.

 

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

Der var ifølge PB ikke nyt fra EBC.

Kalenderen.

 1. torsdag d. 24. marts 16-18 JFB deltager i FR-formandsmøde, Aarhus Rådhus
 2. torsdag d. 24. marts 19:30 Generalforsamling, Malling Kro
 3. lørdag 2. april HoldRent dag
 4. ? april Borgerbazar?
 5. torsdag d. 21. april kl. 19:30 FU
 6. torsdag d. 19. maj kl. 19:30 FU
 7. søndag 5. juni kl. 14 Grundlovsmøde
 8. torsdag d. 16. juni kl. 19:30 FU
 9. torsdag d. 25. august kl. 19:30 FU
 10. september møde om byudvikling ?
 11. torsdag d. 22. september kl. 19:30 FU
 12. torsdag d. 20. oktober kl. 19:30 FU
 13. torsdag d. 17. november kl. 19:30 FU
 1. Eventuelt.

Umiddelbart før mødet er modtaget info (distribueret til FU) om en sag, hvor der er forslag om, at havneudvidelsen i Aarhus vil medføre dumpning af store mængde slam ud for Fløjstrup/Mariendal Strand. Når vi ved mere, skal vi give vores mening til kende.

Referat fra møde i Fællesrådets forretningsudvalg 17. november 2022


Deltagere: Jørgen Friis Bak, Steen Bording Andersen, Povl Nørgaard, Morten Sejersen, Børge Terkelsen, Hans Oluf Schou og Birgitte Skjøtt. Afbud fra Daniel Pedersson.


1.Generalforsamling – fastlæggelse af dato
Det blev besluttet at afholde generalforsamlingen torsdag 16. marts på Malling Kro.  


2. Julefrokost planlægning
Jørgen bestiller mad hos Mr. Mums og sørger for sanghæfter og raflebæger til pakkeleg. Børge indkøber drikkevarer, duge, lys og servietter. Birgittes veninde er hyret som praktisk medhjælp. Forretningsudvalget mødet kl. 17.00 fredag den 25. november og dækker borde mv. inden gæster ankommer kl. 18.00.


3. Evaluering af Borgerbazar

Det var et fint arrangement, og der var mange gode samtaler ved Fællesrådets stand, og der blev indsamlet mange forslag fra borgerne om byudvikling. Steen har lavet en opsamling, som er rundsendt på mail.


4.Møde med sydlige fællesråd

Jørgen og Steen refererede fra mødet, der blev afholdt 10. november. Der skal etableres 4 undergrupper, hvor medlemmer mødes på tværs og drøfter relevante emner indenfor disse fire områder:

        - Grøn gruppe (Morten, Povl og Birgitte deltager på skift)
        - Trafik
        - Byudvikling (Steen deltager)
        - Foreningsliv, institutioner, skoler og fritidshjem (Hans Oluf deltager)


Morten, Povl og Birgitte mener, at Måslet skal inddrages i kampagnen om sprøjtefri haver.

Jørgen skriver til formændene med forslag om at få defineret et kommissorium for samarbejdet og arbejdet i ”På-tværs”-grupperne. Steen understregede, at det er vigtigt med et samarbejde på tværs for at stå stærkere overfor kommunen.


Indvielsen af Giber Ringvej bør markeres af alle fællesråd. BMI arrangerer et motionsløb søndag den 27. november. Efter mødet er det meldt ud, at der er officiel indvielse onsdag 7. december.


5. Kommunens sparekatalog

Vi protesterer over de foreslåede besparelser, der kan betyde nedlæggelse af både ungdomsklubben i Malling og Det Kreative Værksted. Steen skriver og indsender høringssvar vedr. ungdomsklubben, og Jørgen skriver og indsender høringssvar om Det Kreative Værksted. Høringssvarene skal indsendes senest 24/11.


6. Revision af vedtægter
Punktet er udsat til næste møde. Daniel bedes i god tid inden mødet rundsende forslag til ændringer.


7. Arbejdsgruppernes kompetencer
Udsat til næste møde.

8. Film om Beder-Malling
Der er nu fundet finansiering til at producere en kort film om Beder-Malling. Tre virksomheder sponsorerer udgiften til filmen, som realiseres på initiativ af Henny Møller. Filmmanden Rasmus Nagel er hyret til opgaven. Optagelserne skal laves til foråret. Forretningsudvalget skal inddrages i at beslutte indholdet i filmen, herunder hvem fra lokalområdet, der skal interviewes. Povl foreslog at invitere filminstruktøren til et møde i januar. Steen foreslog, at Christine fra BMI kan være en af de lokale ildsjæle, der bliver inter-viewet. Filmen skal godkendes af forretningsudvalget, inden den lægges på hjemmesiden. Og der skal ikke laves artikel til Fællesbladet endnu.


9. Forslag fra Erik Moes
Jørgen har lavet forslag til svar på spørgsmålene:

        - Rundkørsel i Beder? Nej, det er ikke en god ide, for lyskrydset er mere sikkert for cyklister og fodgængere.
-       UFF container? Erik bedes selv tage action, hvis der stadig står en container i Beder (den i Malling er blevet fjernet).
- Græsslåning? Povl gjorde opmærksom på, at græsslåningen tager bedst muligt hensyn til biodiversiteten. Morten påpegede, at græsset nogle steder står så højt, at det kan være til fare for trafiksikkerheden.
- Fyrværkeri – fælles affyring? Forretningsudvalget synes ikke, det er en god ide, men Erik Moes er velkommen til at skrive en artikel til Fællesbladet med sine synspunkter.


10. Økonomi
Børge præsenterede udkast til budget, som blev drøftet. Det blev besluttet at hæve udgiften til møder til 20.000 kr. så der er råd til at holde et nyt borgermøde til næste år. Budget for 2023 og revideret regnskab for 2022 skal indsendes til kommunen ultimo januar sammen med ansøgning om driftstilskud på 20.000 kr.


11.Grøn Gruppe
Morten orienterede fra møde i Skovbrugerrådet og har efterfølgende rundsendt referat og kommissorium.

Morten har sendt tre datoforslag til Bo Vægter, Aarhus Vand om et møde i december vedr. planlægning af kampagnen om sprøjtefri haver.

Steen opfordrede til, at grøn gruppe på næste møde drøfter den grønne kile mellem Beder og Malling, så den sikres for fremtiden. Gruppen bør studere den nye planstrategi for det grønne og blå og tage kontakt til forvaltningen og undersøge, hvordan de tror, udviklingen vil blive i området ved Giber Ringvej.

Morten indsender høringssvar for at afværge dumpning af slam ved Fløjstrup strand. 

Der kommer et nyt medlem i Grøn gruppe, nemlig Ib Jeppesen.


12. Trafik
Morten har konstateret, at der allerede nu er store køproblemer på Giber Ringvej ved Hasselager. Det vil vare nogle år, inden vejen bliver en aflastning. I øjeblikket er det stadig hurtigst at tage Genvejen.

