Møder 2021

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Virtuelt møde


Mødetid:

Onsdag, den 13. januar 2021


Næste møde(r):

Onsdag den 10. februar, FU møde, virtuelt ellers Malling Plejehjem. Se i øvrigt, pkt. 9., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Henny Møller (HM) Helle Nielsen (HN) Bernhard Nørgaard (BN) Hans Oluf Schou (HOS) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Hans Hansen (HH)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   14. januar 2021


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

 1. Coronasituationen.

JFB gjorde opmærksom på, at Aarhus Kommune til Fællesrådene har indbudt til at søge om tilskud (op til 25.000 kr.) til særlige tiltag i forbindelse med coronasituationen. Muligheder og ønsker drøftedes. HM har allerede sammen med BMI/Cafe Klubånd søgt om tilskud til cykelvogn/kaffevogn.

Endvidere blev foreslået at søge om tilskud til etablering af disk-golf i Egelundskoven. PB går videre med sagen og indsender ansøgning.

Generalforsamling (forslag til indkaldelse/dagsorden udsendt til mødet).

 1. Gennemgang af dagsorden; hvem fortsætter?

Forslaget til dagsorden blev gennemgået. Alle der er på valg modtager genvalg. Det aftaltes at søge generalforsamlingens godkendelse af, at FU i den kommende valgperiode har 9 medlemmer.

 1. Hvad gør vi, hvis vi ikke må mødes – og hvornår melder vi ændring ud?

Det aftaltes, at vi udsender indkaldelse/dagsorden til den 11. marts (som normalt) med et forbehold om, at det kan blive nødvendigt at udskyde mødet. Udsættelse udmeldes 3 – 4 uger før GF. JFB undersøger afmeldingsfrist hos Malling Kro. BT udsender som sædvanligt indkaldelse/dagsorden til medlemmerne sammen kontingentfaktura for 2021.

 1. Kommuneplan/områdebeskrivelser. Der var til mødet udsendt link til beskrivelserne fra 2017.

JFB orienterede kort om tilblivelsen af beskrivelserne fra 2017 og den store forskelighed disse fremstår med. Der foreligger endnu ikke en termin for aflevering af beskrivelser til den kommende plan.

Der er i FU enighed om, at vi skal forsøge at udbygge beskrivelserne for BMA i forhold til det foreliggende, bl.a. med billeder, tegninger og grafik m.m. Der nævnes blandt andet følgende emner:

-       Hvorledes sker udviklingen i BMA, og hvorledes ønskes den?

-       Beskrivelse af muligheder i området.

-       Ønsker til infrastruktur, blandt andet stien til Ajstrup.

-       Mødefaciliteter.

Til næste møde opfordres alle til at skrive ind i det påbegyndte dokument: https://docs.google.com/document/d/1hpWeXkxE_R_Um76abrTQ3pR548LpSH1sWwR91BUnJWc/edit?usp=sharing

Angiv hvem der bidrager med hvad, så vi undgår at overskrive hinandens bidrag.   

HM tilbød at slutredigere dokumentet.

 1. Grundlovsfest – tidpunkt og afklaring.

Grundlovsfesten i 2020 måtte aflyses på grund af coronaen. Vi forventer at kunne holde festen igen i år. Tidspunktet bliver som sædvanligt kl. 14.00. Der var givet tilsagn fra taler til sidste år. HOS får bekræftet aftalen. HM får bekræftet aftale med Coritma-korene. Det er især vigtigt at børnekoret kommer.

Grundlovsfesten annonceres i FB. Der må tages forbehold for coronasituationen.

Økonomi (BT)

 1. Årsregnskab og budget. Til mødet er udsendt årsregnskab 2020 og budget 2021.

Årsregnskabet blev godkendt uden kommentarer. FU-medlemmernes underskrift afventer, at det igen er muligt at mødes fysisk. Budgettet er tidligere godkendt.

 1. Ansøgning til kommunen om tilskud – frist fredag den 29. januar 2021.

Kommunen ønsker, at det godkendte og reviderede regnskab medsendes ansøgningen. Det ser ikke ud til, at det vil være muligt at få underskrevet eller revideret regnskabet inden fristen. Så hvis ikke fristen udskydes, må regnskabet medsendes i den foreliggende form.

 1. Henvendelse om medlemskab af Fællesrådet.

Der er modtaget en henvendelse fra en virksomhed i Malling om medlemskab. De nuværende vedtægter giver ikke umiddelbart mulighed for at virksomheder optages. BT sørger for svar på henvendelsen.

Der har tidligere været lignende tilfælde. FU besluttede derfor, at der skal ses på vedtægterne på dette (og nogle andre) områder. Alle FU-medlemmer opfordres til, til næste møde se på vedtægterne og komme med forslag til ændringer. Ændringerne søges forelagt for generalforsamlingen i marts.

