Møder 2023

Referater fra møder i Fællesrådets Forretningsudvalg i 2023

Afholdte møder i 2023:

26. januar, 16. februar, 29. marts, 20. april, 25. maj, 22. juni, 31. august, 28. september, 26. oktober. 16. november


Find tidl. referater herunder.

Referat FU-Møde 26/1-23

Referat FU-møde 16/2-23

Referat FU-møde 29/3-23

Referat FU-møde 20/4-23

Referat FU møde 25/5-23

Referat FU-møde 22/6-23

Referat FU-møde 31/8-23

Referat FU-møde 28/9-23

Referat FU-Møde 26/10-23


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra Forretningsudvalgsmøde 16. november 2023 


Sted: Mødelokalet, Foreningernes Hus i Malling.
Deltagere: Jørgen Friis Bak, Erik Moes, Povl Nørgaard, Daniel Pedersson, Børge Terkelsen, Hans Oluf Schou og Birgitte Skjøtt. Afbud fra Steen Bording Andersen.


1.Revision af vedtægter

Siden sidste møde har Steen og Børge arbejdet videre med vedtægterne. Børge udsender det reviderede forslag, og forretningsudvalget skal kommentere senest 26/11, hvorefter Steen og Børge laver det endelige forslag til nye vedtægter, der udsendes til medlemmerne i januar og drøftes på generalforsamlingen i marts.

2. Koordinering af fælles tiltag og ideer fra foreninger

Forretningsudvalget er enige om, at det vil være en rigtig god ide at koordinere og skabe overblik over aktiviteter i vores lokalområde og bakker derfor op om Per Bachs forslag om at etablere en arbejdsgruppe under Fællesrådet. Aktivitetsgruppen skal være selvkørende og kan være forankret i BMI. Jørgen skriver til Per Bach og beder om at få et kommissorium og en funktionsbeskrivelse for gruppen samt forslag til aktive i gruppen – fx Fælles Fritid og en kommende foreningsudvikler.

3. Opslagsstanderen (“Arven”)

Projektet er sat på Stand-by, indtil Tue Aagaard, som foreslog opstilling af en LED-tavle, kommer med en beskrivelse af, hvem der skal drive projektet, hvor tavlen skal stå, og hvad det vil koste. Børge kontakter Tue med henblik på yderligere beskrivelse af projektet. Det er tidligere besluttet, at annoncer på tavlen kun må være fra lokale virksomheder – ligesom i Fællesbladet. Jørgen undersøger prisen for LED-tavlen hos et andet lokalråd. Desuden har Aarhus Kommune planer om at skyde penge i LED-tavler som led i udmøntning af Oplandspuljen.

4. Lokalplanforslag 1174 - Kornbyen

Aarhus Kommune inviterer til borgermøde i Malling mandag 27/11. Tilmelding kan ske her: https://deltag.aarhus.dk/node/738 Jørgen har oprettet et dokument til Fællesrådets høringssvar, der skal indsendes senest 21/12.

5. Sammenlægning af Trafikgruppen og byudviklingsgruppen

Daniel vil ikke længere være tovholder for gruppen, hvor der kun er 2-3 aktive medlemmer. I starten af gruppens levetid var der stor aktivitet, men de seneste møder har været aflyst, og Daniel vil ikke arrangere flere møder. Han har foreslået, at gruppens arbejde fremtidigt varetages af byudviklingsgruppen. Steen er ikke tilhænger af den løsning, og Jørgen sagde på mødet, at byudviklingsgruppen arbejder på et over-ordnet helikopterperspektiv med visioner for lokalområdet og ikke går ned i konkrete detaljer. Formålet med byudviklingsgruppen er at komme indspil til den næste kommuneplan. Daniel vil fortsat godt orientere om trafikprojekter på Fællesrådets møder og opsamle ønsker og lave prioriteringslister. Trafikgruppen nedlægges i den nuværende form.

6. Økonomi
Børge har lavet udkast til Budget 2024, som blev drøftet. Det skal tilrettes med tilskuddet på 15.000 kr. til
Fællesbladet. Børge udsender opdateret version. Projektpuljen i 2024 skal bruges til at indkøbe nye borde-bænke sæt til Egelund. Børge kontakter spejderne.