Povl opfordrede til, at Daniel udarbejder en oversigt til forretningsudvalget over projekter – både hvilke, der er på vej, og hvilke ønsker der er.


13.Byudvikling
Steen laver et oplæg til næste møde med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra borgermødet og Borger-bazaren. Der er et stærkt ønske om, at forretningsudvalget er mere proaktivt. Vi skal lægge linjer ud og konkrete forslag til udviklingen i vores område og samarbejde med kommunens folk. Der skal også flere artikler i Fællesbladet.

Hans Oluf oplyste, at REMA stadig arbejder på at etablere en butik ved Nyløkkevej og forhandler med ejeren af den gamle tankstation, som er det sted, REMA gerne vil bygge en butik.

Jørgen skriver en artikel til Fællesbladet om den nye planstrategi, som blev drøftet på rådhuset ved et møde 2/11 (debat-salon).


14. EBC
Hans Oluf orienterede om byggeplanerne, og Steen oplyste, at der kommer flere lokaler i det nye Egelund (der skydes et ekstra dæk ind). Men der bliver stadig mangel på lokaler i vores område, når Foreningernes Hus lukker næste sommer. Der skal gøres en aktiv indsats for at finde nye lokaler (måske det gamle varme-værk i Malling, når det er flyttet). Børge spurgte, hvem der skal finansiere driften af nye lokaler.


15. Kalenderen

Fredag 25. november kl. 18.00: Julefrokost på Friluftsgården
Torsdag 26. januar 2023 kl. 19.30: Forretningsudvalgetsmøde
Torsdag 16. februar 2023 kl. 19.30: Forretningsudvalgetsmøde
Torsdag 16. marts 2023 kl. 19.30: Generalforsamling på Malling Kro


16.Eventuelt

Steen er blevet kontaktet af vinterbaderne i Ajstrup ang. ønsket om et kysthus ved stranden. Naturstyrelsen har godkendt det, men det er Kystinspektoratet der har den endelige afgørelse. En repræsentant fra vinterbade-klubben inviteres til at deltage i FU-mødet 26/1-2023.

Dagsorden for generalforsamlingen skal besluttes på næste møde og udsendes i næste nummer af Fællesbladet og udsendes sammen med fakturaer i januar. Endelig dagsorden (med indkomne forslag) lægges på hjemmesiden en uge inden generalforsamlingen.

Det blev besluttet at forlænge FU-møderne med ½ time, så de som udgangspunkt foregår 19.30-22.00.

 

BS

Nyeste kommentarer

 

Referat fra forretningsudvalgsmøde 7. april 2022 i Foreningernes Hus i Malling

Deltagere: Jørgen Friis Bak, Morten Sejersen, Hans Oluf Schou, Børge Terkelsen, Steen Bording Andersen, Povl Nørgaard, Daniel Pedersson og Birgitte Skjøtt.

Forretningsudvalget har fået fire nye medlemmer: Steen Bording Andersen (S), Povl Nørgaard (Fulden borgerforening), Daniel Pedersson (K) og Birgitte Skjøtt (Rent drikkevand). Mødet startede med en præsentationsrunde.

1.Generalforsamling og evaluering
Der var flot fremmøde og stor spørgelyst og debat på generalforsamlingen. Der er behov for at få opdateret vedtægterne, så de bliver klare og entydige, og Daniel Pedersson meldte sig til at lave et udkast til nye vedtægter, der skal debatteres i forretningsudvalget, tilrettes og herefter fremlægges på general-forsamlingen næste år.  Jørgen Friis Bak kan i 2023 fejre 20 års jubilæum som formand og opfordrede til, at  ny(e) melder sig som formandskandidat(er).
På generalforsamlingen blev der stillet forslag om, at enkeltpersoner også skal kunne være medlem af Fællesrådet. Et nuværende medlem var imod forslaget, for det er ikke rimeligt, at en enkelt persons stemme kan veje lige så tungt som en, der repræsenterer en forening med mange medlemmer.

2. Konstituering og introduktion til forretningsudvalgsarbejdet
Formand og kasserer blev valgt på generalforsamlingen. På mødet blev Birgitte Skjøtt valgt som referent, og det blev besluttet, at FU-medlemmerne har en uge til at kommentere indholdet, inden det eventuelt justeres og lægges på hjemmesiden www.bma.dk  (Kirsten Bruun er webmaster og sørger for det).
FU-medlemmerne fordelte sig i arbejdsgrupperne på denne måde:

 • Grøn gruppe: Morten Sejersen (tovholder), Povl Nørgaard og Birgitte Skjøtt. Næste møde holdes 21. april.
 • EBC (Egelund Borger Center): Steen Bording Andersen (tovholder), Hans Oluf Schou (og lederen af Fælles Fritid, Birgit Christensen, skal spørges).
 • Trafik: Daniel Pedersson (tovholder), Steen Bording Andersen og Jørgen Friis Bak. Næste møde holdes 9. maj.
 • Byudvikling: Steen Bording Andersen (tovholder), Daniel Pedersson og Jørgen Friis Bak.

Jørgen Friis Bak understregede, at Fællesrådet ikke arbejder partipolitisk, men har til formål at støtte lokalområdets interesser og være i dialog med både embedsmænd og politikere i byrådet. To gange om året (forår/sommer og efterår) holdes fællesmøde på Rådhuset for alle fællesråd i Aarhus Kommune, næste gang i juni.

Børge Terkelsen oplyste, at Foreningernes Hus foreløbig er til rådighed i et år. 10 foreninger og 10 hold under Fælles fritid benytter faciliteterne. Daniel Pedersson sidder i repræsentantskabet for DOMI, som ejer huset, og han vil lægge et godt ord ind for, at foreninger i lokalområdet  fortsat kan benytte huset.

Forretningsudvalgets medlemmer får tilsendt alle de mails, der sendes til bedermallingajstrup@gmail.com men skal kun reagere på de mails, der er relevante (fx hvis man er tovholder for området). Resten tager formanden sig af.

Henvendelser fra hjemmesiden www.bma.dk  går til Børge Terkelsen. Principielle spørgsmålet vendes på et FU-møde, inden der kan afgives et svar.

3. Grundlovsmøde
Forslag til talere blev drøftet. Første prioritet er det lokale byrådsmedlem Jesper Kjeldsen (der efterfølgende har sagt ja tak til at holde Grundlovstalen 5. juni). Hans Oluf kontakter Malling-koret Coritma og hører, om de vil medvirke på mødet, der ligger i pinsen.