 1.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

MS oplyste at Aarhus Kommune har meddelt, at alle aktiviteter incl. gruppearbejderne omkring Moesgård Vildskov er sat på ”hold” indtil det igen er muligt at mødes fysisk. MS nævnte også, at der er en til tider heftig debat bl.a. på Facebook om emnet. MS formidler gerne kommentarer o.a. hvis FU-medlemmerne modtager sådanne.

Omkring det nye stikort nævntes, at projektet er udvidet med kontakt til Mårslet FR, således at der bliver sammenhæng mellem stisystemerne i de to områder.

En gammel sag om en bålhytte fra den tidligere børnehave på Byagervej til Bymoseskoven skulle nu være på vej til løsning. Bålhytten er angiveligt nedtaget til renovering og skulle nu være på vej til Bymoseskoven.

Trafik (BN).

 1. Cykelsti mellem Beder og Malling (mail fra 9. jan.).

       BN har sendt høringsmailen, der har en meget kort svarfrist, til FU. Materialet blev drøftet og gennemgået. BN svarer og bemærker, at det umiddelbart ser godt ud, beklager den korte frist samt nævner en betænkelighed (trafiksikkerhedsmæssigt) ved stiens start i Beder (ved Netto).

       BN nævnte endvidere, at en henvendelse om yderligere vejbump i Fulden tilsyneladende giver resultat, idet yderligere et bump angiveligt er på vej.

       Omkring busstop ved kirken i Malling ser det ud til, at kommune fortsat arbejder med planerne om stop på begge sider af vejen lige over for hinanden. Noget tyder på, at berørte lodsejere ikke er helt klar over, hvorledes det kommer til at se ud og fungere. PB vil henlede deres opmærksomhed på sagen.

 1. Frabedelse af ”mariehøns” på vejene.

Til mødet var udsendt forslag fra JFB om henvendelse til Aarhus Kommune (Trafik og Miljø) om, at vi frabeder os ”mariehøns” som hastighedsdæmpende foranstaltninger. JFB sender brevet.

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at der netop er sendt ansøgning i sagen om 8 mio.kr. Der har været tale om kompliceret, men god proces med mange involverede parter med forskelligartede interesser.            

Kalenderen.

 1. FU 10. februar 2021, kl. 19.30. Virtuelt. Ellers Malling Plejehjem.
 2. Generalforsamling 11. marts 2021, kl 19.30. Malling Kro.
 3. Affaldsindsamling 17./18. april 2021.
 4. Grundlovsfest 5. juni 2021, kl. 14.00, Egelund.
 1. Eventuelt.

HM viste forslag til en ny Facebook side, der samlet kan vise og henvise til, hvad der sker, og hvor man kan finde oplysninger. HM vil vedligeholde siden.

BT nævnte, at vi via hjemmesiden har fået en henvendelse om køb af et af vore domænenavne. Der var enighed om, at vi ikke sælger noget navn. BT sørger for besvarelse.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Virtuelt møde


Mødetid:

Onsdag, den 10. februar 2021


Næste møde(r):

Der udsendes Doodler for FU møder i marts og april. Se i øvrigt, pkt. 9., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Helle Nielsen (HN) Bernhard Nørgaard (BN) Hans Oluf Schou (HOS) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Henny Møller (HM)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   11. februar 2021


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Generalforsamling.

 1. Afholder vi den?

Der var enighed om, at generalforsamlingen med corona-situationen in mente udsættes til et senere tidspunkt. JFB meddeler udsættelse i såvel Fællesbladet og vores Facebook side. BT udsender udsættelse på e-mail med samme formulering som anvendt i FB og Facebook. JFB giver besked til Malling Kro.

 1. Ændring af vedtægter.

I januar-mødet aftaltes, at der kan kommes med input til ændringer af vedtægterne. Der drøftedes ændringer på to punkter, åbning for medlemskab for virksomheder og mulighed for at antallet af FU-medlemmer kan gøres mere fleksibel ved at der gives mulighed for, at der kan være op til to suppleanter. JFB og HOS formulerer mere konkrete forslag.

 1. Kommuneplan/områdebeskrivelser.

I januar-mødet aftaltes, at der kan kommes med input til det foreliggende foreløbige forslag. Der er imidlertid ikke kommet input. Men forskellige emner skitseredes løst, byfornyelse i Malling Midt, Beder Torv og flere mindre erhvervsvirksomheder i området. JFB opfordrer fortsat til at give input.

 1. Nedlæggelse af ”Grønne ideer Aarhus Syd”

”Grønne ideer Aarhus Syd” er et ældre samarbejde mellem de involverede Fællesråd i området. Samarbejdet har ikke været aktivt længe, hvorfor JFB, der er kasserer i samarbejdet, forslår det nedlagt, og de økonomiske midler fordelt (ca. 5000 kr. til hver). JFB indkalde de øvrige fællesråd med henblik på nedlæggelse. De 5000 kr. til BMA søges øremærket til det grønne område.