7. Grøn Gruppe

Der blev afholdt et meget vellykket borgermøde i Mårslet om ny natur ved Vilhelmsborg. Både Jørgen, Steen, Erik og Birgitte deltog i mødet. Der er allerede 40 tilmeldte til borgermødet i Mariendal, som vi er værter for sammen med Aarhus Kommune. Jørgen Fjord holder oplæg om stier i området. Kampagnen om sprøjtefri haver er nu afsluttet med en event hos vinderen Midgården i Beder samt en stand på torvet i Beder i forbindelse med genåbningen af SuperBrugsen. Grøn gruppe holder møde 30/11 og drøfter aktiviteter for næste år.

8. Trafik

niel gav et overblik over gennemførte og kommende projekter og understregede, at kommunen har bevilget store investeringer til vores område bl.a. cykelstien til Ajstrup Strand og opgradering af Egelunds-stien.

9. Byudvikling

Forretningsudvalget vil ikke bevilge 50.000 kr. til et medlem af gruppen, som har tilbudt at lave et skitseforslag.

10. EBC

Intet nyt.

11. Kalenderen
ons. 22. nov kl. 18:30-21:30 borgermøde 300 hektar ny natur Moesgaard
man 27. nov kl. 17:00 – 18:30 borgermøde på Malling skole om Lokalplan for Kornbyen
ons. 29. nov kl 18:30-21:30 borgermøde 300 hektar ny natur Ajstrup, Mariendal
tir. 5. dec. kl 16-18 Projektmøde om 300 hektar ny natur (EM/JFB)
tor. 11. jan kl 17:00-20:00 (!) formandsmøde
•tor. 11. jan. kl 19:30 FU
23. jan. kl 18-21 i Lyngby Menighedshus: Møde om oplandspuljen (JFB+SBA)
tor 8. feb. kl 19:30 FU
Marts 2024 Generalforsamling: JFB kontakter Malling Kro om møde 14. marts (alternativt 7/3)
•5. juni 24 kl 13:00 Grundlovsfest i Egelund.


12. Eventuelt

Aarhus Kommune har planer om at nedlægge 12 ud af 37 folkehuset. Vi vil kæmpe for, at Folkehuset i Beder overlever.


20.11.2023/BS

   ___________________________________________________________________________________


       ________________________________________________________

       Referat af møde i Fællesrådets Forretningsudvalg 26. januar 2023


       Deltagere: Jørgen Friis Bak, Steen Bording Andersen, Povl Nørgaard, Morten Sejersen, Børge Terkelsen, Hans Oluf Schou og Birgitte Skjøtt. Afbud fra Daniel Pedersson.


       1.Møde med vinterbadere om nyt havhus
       To medlemmer fra vinterbadeklubben samt arkitekt Christina Bennedbæk deltog i starten af mødet for at præsentere planerne for et arkitekttegnet havhus ved Ajstrup strand. Det er planen, at Havhuset både skal indeholde mødelokale, som kan bookes af alle, samt omklædningsrum, saunaer og toiletter, som vil blive driftet af Aarhus Kommune og være åbne for alle. Havhuset skal være en selvejende institution og også bruges af vandsportsfolk fx kajakroere og Stand-up padlere. Der vil være mulighed for at dyrke yoga både indendørs og udendørs. Kystdirektoratet er positiv over for projektet, men de sidste detaljer skal på plads, inden der kan søges finansiering til projektet (bl.a. i Lokale- og Anlægsfonden). Steen Bording Andersen skriver på vegne af Fællesrådet en anbefaling om projektet, der kan blive til stor glæde for hele lokal-befolkningen. Når tingene er faldet mere på plads, vil projektet blive præsenteret i Fællesbladet.


       2.Generalforsamling.

       Udkast til dagsorden for generalforsamlingen 16. marts på Malling Kro blev gennemgået. Kasserer Børge Terkelsen genopstiller. Af de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, genopstiller Povl Nørgaard og Hans Oluf Schou. Derimod opstiller Morten Sejersen ikke til forretningsudvalget, hvor han har været aktiv i 18 år. Til gengæld vil han gerne stille op som revisor i stedet for Bodil Rasmussen, der ikke modtager genvalg.