4. Byudvikling – møde i september
Der skal snarest findes en dato for et borgermøde – gerne med deltagelse af rådmanden. Inden mødet skal FU drøfte ønsker til udviklingen i lokalområdet og masterplan for Malling. Det blev foreslået at invitere fremtidsforsker Marianne Levinsen til at holde oplæg på borgermødet.
FU skal lave en pulje over de projekter, det er vigtigst at prioritere i lokalområdet herunder en 2-1 vej i Fulden.

5. Biografreklame
Det blev besluttet at annoncere i Malling Bio ved alle forestillinger. Reklamen vil handle om Fællesbladet, de 6 gange om året, bladet udkommer. Resten af tiden vises korte omtaler af Fællesrådet. 
Fællesbladet er et vigtigt medie, der skaber sammenhold og orienterer om vigtige begivenheder i lokalområdet. Bladet kan afhentes på biblioteket af dem, der ikke får det direkte i postkassen.

6. Økonomi
Børge Terkelsen oplyste, at der blev udsendt fakturaer i januar, og efter udsendelse af rykkere er 98 ud af 99 indbetalinger er i hus. Fællesrådet har en kassebeholdning på 207.000 kr. Der er reserveret 50.000 kr. til et fugletårn. Det skal undersøges, om EBC stadig er interesseret i at etablere det.
Banken skal have tilsendt digital information om forretningsudvalgets medlemmer.

7. Grøn gruppe
Morten Sejersen orienterede om gruppens aktiviteter, herunder skovrejsning og etablering af stier. Der laves et nyt stikort over lokalområdet i samarbejde med Fællesrådet i Mårslet. Det er på tide at lave en ny kampagne om sprøjtefri haver.
Steen Bording Andersen oplyste, at Aarhus Kommune har pligt til at vedligeholde Bymosen, der har behov for opgravning af slam, så den ikke bliver til en mose, men fortsat kan have et vandspejl. Det er dyrt at komme af med slammet, og derfor har kommunen udskudt opgaven. Grøn gruppe bør presse på for, at det sker noget.

8. Trafik
Bernhard skal inviteres til næste møde og overdrage arbejdet til den nye gruppe. Steen Bording Andersen kontakter Freja fra Krydsfelt Norsminde vedr. cykelsti.
Aarhus Kommune har afsat penge til en cykelsti mellem Malling og Beder, og Steen Bording Andersen understregede, at det er vigtigt at holde fast i det, så pengene ikke forsvinder.
Oplægget fra Aarhus Kommune om en sikker cykelforbindelse til Ajstrup Strand blev drøftet. Forretningsudvalget er enig om, at stien bør gå helt ned til stranden.

Jørgen Friis Bak har deltager i møde med Teknik og Miljø og skolebestyrelsen om sikker skolevej i Beder. Der er udpeget tre problematiske steder: Overgangen på Kirkebakken ved bækken, tunnelen mellem skolen og parken (mange cykler ned ad rampen og kommer til skade) samt krydset Fuldenvej-Kirkebakken, hvor der er dårlige oversigtsforhold.  Det koster flere millioner at udbedre alle forholdene, men det vil være nemt og billigt at fjerne hækken ved Fuldenvej. Senere skal der laves en gennemgang ved Malling skole.

9. Kalenderen
Det blev besluttet at holde møder på følgende datoer i Foreningernes Hus i Malling kl. 19.30:

 • 19. maj (afbud fra Daniel)
 • 16. juni
 • 25. august (vedtægtsforslag skal drøftes)
 • 22. september (afbud fra Daniel)
 • 20. oktober
 • 17. november

På næste møde skal det bl.a. drøftes, hvordan Fællesrådet kan være med i processen om ny forbedret rolle ift. Aarhus Kommune. Lokalområdets ønsker skal indsendes til kommunen via Fællesrådet. 

10. Eventuelt
Henvendelse fra Ole Krabbe Olsen blev drøftet, og det blev besluttet, at formanden sender et skriftligt svar. (Det er efterfølgende afsendt).

Det blev besluttet, at der fremover skal være forplejning til møderne med vand og kaffe/te samt kage, frugt eller andre snacks. Det blev besluttet at lave en turnus-ordning, så man på skift er ansvarlig for et møde. Steen Bording Andersen meldte sig til at sørge for både vådt og tørt til det kommende møde 19. maj.

 

30.04.2022/BS

 

 

 

Referat fra møde i Fællesrådets forretningsudvalg 19. maj 2022

Deltagere: Jørgen Friis Bak (JFB), Steen Bording Andersen (SBA), Povl Nørgaard (PN), Hans Oluf Schou (HOS), Birgitte Skjøtt (BS) og Daniel Pedersson (DP, kun sidste del af mødet). Afbud fra Morten Sejersen og Børge Terkelsen.

1.Møde med Jesper Kjeldsen
Vores lokale byrådsmedlem, der er socialdemokrat og både sidder i byrådet og i bestyrelsen for Aarhus Vand, deltog i mødet under dette punkt. JFB understregede, at Fællesrådet ikke arbejder partipolitisk, men er lokalområdets talerør overfor politikere og embedsmænd i kommunen og et dialogsted for borgerne i Beder, Malling og Ajstrup.

Jesper Kjeldsen arbejder for en professionalisering af fællesrådenes arbejde, så der skabes bedre kommunikation og bedre processer for borgerinddragelse og workshops. Han ønsker, at kommunen stiller gode værktøjer til rådighed for fællesrådenes arbejde, og at referater fra alle kommunens fællesråd opbevares i et arkiv i kommunen.  

SBA bemærkede, at fællesråd var et punkt på byrådets næste møde, og at der er forslag om, at institutioner skal være medlem, men det er forretningsudvalget imod, fordi der ikke bør være særinteresser og myndigheder repræsenteret i fællesrådet, som skal være en fælles stemme for alle borgere. Det er meget vigtigt, at fællesrådene er uafhængige af forvaltningen.

Jesper Kjeldsen vil foreslå, at sagen sendes i udvalg. Han vil gerne være ordfører på sagen og styrke kommunens sekretariatsfunktion for fællesrådene. Jesper Kjeldsen sidder i Teknisk udvalg og Kulturudvalget.

SBA foreslog, at forretningsudvalg fra flere fællesråd skal bede om foretræde for politikerne i udvalgene, så der ikke kommer institutioner ind i forretningsudvalgene.

JFB vil kontakte Fællesrådenes arbejdsgruppe, som koordinerer og arrangerer fællesmøder for fællesrådene.

Cykelstier
Cykelstien til stranden i Ajstrup blev drøftet. Forvaltningen har lavet et godt oplæg, men det vil koste 9 mio. kr. at etablere cykelstien. Jesper Kjeldsen vil arbejde for, at etape 3 af en cykelsti i Kasted droppes, fordi den vil blive meget dyr at etablere (fordi en vej skal flyttes), og han vil arbejde for, at pengene i stedet bruges på cykelstien i Ajstrup, som ikke kun bliver en rekreativ sti men også er vigtig for trafiksikkerheden.