 1. Indledende overvejelser om grundlovsfest.

Vi håber at kunne afholde grundlovsfesten i 2021. HOS bekræfter tilsagn fra foredragsholder. PB forventer at Coritma korene kan/vil optræde, selv om alle øvetimer har været aflyst hele vinteren.

 

 1. Økonomi (BT)

BT meddelte, at kasseholdningen pr. mødedato er 194.703,72 kr. Dertil kommer kursværdien (pr. 1. januar 2021 10.065 kr.) af aktierne.

Der er udsendt fakturaer for kontingent 2021 til 102 medlemmer. Pr. mødedato har 32 betalt og to betaler ikke, og er derfor ikke medlemmer i 2021.

Hvis corona-stramningerne løsnes efter 1. marts vil den årlige revision af årsregnskabet søges gennemført.

Under dette punkt drøftedes også en henvendelse fra Malling Bios Venner om donation fra Fællesrådet til Malling Bio. Efter indgående drøftelse var der enighed om, at Fællesrådet/FU ikke kan give donation til Malling Bio. JFB formulerer afslaget og rundsender dette til FU-medlemmer for kommentarer, før det sendes til Malling Bios Venner.

 1.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

MS meddelte, at Grøn Gruppe ikke haft møde(r). MS har haft møde med repræsentanten fra Krydsfelt Norsminde om samarbejde omkring stien fra rundkørslen til Ajstrup Strand. MS har også haft kontakt med en medarbejder fra Aarhus Kommune om sagen. Der forsøges at søe/skaffe midler i ”grønne projekter”. Det var også det, der blev gjort ved etableringen af stien fra Beder til Fløjstrup.

Omkring ridestien fra Vilhelmsborg til Fløjstrup bemærkede MS, at sagen går langsomt, men alle formaliteter nu skulle være på plads, og anlægsarbejdet formentligt kan gå i gang til foråret.

Med hensyn til Moesgård Vildskov har MS tidligere meddelt, at Aarhus Kommune har valgt, at alle aktiviteter incl. gruppearbejderne omkring Moesgård Vildskov er sat på ”hold”, indtil det igen er muligt at mødes fysisk.

 1. Trafik (BN).

BN meddelte af have haft kontakt med en borger i Fløjstrup om en tidligere sag fra efteråret, hvor der havde været besigtigelse af mulighederne for hastighedsdæmpende foranstaltninger i Fløjstrup. Borgeren har lavet et mødenotat, som Aarhus Kommune er enige i. Men der er ikke penge til realisering af nogle tiltag.

Ligeledes har der været kontakt med en borger fra Fulden om lignende emne. BN har opfordret de to kontakter til at fortsætte kontakten/presset på Aarhus Kommune. Og gerne henvise til samarbejdet med Fællesrådet trafikgruppe.

Der var en kort snak om en artikel i Fællesbladet om den nye cykelsti fra Beder til Malling. JFB og BN afklarer detaljer om, hvorledes foto vises.

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at der i den komplicerede proces fortsat er nogle ”bump på vejen”, men at det nu ser ud til, at der kan komme et samarbejde med en anden arkitekt, der kan se muligheder for billigere løsninger.

Der forventes ikke svar på den økonomiske ansøgning til i juni måned.

Kalenderen.

 1. Generalforsamling 11. marts 2021, kl 19.30. Malling Kro. AFLYSES.

Der udsendes Doodler for FU-møderne i marts og april.

 1. Eventuelt.

Der var ikke noget til punktet.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Virtuelt møde


Mødetid:

Onsdag, den 24. marts 2021


Næste møde(r):

Tirsdag, 20. april kl. 19.30: FU-møde. Der udsendes Doodler for FU møder i maj og juni. Se i øvrigt, pkt. 14., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Henny Møller (HM) Helle Nielsen (HN) Bernhard Nørgaard (BN) Hans Oluf Schou (HOS) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Hans Hansen (HH)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   25. marts 2021


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

 1. Generalforsamling - vi afventer blot udviklingen.

Afholdelse af GF afventer udviklingen i corona-situationen.

 1. Grundlovsfest – er det muligt?

Vi ved nu (ultimo marts) ikke, om det vil være muligt at afholde grundlovsfesten, og hvilke restriktioner der vil være til den tid, Det aftaltes, at grundlovsfesten annonceres i Fællesbladet med en bemærkning om, at aflysning kan blive aktuel. Kandidater til året Fællesrådspris drøftedes. Evt. aflysning aftales i april eller maj mødet.

 

 1. Frøpulje (ansøgningsfrist 22. marts), mail fra den 15. feb.

Kommunens udlodning/uddeling af blomsterfrø blev annonceret i Fællesbladet 2/2021 med en meget kort ansøgningsfrist.

Der er indkommet to ansøgninger, der er videregivet til kommunen med bemærkninger om det uhensigtsmæssige med de korte frister, der ikke giver mulighed for at få bredt budskabet ud og få involveret bredt.