       Det er ikke lykkedes at få lavet udkast til nye vedtægter endnu, og det kommer derfor ikke på dagsordenen til generalforsamlingen i denne omgang. Hans Oluf Schou meldte sig til at lave et forslag til nye vedtægter sammen med Daniel Pedersson. Børge Terkelsen foreslog, at der kan holdes en ekstraordinær general-forsamling i efteråret, så vedtægterne kan vedtages endeligt på generalforsamlingen i 2024.

       Kassereren udsender fakturaer til medlemmerne i uge 5 sammen med dagsorden for generalforsamlingen.


       3. Julefrokost evaluering
       Julefrokosten på Friluftsgården var meget vellykket, men der er indkommet nogle konkrete ønsker til næste års julefrokost bl.a. indkøb af alkoholfri øl, kvalitetssodavand, te og mælk til kaffen. Desuden skal der hyres en til at stå for oprydningen.


       4. Grundlovsfest
       Jørgen Friis Bak undersøger, om rådmand Nikolaj Bang vil holde talen på arrangementet 5. juni i Egelund.


       5. FO-klubber
       Der er indkommet kritiske kommentarer til Steens og Jørgens artikel i Fællesbladet (som var en kopi af det høringssvar, Fællesrådets forretningsudvalg indsendte). Lederen af fritidsklubben i Beder, Vagn Palmelund, er en af de utilfredse, og Steen har allerede talt med ham. Det blev besluttet, at Steen og Jørgen foreslår, at de alle tre skriver en fælles artikel til Fællesbladet. Det er vigtigt, at vi har både FU- og FO-klubber i vores område. (Efterfølgende er det besluttet, at der i næste nummer af Fællesbladet bringes en artikel af Helle Degn som replik. Kritikken går bl.a. på, at FO- og FU-klubberne har forskellige målgrupper. FU-klubberne har pligt til at tage sig af udsatte unge – det har FO-klubberne ikke).


       6. Økonomi
       Regnskabet blev underskrevet af de tilstedeværende. Det blev besluttet, at der skal knyttes et betalingskort til Fællesrådets konto og oprettes et Mit-ID.


       7. Grøn gruppe
       Povl Nørgaard orienterede om kampagnen om sprøjtefri haver, der gennemføres sammen med Aarhus Vand og Malling Vandværk. Han præsenterede en kampagneplan, der bl.a. omfatter åbent hus på både Beder og Malling vandværker og en konkurrence for grundejerforeningerne om at få flest sprøjtefri haver. Vinderen kåres på Borgerbazaren i oktober. Det blev besluttet, at kampagnen skal have sin egen selv-stændige hjemmeside (og efterfølgende er det besluttet, at den skal hedde www.sprojtefri-haver.dk).
       Grøn gruppes formand Klaus Møller-Jørgensen og Birgitte Skjøtt vil stå for at opdatere hjemmesiden, som skal gå i luften, når Fællesbladet udkommer 15. marts. I dette blad kommer første artikel om kampagnen.

       Vandplanudvalget har allerede produceret en flyer samt Sprøjtefri klistermærker og magneter, der kan (gen)bruges i kampagnen.

       Under beretningen på generalforsamlingen laves en præsentation af kampagnen og senere udsendes mail til alle grundejerforeninger om at støtte op om kampagnen. Jørgen tilbød at lave mail-listen.

       Inden næste møde skal det afklares, om der stadig er interesse for et fugletårn ved Egelund, og om der stadig skal reserveres 50.000 kr. til formålet.


       8.Trafik
       Punktet udsættes til næste møde.


       9. Byudvikling
       Der er lavet opsamling på input fra både borgermødet og Borgerbazaren. Steen laver på baggrund af dette et oplæg til næste møde med forslag til et nyt borgermøde.


       10.EBC
       Hans Oluf Schou orienterede om det kommende Egelund Borger Center, der forventes at stå færdigt i 2025.