Cykelstien mellem Beder og Malling blev drøftet. Der er 2 forslag: Etablering af en sti langs Beder landevej eller omkørsel af Egelundsstien. Det blev besluttet at holde et borgermøde i juni om cykelstien. Martin og Chris fra Teknik & Miljø skal inviteres til at vise overblik over mulighederne.
Jesper Kjeldsen mener, det kan give et godt politisk pres med et borgermøde. Det er vigtigt at få finansieret en cykelsti på Beder Landevej, hvor det bliver farligt at krydse Giber Ringvej og krydse Byagervej. JFB viste forslag til ny sti ved Engdalsgårdsparken.
SBA understregede, at det under alle omstændigheder er nødvendigt at udbygge Egelundsstien, så den adskilles i cyklende og gående.

Klapning af havneslam
Jesper Kjeldsen tror ikke, der vil blive dumpet giftigt havneslam ved Fløjstrup Strand. Han fortalte, at Aarhus Vand skal etablere et nyt renseanlæg (ReWater) udenfor Marselisborg lystbådehavn på et nyt areal og de fik at vide fra forvaltningen, at hvis de ansøgte om at dumpe slam ved Fløjstrup strand, ville det blive afvist. Slammet fra Aarhus Vands anlæg skal i stedet dumpes ved Hjelm Dyb. Jesper Kjeldsen vil dog arbejde for, at slammet i stedet indkapsles og deponeres. 

Kampagne om sprøjtefri haver
Fællesrådet har fået en henvendelse fra Aarhus Vand og Vandplanudvalget med opfordring til at støtte op om en kampagne om at droppe sprøjtegiften i haver og på terrasser og indkørsler. PN oplyste, at Grøn Gruppe gerne vil gå ind i kampagnen og har aftalt at holde møde med Bo Vægter fra Aarhus Vand efter sommerferien. Grøn gruppe vil involvere alle formænd for grundejerforeningerne i kampagnen. Jesper Kjeldsen vil støtte op om kampagnen.

2. Grundlovsfest
JFB gennemgik planen, og der blev aftalt tovholdere på de sidste opgaver. JFB vil skrive til redaktions-udvalget og Grøn gruppe og bede om praktisk hjælp, da flere fra FU har meldt afbud, fordi det er pinse.

Det blev besluttet, hvem der skal have årets pris (og det skrives ikke i referatet, da det skal være en overraskelse). HOS kontakter prismodtageren på forhånd, så prisen kan overrækkes 5. juni.
DP køber blomster til taleren (Jesper Kjeldsen) og prismodtageren, og SBA undersøger, om vi kan købe et maleri eller en skulptur af en lokal kunstner. Beløbet for kunstværket blev sat op til 2500 kr.
JFB lægger annonce på Facebook.

3. Årets Bernhard
FU har ingen forslag i år.

4. 4xfrokost
Eskegården er nu et lokalt folkecenter, og Aarhus Kommune ønsker at gøre opmærksom på dette ved at invitere til gratis frokoster på stedet. Det er ikke muligt at overholde tidsfristen, og vi gør ikke mere.

5. Økonomi
Alle 99 medlemmer har betalt kontingent, og Fællesrådet har en kassebeholdning på 201.325 kr.

6. Grøn gruppe
PN orienterede om gruppens møde 17. maj, hvor der blev kommenteret på nye stikort, der bliver indstik i Fællesbladet.
Gruppen drøftede også kampagnen om sprøjtefri haver, der skal foregå i 2023 i forlængelse af et forbud mod glyphosat 1/7-22, forbud mod salg fra 2023 og forbud mod sprøjtning på alle offentlige og private arealer i 2024. Som nævnt holdes møde med Bo Vægter efter sommerferien. PN understregede, at kampagnen også skal lægge vægt på større biodiversitet i vores område. SBA oplyste, at Amalieparken allerede har lavet et vildt område i deres grundejerforening.

SBA opfordrede til, at Grøn gruppe arbejder for at få etableret en rigtig sti på markstumpen mellem Beder og Malling, hvor der nu kun er en sumpet trampesti på 3-400 meter mellem de ellers gode stier. Ejeren bor på Fløjstrupvej og bør kontaktes igen.

7. Trafik
Som nævnt skal der holdes borgermøde i juni om cykelsti mellem Beder og Malling. DP vil kontakte journalist om vigtigheden af etablering af en cykelsti, da der kan opstå en dødsfælde ved Giber Ringvej.
DP vil undersøge, om rådmanden kan holde oplæg på mødet.

DP, JFB og SB arbejder videre med planlægningen i samarbejde med Jesper Kjeldsen.

FU har fået en henvendelse fra Teknik & Miljø om registrering af ubrugte buslommer. JFB kører en runde og undersøger, om der er ubrugte lommer, der kan laves om til grønne arealer.

8. Byudvikling
SBA havde lavet et bilag med et oplæg til et borgermøde, som blev drøftet. Det blev besluttet at bede stadsarkitekten om at holde et oplæg og derefter lave workshops om 3 områder:

 • Malling by
 • Beder by
 • Oplandet ved skov og strand (Ajstrup)

Området vest for Oddervej er sat på pause og kommer ikke på dagsordenen til dette møde. SBA kontakter stadsarkitekt Anne Mette Boye om ledige datoer ultimo september eller primo oktober. SBA kontakter også forvaltningen og hører, om de kan fungere som proceskonsulent og sikre dokumentation af mødet. Vi vil undersøge, om mødet kan holdes i Æsken på efterskolen i Malling. Der skal være plads til 100 deltagere.
Mødet skal annonceres i Fællesbladet i august med tid og sted og workshop-temaer (deadline 13. juni) og udbygges med fuldt program i det Fællesblad, der udkommer 21. september (deadline 15. august).

9. Fællesrådet i Fællesbladet og på nettet
PN mener, der er behov for mere redigering af artiklerne i bladet og mener, at mange artikler er for teksttunge. Han foreslog, at der kan henvises til lange artikler på nettet, så der kan blive plads til flere fotos i bladet. JFB understregede, at bladet laves af frivillig arbejdskraft, og at forretningsudvalget som udgangspunkt kun kan bestemme over sine egne sider. Punktet om Fællesrådet på nettet blev udsat til næste møde, hvor Fællesbladet også skal drøftes igen. På et tidspunkt skal Redaktionsudvalget inviteres til en drøftelse om bladets indhold og form.

10. Kalenderen

 • 24. maj er der debatmøde i Egelund om Forsvarsforbeholdet. Se https://www.facebook.com/BederMallingAjstrup/
 • 5. juni: Grundlovsmøde
 • 16. juni: FU-møde kl. 19.30 i Foreningernes Hus i Malling.
 • 25. august: FU-møde kl. 19.30 i Foreningernes Hus i Malling.
 • 22. september: FU-møde kl. 19.30 i Foreningernes Hus i Malling.
 • September/oktober: Borgermøde om byudvikling.
 • Oktober: Fællesmøde for alle fællesråd.
 • 20. oktober: FU-møde kl. 19.30 i Foreningernes Hus i Malling.
 • 17. november: FU-møde kl. 19.30 i Foreningernes Hus i Malling.