 1. Vild Park i Beder (mail via Fællesbladet fra den 15. marts).

En beboer fra Engdalgårdsvej har ønsket at involvere Fællesrådet i en ide om, at det laves ”vilde” områder i kommunale parker (Engdalgårdsparken), bl. a. af hensyn til biavl. Det aftaltes at give ideen videre til Moesgård Biselskab. JFB videresender henvendelsen.

 

 1. Popler på Damgaards Allé, mail fra de 22. feb.

Kommunen har efter beskæring af træer langs Damgårds Alle henvendt sig til Fællesrådet om beskæring af nogle træer i klynger, der tidligere er sponseret af Fællesrådet. FU fandt, at disse træer kan beskæres tilsvarende med den ekspertise kommunen tilbyder. JFB meddeler dette til kommunen.

 

 1. Lokalplan X111, Boligområde ved Starupvej 24, mail fra den 12. feb.

Der er modtaget et meget tidligt materiale om sagen, hvor der endnu ikke er påbegyndt en lokalplansag. Der er ikke kommentarer, og vi foretager os ikke yderligere, før en egentlig lokalplan er på banen.

 1. Daginstitution i Malling Syd – mail fra den 11. marts.

En gruppe fra Malling Syd har henvendt sig for at for Fællesrådet involveret i en sag om placering af en ny børneinstitution i Malling. Der er angiveligt akut mangel på pladser i Malling, både Malling Nord og Malling Syd. En gruppe er i gang i Malling Nord og en ny institution er på vej ved Mallinggårdsvej. HM tager sig af sagen og laver udkast til svar. Heri skal også indgå forslag om, at den allerede eksisterende gruppe og den nye gruppe samarbejder.

 

 1. Oplæg og introduktion til hjemmeopgaver ift. workshop om visioner og værdier for Fællesrådet (HM).

HM gennemgik kort ”hjemmeopgaven”, som FU-medlemmerne skal bearbejde og sende til HM.

 

 1. Kommunikation i lokalområdet – efter Oplandsudvalgsmødet.

JFB; HOS og HM havde deltaget i mødet, der oplevedes som noget, vi ikke kan bruge til noget.

FU drøftede på baggrund af de manglende input fra mødet vores kommunikation til vores område. Brug af direkte henvendelser via e-mail blev nævnt. Her blev også anført den store opgave, der er forbundet hermed omkring løbende vedligeholdelse af adressekartoteker m.m. Også brug af sociale medier måske i kombination med vores hjemmesiden blev nævnt. Her blev anført, at vores hjemmeside trænger til en grundig gennemgang. HM vil til næste møde vurdere lidt nærmere på, hvorledes et samspil kan laves.

 

 1. Henvendelse fra private aktører (ex mindfulnes fra den 3. marts). Det er ikke en opgave for os?

Der var i FU enighed om, at vi som Fællesråd ikke skal promovere private aktører. Afledet af drøftelserne blev foreslået, at der rettes henvendelse til arbejdsgruppen for Fællesrådene omkring kommunens ”brug” af Fællesrådene.

 

 1. Økonomi (BT)

BT meddelte, at kasseholdningen pr. mødedato er 223.662,22 kr. Dertil kommer kursværdien (pr. 1. januar 2021 10.065 kr.) af aktierne.

98 (af 100) af medlemmerne har betalt kontingent. Detaljer om de to manglede aftaltes.

-       Udlodning af midler til projekter.

Der er for 2021 budgetsat et beløb til støtte for relevante aktiviteter/projekter i området. FU drøftede udarbejdet nogle retningslinier for tildeling af sådan støtte. Det aftaltes at HOS, PB og BT til næste møde udarbejder skitse til sådanne retningslinier.

Umiddelbart før mødet er modtaget ansøgning om til skud til etablering af en Discgolf bane ved Egelund. Ifølge PB er BMI orienteret om planerne.

Beslutning om evt. tilskud træffes ikke før næste møde. Vi afventer skitse til retningslinier.

 1.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

Stikort – laves i samarbejde med Mårslet.

MS bekræftede, at det nye stikort laves i samarbejde med Mårslet og kommer til at dække begge områder. Kortet bliver i A3 format med print på begge sider. Beskrivelse af seværdigheder kommer ikke på kortet, men henvises til nettet. Kortet er forsinket på grund af corona.

Også udspillet om Moesgård Vildskov er forsinket på grund af corona, men der har været en til tider hård debat om sagen på de sociale medier.

Grøn Gruppe har ikke haft møder siden sidste FU-møde.

 1. Trafik (BN).

BN meddelte af have haft kontakt med en borger på Ajstrup Strandvej. Her mener man, at der fortsat køres for stærkt på vejen. Også selv der er indført hastighedsbegrænsning for lastvogne på 70 km/t. BN har henvist til politiet for at få lavet en hastighedsmåling.

BN har også haft kontakt med borger på Nyvej. Her ønsker man yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger. BN har opfordret vedkommende til at få talt med de øvrige beboere på vejen. I øvrigt bliver Aarhus Vand snart færdig med kloakeringsarbejdet, som giver anledning til den omkørsel, som angiveligt giver generne.