       11. Mødelokaler
       Når Foreningernes Hus lukker til sommer, bliver der stor mangel på mødelokaler ikke mindst til Fælles Fritid. Det skal undersøges, om Friluftsgården kan stille lokaler til rådighed. Jordbrugscentret og Beder Sognegård anvendes allerede, hvorimod det ikke er muligt at anvende Malling Sognegård.
       Det blev besluttet at holde et møde med Fælles Fritids leder Birgit Christensen samt Jørgen Hesselbjerg og en repræsentant fra BMI (fx Per Bach). Inden mødet skal der laves sondering af bygninger i vores område, der kan bruges til møder og aktiviteter, inden EBC står færdigt i 2025.


       12. Havneudvidelsen
       Der er stor protest mod kommunens planer om at udvide havnen og dumpe 1,8 mio. m3 giftigt havneslam ved Fløjstrup Strand. Den 17. januar blev der afholdt en borgerkonference på Rådhuset med over 500 deltagere. Alle de eksperter, der holdt oplæg, fraråder projektet, der vil blive en stor belastning for både klima og miljø – og måske også kommunens økonomi. Forretningsudvalget har indsendt flere kritiske høringssvar vedr. planerne om at dumpe 1,8 mio. m3 giftigt havneslam ved Fløjstrup Strand (Volumen svarer til 211 fyldte rådhushaller). På FU-mødet blev det besluttet, at Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup skal være medunderskriver på en protestskrivelse til byrådet fremsendt af Ingrid Søe på vegne af miljøudvalget for grundejerforeninger og fællesråd syd for Aarhus. Medunderskrivere er bl.a. også grundejerforeningerne Mariendal Havbakker, Ajstrup Strand, Norsminde og Kysing Næs samt beboere i området samt campingpladserne ved Ajstrup og Blommehaven. JFA kontakter Ingrid Søe.


       13. Oplandspuljen
       Jørgen orienterede fra det seneste møde. Nord, vest og syd kan søge om tilskud til nyskabende projekter. Kommunens pulje er på i alt 10 mio. kr. Det blev foreslået at søge tilskud til Havhuset og et nyt Foreningernes Hus.


       14.Møder med fællesråd i syd
       Referat fra mødet 17. december er udsendt til forretningsudvalget. Jørgen kontakter Anders Kjær for at aftale, hvornår næste skal holdes. Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup vil være vært for næste møde i Foreningernes Hus. På dagsorden kommer bl.a. et punkt om oplandspuljen.


       15. Erhvervsnetværksmøde
       Det planlagte møde 2. februar er aflyst.


       16. Hjemmeside, Facebook
       Jørgen og Povl har ansvar for at få sat gang i arbejdet med at lave en ny bma.dk, der trænger til opdatering. Desuden etableres som nævnt en selvstændig hjemmeside til kampagnen om sprøjtefri haver. Fællesbladets hjemmeside fungerer fint. Jørgen vil sørge for at opdatere og lægge nyheder på Facebook.


       17.Kalenderen

       • Formandsmøde mandag 6. februar (Steen deltager, da Jørgen ikke har tid)
       • FU-møde torsdag 16. februar kl. 19.30 i Foreningernes Hus
       • Generalforsamlingen 16. marts kl. 19.30 på Malling Kro
       • Hold Rent dag lørdag 25. marts kl. 9.30-12.00 i Beder og Malling
       • Grundlovsfest mandag 5. juni i Egelund
       • Byfest Beder Malling lørdag 24. juni i Egelund (BMI er arrangør)


       18. Eventuelt
       Beboerne i Fulden er utilfredse med, at det 3. bump ikke er højt nok. Povl laver udkast til brev til rådmanden. Fællesrådet bakker op om henvendelsen.

       Børge orienterede om et forslag fra to grundejerforeninger vedr. vejharmonisering. Forretningsudvalget gør ikke mere ved sagen, og der arrangeres ikke et fællesmøde om sagen. Grundejerforeningerne må selv løse opgaven fx gennem vejlaug.

        

       07.02.2023/BS

        

        

       Nyeste kommentarer