11. Eventuelt
Intet under dette punkt.

 

30.05.2022/BS

 

 

 

 

 

 

 

 

Forretningsudvalgsmøde - referat

Torsdag d. 25. august 2022

Sted: Mødelokalet, Foreningernes Hus

 

Deltagere: Jørgen Friis Bak, Steen Bording Andersen, Daniel Pedersson, Povl Nørgaard, Hans Oluf Schou, Morten Sejersen, Børge Terkelsen og Birgitte Skjøtt.

 

1.Borgermøde om byudvikling i oktober

Steen Bording Andersen er tovholder på arrangementet den 12. oktober kl. 18.30-21.30. Mødet skal handle om:

 • Beder, Malling Ajstrup om 10 år
 • Brikker til fremtidens lokalsamfund
 • Natur og miljø i byen
 • Det åbne land og kysten
 • Veje og stier
 • Byvækst i Beder
 • Byvækst i Malling
 • Klima og genbrug
 • Udvikling af foreningslivet
 • Byidentitet – offentlige institutioner og forretningsliv

 

Steen er ansvarlig for at finde en lokalitet til borgermødet. Desværre er lokaler både på efterskolen og jordbrugscentret optaget.

 

2. Henvendelse fra REMA

Rema vil gerne have 1 til 2 butikker i lokalområdet

Vi var meget skeptiske ifht. placeringen

-        Ved Giber ringvej ( Daniel er positiv)

-        Ved Jordbrugscenter

Rema 1000 vil lave katalog over mulige placeringer.

Så vil vi tage temaet op ved byudviklings borgermødet.

Næste møde med Rema 1000 kl. 16 den 1 september.

 

3. Arbejdsgruppernes kompetencer

Udsættes til næste møde.

 

4. Håndtering af henvendelser til forretningsudvalget

-        Alle henvendelser besvares positivt

-        Som udgangspunkt svarer Jørgen som formand

-        Drejer det sig om arbejdsgruppernes områder, kan formanden for disse svare.

 

5. Deltagelse i borgerbazar 29. okt.

Følgende fra forretningsudvalget deltager og uddeler stikort:

-        Hans Oluf

-        Børge

-        Steen

-        Povl

-        Morten (måske)

 

6. Revision af samarbejdsaftale med kommunen
Der blev afholdt stormøde på rådhuset den 22. august. Konkret blev der ikke diskuteret en ny samarbejdsaftale. Jørgen spørger hvorledes den fremtidige proces bliver om dette.

 

7. Samarbejde mellem fællesråd i Aarhus Syd

-        På baggrund af henvendelse fra Mårslet drøftes, hvad vi skal gøre.

-        Vi er positive over for et sådant arbejde.

-        Jørgen skriver til Anders Kjær og foreslår, vi kommer igang.

-        Vi vil have en ordentlig åbning af Giber ringvej.

 

8. Fremtiden for foreningernes hus

-        Vi har lokalerne i Domis til midt 2023

-        Vi mangler et foreningshus

-        Vi vil i fællesrådet bakke op en henvendelse.

 

9. Økonomi

Børge oplyste, at kassebeholdningen er 214000 kr. i runde tal (heraf reserveret til 60000 til andre). Ingen ud- eller indmeldelser.

 

10. Grøn Gruppe

Morten orienterede om gruppens arbejde. Stikortet er nu færdigt.

 • Det har været et langt forløb
 • Kortet er udvidet med Mårslet og videre nordpå
 • Finansieringen fra BMA og Mårslet er på plads
 • Kortet bliver sendt ud via Fællesbladet
 • Der bliver trykt ekstra 4000 eksemplarer, som lægges i Egelund og på               biblioteket
 • Stikortet ligger online på Fællesbladets hjemmeside
 • Kortet kan desværre ikke lægges på kommunens hjemmeside pga handicap hensyn. Vi spørger Klaus Møller-Jørgensen, om han vil henvende sig til kommunen igen for at få kortet lagt på deres hjemmeside ligesom det gamle var. Vi tager det op som case ifht. samarbejde med kommunen.

 

Skovbrugerrådet

-        Morten træder ind i gruppen som vores repræsentant.

-        Udover inviterede organisationer til rådet foreslår vi følgende organisationer/ interessenter: Ornitologer og motionsryttere (ridestier i Aarhus syd).

Kampagne mod sprøjtemidler

Morten oplyste, at Bo Vægter fra Aarhus Vand gerne vil mødes med Grøn gruppe ang. samarbejde om en kampagne mod brug af sprøjtegift. Formand Klaus Møller-Jørgensen laver Doodle, så der kan findes en dato til et møde.

 

11. Trafik

Daniel gav en orientering:

-        Cykelstien til Beder-Malling og Ajstrup afventer byrådets prioritering

-        Lars Clausen: Elmosevej bliver 2-minus-1 vej indenfor byzonen

-        Krekærlundsvej - stikvej til Synnedrupvej. Hvorfor? Nødvendigt.

-        Lokalplan 1015 - Starupvej er på vej måske i september

-        Dæmpet hastigheder til 40 km/t - fællesrådet bliver inddraget

-        Byagervej forventes at blive forsøgsstrækning

-        Kirkebakken: vi har bedt om at få bump på listen over ønsker. Det er ikke besluttet.

-        Rundkørsel afventer trafiktælling efter Giber ringvejs indkøring

-        Ajstrup strand området ønsker trafikdæmpninger

-        På Fuldenvej vil kommunen ikke lave 2-minus-1vej. Forklaring fra forvaltningen er sendt til Fællesrådet og Fulden beboerforening. Povl og Daniel tager en dialog og arbejder videre med sagen.

 

12. Byudvikling

Se punkt 1.

 

13. EBC

Intet nyt.

 

14. Kalenderen

tor. 1. september kl. 16: Rema-møde, Foreningernes Hus

tor. 15. sept. Kl. 19:30 Forretningsudvalgsmøde

ons. 12. oktober kl. 18.30 (sted: pt. ukendt): Byudviklingsmøde

tor. 20. oktober kl. 19:30 Forretningsudvalgsmøde

lør. 29. oktober Borgerbazar i Egelund (sammen med Fællesbladet)

tor. 17. nov. kl. 19:30 Forretningsudvalgsmøde

tor. 26. jan. 2023 kl. 19:30 Forretningsudvalgsmøde

tor. 16. februar 2023 kl. 19:30 Forretningsudvalgsmøde

 

15. Eventuelt

Næste møde:

Arbejdsgruppernes kompetencer

Status for udsigtstårn ved Egelundssøen

Fællesrådet og Fællesbladet - indhold

Fællesrådet og nettet: hjemmeside(r), SoMe, …

Holmskovvej 10 (mail fra Lene Gisselmann fra 4. juli) kommunen ser på det.