BN nævnte også at have haft kontakt med Aarhus kommune om de problemer, der kan komme i Beder ved at den nordfra kommende trafik skal krydse Beder landevej for at komme på den nye cykelsti. Man erkender problemet og arbejder på at finde løsninger.

FU har fået en henvendelse fra Krydsfelt Norsminde om støtte til stien langs Ajstrup Strandvej. Fællesrådet støtter op om etablering af stien. MS arbejder videre med en ide om, at stien kunne få samme realiseringsforløb som stien fra Beder til Fløjstrup.

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at der fortsat afventes svar omkring den økonomiske ansøgning (juni). Der drøftes fortsat projektændringer, ligesom det forventes, at projektet skal beskæres for at få økonomien til at holde. Der er mange spillere og ideer, men projektet et nået langt.

Kalenderen.

 1. Lørdag, den 17. april. Affaldsindsamling.
 2. April FU-møde sandsynligvis 20. april..
 3. Maj FU-møde. Doodle udsendes.
 4. 5. juni kl. 14.00, grundlovsfest; bliver måske aflyst.
 5. Juni FU-møde. Doodle udsendes.
 1. Eventuelt.

Beder øjenbæ; den gamle børnehave på Byvej.

På baggrund af flere henvendelser aftaltes, at JFB kontakter ejendomsansvarlige i Aarhus Kommunes Børn og Unge afdeling.

Helle meddelte, at hun udtræder af FU. JFB udtrykte en foreløbig stor tak for indsatsen.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Hos JFB, Kirkebakken 23.


Mødetid:

Tirsdag, den 20. april 2021


Næste møde(r):

Der er udsendt Doodler for FU møder i maj og juni. Datoer udmeldes. Se i øvrigt, pkt. 14., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Helle Nielsen (HN) Bernhard Nørgaard (BN) Hans Oluf Schou (HOS) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Hans Hansen (HH) Henny Møller (HM)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   21.april 2021


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

 1. Generalforsamling.

Med baggrund i usikkerhederne omkring corona-situationen aftaltes at udsætte generalforsamlingen til efteråret, og afholde den sammen med halvårsmødet.

 1. Revision af vedtægter.

Det er fortsat hensigten, at vedtægterne revideres, således at det gives mulighed for at erhvervsvirksomheder kan blive medlem af Fællesrådet. Ligeledes skal det gøres muligt at der kan vælges suppleanter til FU.

 1. Grundlovsfest (se annoncering til Fællesbladet).

Det ser p.t. ud til, at vi kan afholde grundlovsfesten med op til 100 deltagere udendørs.

Lisa Kock Nielsen kontaktes med henblik på underholdning (JFB).

HOS bekræfter over for foredragsholder.

Kandidat til året Fællesrådspris aftaltes.

 

 1. Kommunens temaplan – ny by vest for Malling (se artikel til Fællesbladet og kopi af planen fra Lokalavisen).

Planen indeholder ”genoplivning af” tidligere planer for byudvikling vest for Malling. Ifølge JFB kommer der en artikel i Lokalavisen om sagen.

Vi skal fastholde tidligere udsagn om, at denne byudvikling er en ny by ikke en udbygning af Malling. Gerne med et selvstændigt navn, der kan blive indarbejdet og fremover naturligt være navnet for den nye by. Der skal ”råbes” op, når planen kommer i høring.

 

 1. Lokalsamfundsbeskrivelse.

Der er ikke skrevet yderligere på lokalsamfundsbeskrivelsen. Der er fortsat enighed om, at beskrivelsen er vigtig, og at der i den også skal være afsnit om den nye by vest for Malling.

 

 1. ”Hjemmeopgave” – Fællesrådets profil (HM).

På grund af Hams fravær udsattes behandling af dette punkt til næste møde. JFB rundsender word-version af spørgeskema.

 1. Daginstitutioner i Malling (HM evt. læserbrev fra JP).

På grund af HMs fravær udsattes behandling af dette punkt til næste møde. Omkring læserbrevet bemærkedes, at initiativet var godt, men at det kunne medvirke til ”støj” og irritation og derved fjerne fokus fra selve sagen.

 1. Økonomi (BT)

BT meddelte, at kasseholdningen pr. mødedato er 223.340,24 kr. Dertil kommer kursværdien (pr. 1. januar 2021 10.065 kr.) af aktierne.

Der udestår kun betaling af kontingent fra et medlem.

-       Udlodning af midler til projekter.

HOS, PB og BT havde til mødet udarbejdet og udsendt forslag til ”Retningslinjer for Fællesrådets tildeling af støtte til relevante aktiviteter og projekter”. Udkastet blev kommenteret, og der blev foreslået et par tilføjelser. BT færdiggør papiret, og dokumentet lægges på hjemmesiden.

Tidligere modtaget henvendelse om støtte til disc-golf ved Egelund behandles ved næste møde.