Forslag fra Erik Moes (fra 19. juli med formandens kommentarer).

 

 

 

 

 

Referat fra Forretningsudvalgsmøde 15. september 2022
Sted: Foreningernes Hus i Malling

Deltagere: Jørgen Friis Bak, Steen Bording Andersen, Povl Nørgaard og Birgitte Skjøtt.
Afbud fra Morten Sejersen, Daniel Pedersson, Hans Oluf Schou og Børge Terkelsen.

1.Byudviklingsmødet – detailplanlægning
Steen er tovholder på mødet 12. oktober, som holdes i hallen i Egelund med start kl. 18.30. Aarhus Kommunes stadsarkitekt Anne Mette Boye holder oplæg, og herefter kan deltagerne fordele sig i grupper og drøfte disse emner, hvor medlemmer fra forretningsudvalget er tovholdere for hver deres gruppe:

 • Natur og miljø i byen – tovholder: Birgitte
 • Det åbne land og kysten – tovholder: Povl
 • Trafik – tovholder: Daniel
 • Byvækst i Beder – tovholder: Morten
 • Byvækst i Malling – tovholder: Jørgen
 • Klima og genbrug – tovholder: Playmaker fra Aarhus Kommune
 • Udvikling af foreningslivet – tovholder: ?
 • Byidentitet erhvervsliv og offentlige institutioners rolle. Tovholder: Steen

Steens oplæg til drøftelser på mødet blev gennemgået, og en opdateret version er efterfølgende sendt til forretningsudvalget. Medlemmer af forretningsudvalget er ansvarlige for materiale til mødet.

 • Birgitte skaffer kort fra Aarhus Vand over sårbare indvindingsområder og forslag til grundvands-parker. Hun inviterer en medarbejder fra børnehaven i Ajstrup.
 • Povl inviterer brugsuddeleren fra Beder, og Steen inviterer brugsuddeleren fra Malling.
 • Jørgen inviterer skolebestyrelsesmedlemmer fra Beder og Malling og direktør for robotfirma.
 • Jørgen medbringer skitser fra REMA med forslag til placering af ny butik.
 • Daniel fremsender cykelsti-kort og andet relevant materiale til Steen.

Steen aftaler den praktiske inkl. forplejning med Christine Winding - Lauritzen, og efterfølgende har forretningsudvalget godkendt et beløb til forplejning mv. Medlemmer fra forretningsudvalget skal hjælpe med at opstille borde og stole på dagen. Deltagerne på borgermødet cirkulerer mellem bordene hver halve time og kan nå at drøfte fire forskellige emner. Der skrives post-it lapper undervejs, og forretningsudvalget opsamler input fra mødet. Forretningsudvalgets medlemmer sidder i deres egen gruppe under hele mødet.

Jørgen annoncerer mødet på Facebook og Beder-Malling Bazaren, og Christine annoncerer det på BMI’s hjemmeside. Jørgen sørger for at producere plakater og postkort, der skal uddeles hos bagere, sognegårde, Eskegården, EBC og biblioteket mv. Birgitte hjælper med uddeling af markedsføring-materialet. Efterfølgende er det også besluttet at lave bannere til indfaldsvejene.

2. Borgerbazar 29. oktober
Fra forretningsudvalget deltager Børge, Steen, Povl, Hans Oluf og måske Morten. Det blev besluttet at indkøbe et Whiteboard til dagen. Povl researcher modeller og priser. Birgitte undersøger, hvad et fold-ud stativ til blade og foldere koster. Eventuelt skal der også købes et klapbord.

3. Revision af vedtægter
Udsat til næste møde.

4. Arbejdsgruppernes kompetencer
Udsat til næste møde.

5. Status for udsigtstårn ved Egelundssøen
Udsat til næste møde.

6. Fællesrådet og Fællesbladet – indhold
Povl mener, nogle artikler i bladet er for teksttunge, og at der er behov for redigering af visse tekster, så de står skarpere. Jørgen understregede, at redaktionen er frivilligt arbejde, og at den nuværende redaktions-gruppe ikke har kræfter til at redigere artiklerne. Jørgen inviterer redaktionsgruppe til et fællesmøde med forretningsudvalget på FU-mødet i oktober. Jørgen understregede, at redaktionen mangler input fra kommunen om relevante nyheder.
Birgitte foreslog, at der i et Fællesblad inviteres til en foto-konkurrence, så der kan komme flere fotos i bladet (og på hjemmesiden).  Steen foreslog, at foreninger inviteres til at indsende aktivitetsbilleder.  
Povl foreslog en fast spalte om, hvad der sker i Beder-Malling-Ajstrup (fx udbygning af Brugsen i Beder).
Jørgen understregede, at der er lang produktionstid på bladet (3-4 uger), og at nyheder når at blive gamle, inden bladet udkommer.
Det blev besluttet, at skrivevejledningen til bladet skal opdateres.

7. Fællesrådet og nettet: Hjemmeside(r), SoMe,……….
Povl, Birgitte og Steen mener, der er behov for en ny hjemmeside, og at vi bør købe os til hjælp. Jørgen oplyste, at Fællesbladet ligger i et Google site, mens bma.dk ligger i et andet gratis format. Povl kender en, der måske vil hjælpe med at lægge hjemmesiden over i et nyt brugervenligt og grafisk flot format. Povl og Jørgen aftaler strukturen for en ny hjemmeside.
Jørgen oplyste, at Fællesrådets Facebook-side i øjeblikket kun er en informationsside. Det blev drøftet, om der også skal være mulighed for debat i grupper, men dette vil kræve redaktion af indhold og løbende opdatering. Har vi kræfter til det?

8. Økonomi
Kasseren havde inden mødet sendt en mail med disse oplysninger:

Kassebeholdningen er pr. mødedato kr. 211.253,31. Dertil kommer værdien af aktiebeholdningen (100 Danske Bank) kr. 11.440 (kursværdi pr. 2. januar 2022). Kursværdi d.d. kr. 10.660. Af kassebeholdningen hidrører kr. 5.932,45 fra administrationen for Foreningernes Hus.
Ifølge årsregnskabet 2021 er givet forpligtende tilsagn (endnu ikke udbetalt) om støtte:

 • 18.000 kr. til Egelund Borgercenter, udsmykning (2016)
 • 50.000 kr. til udkigstårn ved Egelund, ”arven” fra Malling borgerforening (2019).

9. Grøn Gruppe
Stikortet er færdigt, og Jørgen har efterfølgende lagt det på Fællesbladets hjemmeside her: https://www.faellesbladet.dk/kort/stier2022 og lavet nyhed.

10. Trafik
Udsat til næste møde.

11. Byudvikling.
Se under punkt 1.

12. EBC
Udsat til næste møde.

13. Forslag fra Erik Moes
Udsat til næste møde.

14. Kalenderen

 • Onsdag 12. oktober kl. 18.30 i Egelund: Borgermøde om byudvikling.
 • Torsdag 20. oktober kl. 19.30: Forretningsudvalgsmøde med redaktionen for Fællesbladet
 • Lørdag 29. oktober: Borgerbazar i Egelund (sammen med Fællesbladet)
 • Torsdag 17. november kl. 19.30: Forretningsudvalgsmøde
 • Torsdag 26. januar kl. 19.30: Forretningsudvalgsmøde
 • Torsdag 16. februar kl. 19.30: Forretningsudvalgsmøde

15. Eventuelt
Jørgen udsender Doodle med forslag til datoer for julefrokost ultimo november/primo december.

 

21.09.2022/BS

 

 

Referat fra møde i Fællesrådets forretningsudvalg den 20. oktober 2022
i Foreningernes Hus

Deltagere: Jørgen Friis Bak, Steen Bording Andersen, Morten Sejersen, Povl Nørgaard, Daniel Pedersson, Børge Terkelsen og Birgitte Skjøtt.
Afbud fra Hans Oluf Schou.

Inden mødet blev der afholdt fællesmøde med redaktionsudvalget for Fællesbladet.

1.Borgermøde om byudvikling - evaluering og fremtidig proces
Mødet blev en stor succes med cirka 100 deltagere og en stor aktivitet i grupperne. Steen, Povl og Birgitte samler op på post-its fra deltagerne og laver tematiserede oversigt, som drøftes mandag aften 24/10 på et møde hos Steen. Her skal der laves spørgsmål til Borgerbazaren, hvor Fællesrådets repræsentanter vil indsamle endnu flere ideer og forslag fra borgerne. Povl foreslog, der skal laves en vision for udviklingen af naturen.

Deltagere på Fællesrådets stand på Borgerbazaren 29/10 er Steen, Børge og Birgitte og måske Morten og måske Daniel (efter kl. 12). Desuden står Fællesbladet på standen repræsenteret ved Lene og Vagn.

2. Planstrategi 2023 - deltagelse i debatsalon
Jørgen og Hans Oluf deltager i debatsalonen 2. november.

3. KlimaPuF
Sagen overdrages til drøftelse i Grøn gruppe.

4. Fremtidigt mødested
Børge havde inden mødet fremsendt et bilag om Foreningernes Hus, der bliver brugt af mange foreninger og ikke mindst Fælles Fritid. Steen foreslog en henvendelse til Kulturforvaltningen, som måske kan være behjælpelig med at finde andre lokaler, når DOMI selv skal bruge huset - formentlig til næste sommer.
Der var enighed om, at Fællesrådet - og ikke styregruppen for Foreningernes Hus - skal gå forrest i kampen for at få størst mulig gennemslagskraft. Sagen drøftes igen på næste møde.

5. Dumpning af slam ud for Fløjstrup
Forretningsudvalget vil gøre en aktiv indsats for at forhindre dumpning i vores område. Morten var tovholder på det høringssvar, der tidligere er indsendt til kommunen, om vores bekymring for forurening. Steen oplyste, at der skal dumpes 1,6 mio. m3 giftigt havneslam (til sammenligning fylder Råbjerg Mile
3 mio. m3, så det er store mængder, der er tale om.)
Det blev aftalt, at Morten og Steen arrangerer et møde med lystfiskerne og Danmarks Naturfrednings-forening, så vi kan gøre fælles front mod projektet. Det er nødvendigt at inddrage eksperter, der kan give modspil til rapporten fra COWI. Senere er planen at lave møder med politikere fra byrådet, herunder medlemmer i Teknisk udvalg.

6. Fremtiden for kollektiv transport
JFB har skrevet artikel til næste Fællesblad om problematikken og sender en henvendelse til regionen, så vi ikke risikerer, at linje 100 bliver nedlagt. Daniel foreslog også at inddrage rådmanden. 

7. Revision af vedtægter
Daniel sender forslag til revision rundt til forretningsudvalget, og vedtægterne drøftes på næste møde.

8. Arbejdsgruppernes kompetencer
Udsat til næste møde.

9. Økonomi
Udsat til næste møde.

10. Grøn Gruppe
Udsat til næste møde.

11. Trafik
Udsat til næste møde.

12. Byudvikling
Se under pkt. 1.

13. EBC
Udsat til næste møde.

14. Kalenderen

a) lør. 29. oktober Borgerbazar i Egelund (sammen med Fællesbladet)

b) ons. 2.november kl.16:30 - 19:00, Debatsalon, Planstrategi, Karen Blixens Boulevard 7, Brabrand

c) JFB deltager måske i møde med andre FR i Aarhus syd primo nov.

d) tor. 17. november kl. 19:30 Forretningsudvalgsmøde

e) fre. 25. november kl. 18:00 Julefrokost

f) tor. 26. januar 2023 kl. 19:30 Forretningsudvalgsmøde

g) tor. 16. februar 2023 kl. 19:30 Forretningsudvalgsmøde

15. Eventuelt
Jørgen undersøger, om julefrokosten kan holdes på Friluftsgården. Alternativt undersøges, om den kan holdes hos Volleshave. Ellers kan den måske holdes i fælleshuset i Vagns bofællesskab. Jørgen udsender invitationer.
Referat fra møde i Fællesrådets forretningsudvalg 17. november 2022

Deltagere: Jørgen Friis Bak, Steen Bording Andersen, Povl Nørgaard, Morten Sejersen, Børge Terkelsen, Hans Oluf Schou og Birgitte Skjøtt. Afbud fra Daniel Pedersson.

1.Generalforsamling – fastlæggelse af dato
Det blev besluttet at afholde generalforsamlingen torsdag 16. marts på Malling Kro.  

 1. Julefrokost planlægning
  Jørgen bestiller mad hos Mr. Mums og sørger for sanghæfter og raflebæger til pakkeleg. Børge indkøber drikkevarer, duge, lys og servietter. Birgittes veninde er hyret som praktisk medhjælp. Forretningsudvalget mødet kl. 17.00 fredag den 25. november og dækker borde mv. inden gæster ankommer kl. 18.00.
 2. Evaluering af Borgerbazar
  Det var et fint arrangement, og der var mange gode samtaler ved Fællesrådets stand, og der blev indsamlet mange forslag fra borgerne om byudvikling. Steen har lavet en opsamling, som er rundsendt på mail.
 3. Møde med sydlige fællesråd
  Jørgen og Steen refererede fra mødet, der blev afholdt 10. november. Der skal etableres 4 undergrupper, hvor medlemmer mødes på tværs og drøfter relevante emner indenfor disse fire områder:
 • Grøn gruppe (Morten, Povl og Birgitte deltager på skift)
 • Trafik
 • Byudvikling (Steen deltager)
 • Foreningsliv, institutioner, skoler og fritidshjem (Hans Oluf deltager)

Morten, Povl og Birgitte mener, at Måslet skal inddrages i kampagnen om sprøjtefri haver.