-       Negative renter af indestående i Nordea.

Med den kontoform Fællesrådet har, vil der påløbe negative renter af vort indestående. Hvis vi vil undgå negative renter kan vi skifte til en anden kontoform. Men denne vil have større gebyrer, der vil overstige summen af de nuværende gebyrer og de negative renter. Derfor beholder vi den nuværende konto/kontoform.

-       Oplysninger til Nordea.

I forbindelse med en periodisk indhentning af kundeoplysninger skal vi til Nordea indgive oplysninger om alle FU-medlemmer (ikke blot som hidtil for formand og kasserer). Oplysningerne omfatter bl.a. fulde navn og cpr-nr.

 1.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

Omkring Grøn Gruppe mere generelt nævnte MS, at der ikke har været møde i gruppen. MS nævnte også, at der i samarbejde med Mårslet Fællesråd var reetableret et stiforløb fra Oddervej til Moesgård (omtales i det kommende nummer af Fællesbladet). Den renoverede bålhytte er klar til opsætning i Bymoseskoven. Men desværre har den gruppe, der skulle have opsat hytten desværre meldt fra. Det aftaltes at forsøge at annoncere efter frivillige, der vil give en hånd med med opsætningen.

-       Vilde blomster ved vandværket i Beder.

Der er kommet en henvendelse om, om der kan etableres områder med vilde blomster ved det nye vandværk i Beder.

MS tage sagen til behandling i Grøn Gruppe.

-       Hundeskov i Bymoseskoven.

Grøn Gruppe/Fællesrådet har ved et tilfælde fået at vide, at kommunen er ved at etablere en hundeskov i Bymoseskoven. Der er tilfredshed med, at en hundeskov etableres, men utilfredshed med processen, idet vi overhovedet ikke har været spurgt eller på anden måde involveret.

Idet der den seneste tid også har været lignende tilfælde, hvor vi er blevet ”kørt” over, vil vi (JFB) bede arbejdsgruppen for Fællesrådene tage sig af sagen.

 1. Trafik (BN).

BN meddelte, at der nu er færdiggjort endnu et stykke af Bredgade, og at det videre forløb afventer Aarhus Vands videre arbejde med kloakeringsprojektet.

Omkring projektet med stien ved banen er lokalplanen endnu en gang udsat. Der sker hele tiden udsættelser.

-       Cykelstien langs Ajstrup Strandvej

Det er dejligt at nogle personer fra Krydsfelt Norsminde er meget aktive omkring stien. Bl.a.er igangsat en underskriftindsamling via nettet.

MS har opfordret formanden fra Krydsfelt Norsminde til at kontakte Aarhus Kommune med henblik på at får stien etableret på samme måde som stien fra Beder til Fløjstrup.

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at der fortsat afventes svar omkring den økonomiske ansøgning (juni).

Kalenderen.

 1. Torsdag 22. april kl. 16.00  - 17.30. Møde med oplandsudvalget på nettet. HOS deltager
 2. Maj FU-møde sandsynligvis 18. eller 20.
 3. Lørdag 5. juni kl. 14.00, grundlovsfest.
 4. Juni FU-møde sandsynligvis 16. eller 17
 5. Torsdag 14. oktober, kl. 17 – ca. 21.30, Fællesrådsseminar på Aarhus Rådhus.
 1. Eventuelt.

JFB nævnte, at der lørdag, den 16. april havde været Holde Rent Dag, og at der havde været god deltagelse i både Beder og Malling. Dog med flest deltagere i Beder.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Hos BT, Stenrosevej 59.


Mødetid:

Tirsdag, den 18. maj 2021


Næste møde(r):

Der udsendes Doodle for FU mødet i august (med spisning). Se i øvrigt, pkt. 16., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Henny Møller (HM) Bernhard Nørgaard (BN) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Afbud:

Hans Oluf Schou (HOS)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   19. maj 2021


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

Grundlovsfest.

 1. Endelig beslutning om afholdelse.

Med de seneste lempelser i corona-restriktionerne besluttedes at afholde mødet som planlagt (er allerede annonceret i Fællesbladet). Der skal holdes kontrol med antallet af gæster, ligesom der skal afkræves corona-pas af de deltagende. FU bærer gule veste.

Mødet annonceres på hjemmesiden, Facebook og Bazaren. Her gøres opmærksom på corona-paskravet.

 1. Praktiske opgaver

Listen med praktiske opgaver blev gennemgået og tilpasset. JFB har endelig version. Fra listen kan nævnes:

-       BT orienterer prismodtager om deltagelse.

-       HM sørger for blomsterbuketter.

-       BT undersøger mulighed for lokal keramikgave til prismodtager.

 1. Generalforsamling – afholdelse i sept/okt.

Det aftaltes, at generalforsamlingen først afholdes efter halvårsmødet, der tænkes afviklet i september med deltagelse af lokale politikere (efter samme skabelon som for fire år siden). Lejligheden skal benyttes til presse på for cyklestien til Ajstrup (sammen med Krydsfelt Norsminde) samt den stadig manglende sti i Malling. Der kan også blive tale om arrangement af en cykeltur som for fire år siden.