Jørgen skriver til formændene med forslag om at få defineret et kommissorium for samarbejdet og arbejdet i ”På-tværs”-grupperne. Steen understregede, at det er vigtigt med et samarbejde på tværs for at stå stærkere overfor kommunen.

Indvielsen af Giber Ringvej bør markeres af alle fællesråd. BMI arrangerer et motionsløb søndag den 27. november. Efter mødet er det meldt ud, at der er officiel indvielse onsdag 7. december.

 1. Kommunens sparekatalog
  Vi protesterer over de foreslåede besparelser, der kan betyde nedlæggelse af både ungdomsklubben i Malling og Det Kreative Værksted. Steen skriver og indsender høringssvar vedr. ungdomsklubben, og Jørgen skriver og indsender høringssvar om Det Kreative Værksted. Høringssvarene skal indsendes senest 24/11.
 2. Revision af vedtægter
  Punktet er udsat til næste møde. Daniel bedes i god tid inden mødet rundsende forslag til ændringer.
 3. Arbejdsgruppernes kompetencer
  Udsat til næste møde.
 4. Film om Beder-Malling
  Der er nu fundet finansiering til at producere en kort film om Beder-Malling. Tre virksomheder sponsorerer udgiften til filmen, som realiseres på initiativ af Henny Møller. Filmmanden Rasmus Nagel er hyret til opgaven. Optagelserne skal laves til foråret. Forretningsudvalget skal inddrages i at beslutte indholdet i filmen, herunder hvem fra lokalområdet, der skal interviewes. Povl foreslog at invitere filminstruktøren til et møde i januar. Steen foreslog, at Christine fra BMI kan være en af de lokale ildsjæle, der bliver inter-viewet. Filmen skal godkendes af forretningsudvalget, inden den lægges på hjemmesiden. Og der skal ikke laves artikel til Fællesbladet endnu.
 5. Forslag fra Erik Moes
  Jørgen har lavet forslag til svar på spørgsmålene:
 • Rundkørsel i Beder? Nej, det er ikke en god ide, for lyskrydset er mere sikkert for cyklister og fodgængere.
 • UFF container? Erik bedes selv tage action, hvis der stadig står en container i Beder (den i Malling er blevet fjernet).
 • Græsslåning? Povl gjorde opmærksom på, at græsslåningen tager bedst muligt hensyn til biodiversiteten. Morten påpegede, at græsset nogle steder står så højt, at det kan være til fare for trafiksikkerheden.
 • Fyrværkeri – fælles affyring? Forretningsudvalget synes ikke, det er en god ide, men Erik Moes er velkommen til at skrive en artikel til Fællesbladet med sine synspunkter.
 1. Økonomi
  Børge præsenterede udkast til budget, som blev drøftet. Det blev besluttet at hæve udgiften til møder til 20.000 kr. så der er råd til at holde et nyt borgermøde til næste år. Budget for 2023 og revideret regnskab for 2022 skal indsendes til kommunen ultimo januar sammen med ansøgning om driftstilskud på 20.000 kr.
 2. Grøn Gruppe
  Morten orienterede fra møde i Skovbrugerrådet og har efterfølgende rundsendt referat og kommissorium.

Morten har sendt tre datoforslag til Bo Vægter, Aarhus Vand om et møde i december vedr. planlægning af kampagnen om sprøjtefri haver.

Steen opfordrede til, at grøn gruppe på næste møde drøfter den grønne kile mellem Beder og Malling, så den sikres for fremtiden. Gruppen bør studere den nye planstrategi for det grønne og blå og tage kontakt til forvaltningen og undersøge, hvordan de tror, udviklingen vil blive i området ved Giber Ringvej.

Morten indsender høringssvar for at afværge dumpning af slam ved Fløjstrup strand. 

Der kommer et nyt medlem i Grøn gruppe, nemlig Ib Jeppesen.

 1. Trafik
  Morten har konstateret, at der allerede nu er store køproblemer på Giber Ringvej ved Hasselager. Det vil vare nogle år, inden vejen bliver en aflastning. I øjeblikket er det stadig hurtigst at tage Genvejen.

Povl opfordrede til, at Daniel udarbejder en oversigt til forretningsudvalget over projekter – både hvilke, der er på vej, og hvilke ønsker der er.

 1. Byudvikling
  Steen laver et oplæg til næste møde med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra borgermødet og Borger-bazaren. Der er et stærkt ønske om, at forretningsudvalget er mere proaktivt. Vi skal lægge linjer ud og konkrete forslag til udviklingen i vores område og samarbejde med kommunens folk. Der skal også flere artikler i Fællesbladet.

Hans Oluf oplyste, at REMA stadig arbejder på at etablere en butik ved Nyløkkevej og forhandler med ejeren af den gamle tankstation, som er det sted, REMA gerne vil bygge en butik.

Jørgen skriver en artikel til Fællesbladet om den nye planstrategi, som blev drøftet på rådhuset ved et møde 2/11 (debat-salon).

 1. EBC
  Hans Oluf orienterede om byggeplanerne, og Steen oplyste, at der kommer flere lokaler i det nye Egelund (der skydes et ekstra dæk ind). Men der bliver stadig mangel på lokaler i vores område, når Foreningernes Hus lukker næste sommer. Der skal gøres en aktiv indsats for at finde nye lokaler (måske det gamle varme-værk i Malling, når det er flyttet). Børge spurgte, hvem der skal finansiere driften af nye lokaler.
 2. Kalenderen
 • Fredag 25. november kl. 18.00: Julefrokost på Friluftsgården
 • Torsdag 26. januar 2023 kl. 19.30: Forretningsudvalgetsmøde
 • Torsdag 16. februar 2023 kl. 19.30: Forretningsudvalgetsmøde
 • Torsdag 16. marts 2023 kl. 19.30: Generalforsamling på Malling Kro
 1. Eventuelt
  Steen er blevet kontaktet af vinterbaderne i Ajstrup ang. ønsket om et kysthus ved stranden. Naturstyrelsen har godkendt det, men det er Kystinspektoratet der har den endelige afgørelse. En repræsentant fra vinterbade-klubben inviteres til at deltage i FU-mødet 26/1-2023.

Dagsorden for generalforsamlingen skal besluttes på næste møde og udsendes i næste nummer af Fællesbladet og udsendes sammen med fakturaer i januar. Endelig dagsorden (med indkomne forslag) lægges på hjemmesiden en uge inden generalforsamlingen.

Det blev besluttet at forlænge FU-møderne med ½ time, så de som udgangspunkt foregår 19.30-22.00.

 

BS