Generalforsamlingen afholdes i løbet af oktober måned.

 1. Oplandsudvalget (Hans Olufs referat fra 27. april) og høring: https://deltag.aarhus.dk/hoering/oplandsudvalgets-anbefalinger, frist 1. juni)

FUs opfattelse af oplandsudvalget er, at det er noget abstrakt størrelse, hvor det er svært at se rapportens anvisninger udmøntet i praksis. Der er frygt for at udvalget alene kommer til at tjene som kommunens fremtidige forklaring/undskyldning på ”at have gjort noget” for at involvere fællesrådene o.a.

Dette skal med i høringssvar som JFB laver skitse til. Endvidere skal nævnes, at vi finder, at kommunen ofte agerer, uden at vi ved noget, og orientering til os bliver meget tilfældig.

 1. Ensomhedsforebyggelse (fra møde d. 10. maj).

Ingen fra FU har deltaget. Ikke yderligere interesse for deltagelse.

 1. Byudvikling langs banen i Malling (Kornbyen+Ansgar) jf. møde 17.maj og præsentation 18. maj - høring: https://deltag.aarhus.dk/hoering/debatoplaeg-dampmoellevej-og-malling-foderstof-i-malling frist 26. maj.

Nogle af FUs medlemmer havde deltaget i møde 17. maj samt præsentation den 18. maj. Fra diskussionen nævnes:

-       Området skifter fra erhverv til bolig.

-       Der skal være velfungerende offentlig transport.

-       Infrastruktur i form af børneinstitutioner, skoler o.a. skal med.

JFB laver forslag til svardokument (Google doc).

 1. Høring om grundvandsbeskyttelse https://deltag.aarhus.dk/hoering/offentlig-hoering-af-forslag-til-indsatsplan-storaarhus frist 4. juni.

Dokument udarbejdes.

 

 1. Kommunens temaplan – ny by vest for Malling.

Planen er endnu ikke kommet i høring. I høringssvar skal plæderes for at der er tale om en ny by med egen funktioner Der skal også slås et slag for at der allerede gives et navn. Tander blev nævnt.

 1. Børneinstitutioner i Malling.

HM har kontakt med både ”den nye” og ”den gamle”, der arbejder for etablering af nye institutioner i Malling (og ikke mindst i Malling Syd). Det ser ud til, at de to grupper nu er interesserede i samarbejde. HM vil medvirke koordinerende.

 

 1. Lokalsamfundsbeskrivelse.

Der er ikke skrevet yderligere på lokalsamfundsbeskrivelsen.

 

 1. ”Hjemmeopgave” – Fællesrådets profil (HM).

Endnu har ikke alle svaret. Alle opfordres til at udfylde skemaerne.

 1. Opfølgning på præsentation af Fællesrådet på FB.

Som led i præsentationen skal der tages nye fotos af FUs medlemmer. Det aftaltes at dette sker ved juni-mødet.

 1. Økonomi (BT)

BT meddelte, at kasseholdningen pr. mødedato er 233.632,42 kr. Dertil kommer kursværdien (pr. 1. januar 2021 10.065 kr.) af aktierne. Der er modtaget første rate af tilskuddet fra AAK. Der er udgået et medlem.

 1. Ansøgning om tilskud til disc golf.

Der er tidligere modtaget ansøgning om tilskud (24. marts 2021). FU finder, at ansøgningen opfylder de krav, som FU har opstillet, men FU vil dog ikke tildele et beløb til en ansøger, før muligheden for søge FR om tilskud er annonceret i Fællesbladet (august nr.) samt på FB. Indtil videre arbejder vi ikke med fast ansøgningsfrist, men vil løbende modtage ansøgninger. Der kan dog blive tale om, at FU internt arbejder med sagsbehandling af ansøgninger en gang i kvartalet.

Under dette punkt nævntes, at de to donationer, der tidligere er givet til EBC (udsmykning og fugletårn) muligvis ikke bliver aktuelle. EBC giver endeligt besked

 1. Optagelse af FØJS som medlem (mail fra 12. maj).

Der var enighed om at optage FØJS som medlem. BT meddeler dette til FØJS.

 1.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

MS meddelte, at der ikke var nyt fra Grøn Gruppe.

Trafik (BN).

 1. Cykelstien langs Ajstrup Strandvej

Der arbejdes meget aktivt med sagen i Krydsfelt Norsminde (se også pkt. 2 ovenfor).

 1. Vilhelmsborgvænget/Agernvej (mail fra 10. maj).

Sagen er videresendt til AAK.                                                                        

Der er umiddelbart før mødet via hjemmesiden modtaget en besked fra en beboer i Veilgårdsparken om trafikstøj. JFB svarer.

Der er modtaget forslag fra AAK Mobilitet om et møde. JFB, BN og PB deltager. JFB svarer AAK.

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at der den 17. maj blev afholdt GF i EBC. Der afventes fortsat svar omkring den økonomiske ansøgning (juni).

Kalenderen.

 1. Lørdag 5. juni kl. 14.00, grundlovsfest.
 2. Onsdag 16. juni kl. 19.30, FU, Malling Plejehjem?
 3. FU august – med spisning, Hvor? Der udsendes Doddle.
 4. Torsdag 14. oktober, kl. 17 – ca. 21.30, Fællesrådsseminar på Aarhus Rådhus.
 1. Eventuelt.

JFB nævnte, at have givet tilsagn om at deltage i møde med arkitekt (privat arrangement) om byudviklingen i Malling.

Beder-Malling-Ajstrup FællesrådReferatAng.:

Forretningsudvalgsmøde


Mødested:

Vort mødelokale, Malling Plejehjem.


Mødetid:

Onsdag, den 16. juni 2021


Næste møde(r):

FU-møde onsdag den 11. alternativt den 18. august (med spisning). Se i øvrigt, pkt. 7., ”Kalenderen”.


Deltagere:

Jørgen Friis Bak (JFB) Per Bach (PB) Hans Hansen (HH) Bernhard Nørgaard (BN) Hans Oluf Schou (HOS) Morten Sejersen (MS) Børge Terkelsen (BT)


Fraværende:

Henny Møller (HM)


Referent:   Dato:

Børge Terkelsen   18. juni 2021


Dagsorden/      Velkomst ved formanden

referat:            

 1. Grundlovsfest, evaluering.

Der var enighed om, at grundlovsmødet havde været godt. PB foranlediger vin som tak for lån af talerstol.

 1. Generalforsamling.

Der aftaltes at GF afholdes den 12. alternativt den 7. oktober. HOS spørger kroen om hvilken dato, der passer bedst.

Der arbejdes videre med vedtægtsændringerne. Drøftes ved næste møde.

 1. Byudvikling Malling; Kornbyen; ny by vest for Malling.

Der var drøftelse af muligheder for at holde et borgermøde om temaet. Der var tvivl om det ville være muligt at holde et sådant møde i august/september, og især om det vil være muligt med et så kort varsel at få de rette politikere/embedsmænd til at deltage. Især drøftedes også formål og indhold af et sådant møde.

Det konkluderedes, at vi ikke – med de nuværende ressourcer og tidsrammer - kan få sammensat et program og ej heller få deltagelse af de rette personer.

Mødet planlægges derfor afholdt i januar 2022. Indholdet/programmet af mødet drøftes i separat FU-møde.

 1. Økonomi (BT)

BT meddelte, at kasseholdningen pr. mødedato er 230.482,82 kr. Dertil kommer kursværdien (pr. 1. januar 2021 10.065 kr.) af aktierne.

De udarbejdede retningslinjer for tildeling af støtte vises i det kommende nummer af Fællesbladet. HOS har et par redaktionelle rettelser.

 1.                                                                                                     Grøn Gruppe (MS)

MS meddelte, at:

 • Arbejdet med ridestien fra Vilhelmsborg til Fløjstrup nu påbegyndes.
 • Der er en del debat bl.a. på Facebook om Moesgård Vildskov. Men der er ikke nyt fra Aarhus Kommune.
 • Der er heller ikke officielt nyt om hundeskoven i Bymoseskoven.

Trafik (BN).

 1. Forberedelse til trafikmøde med AK den 17. juni.

JFB omdelte liste med forslag til mødepunkter. Listen blev gennemgået og indeholder herefter følgende punkter:

-       Beder-Bering vejen

-       Bredgade – den centrale del (herunder også Malling Kirkevej og busstop ved kirken)

-       Bredgade – den sydlige del (herunder udkørsel ved Netto)

-       Cykelsti under jernbanen i Malling

-       Cykelsti langs Ajstrup Strandvej (trafikmåling)

-       Norsminde – parkering

-       Agernvej

-       Nymarksvej

 1. Ajstrup Strandvej/Norsminde.

Et møde om disse forhold i Ajstrup Forsamlingshus varetages af Krydsfelt Norsminde.

 1. Egelund BorgerCenter (PB)

PB oplyste, at Aarhus Kommune nu har bevilget 4,1 mio. kr. (plus moms) til EBC. Der vil antageligt blive tale om lånefinansiering af restbeløbet.

Udbygningen vil komme til at ske i etaper.

Tidsplanen foreligger endnu ikke.

Kalenderen.

 1. FU onsdag den 11. alternativt 18. august. Endelig tilbagemelding fra HOS.
 2. Generalforsamling 12. alternativt 7. oktober på Malling Kro. Endelig tilbagemelding fra HOS.
 3. Torsdag 14. oktober, kl. 17 – ca. 21.30, Fællesrådsseminar på Aarhus Rådhus.
 1. Eventuelt.

Ikke noget til punktet.

Nyeste kommentarer