Halvårsmøde 2019

Referat af halvårsmøde i Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup torsdag den 2. oktober 2019 kl. 19.30 i Beder Sognegård

Dagsorden:

I Fællesbladet nr. 5 fra september 2019 stod om Fællesrådets halvårsmøde:

Kom og hør nyt om vort lokalområde og deltag i debatten om de forskellige emner:

Fremtiden for Malling Plejehjem

Veje og Trafik

____________________________________________________________

Ekstraordinær generalforsamling (Se separat referat fra generalforsamling)

Ved den ordinære generalforsamling i marts måned lykkedes det ikke at besætte en ledig plads i forretningsudvalgt.  Derfor afholdes der en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Fællesrådets halvårsmøde med henblik på at besætte denne.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af et medlem af forretningsudvalget
  4. Eventuelt

Deltagere:

48 personer (inkl. 7 medlemmer af Forretningsudvalget) deltog i mødet.

Formanden for Fællesrådet Jørgen F. Bak bød velkommen til mødet og introducerede aftenens program. Her blev gjort opmærksom på, at det første punkt på programmet er udvidet til at hedde ”Malling Plejehjem, Egelund Borgercenter og Beder-Malling Bibliotek”. Baggrunden for ændringen er forlydender om, at Aarhus Kommune planlægger at flytte biblioteket til Beder Skole.

Malling Plejehjem, Egelund Borgercenter og Beder-Malling Bibliotek

Formanden indledte punktet med at gennemgå de nedenfor viste plancher:

Malling Plejehjem

Historisk tilbageblik

”De gamles hjem” tages i brug 29.10 1935

1992 Malling Plejehjem lægges under Eskegården

1995 bygges to nye huse A og C med 10 lejligheder i hver

2011 borgermøde, hvor kommunen orienterer om afviklingsplaner

2013 beslutning om at plejeboligerne skal bygges om til ældreboliger

2015 de sidste beboere flytter 17.11

2016 boliger til flygtninge

”Malling aktivitetshus”

Bridge

Pilates

Yoga

Skak

Korsang

Syhold

Strikkeklub

Billard

Malere

Fællesrådet

Fællesbladet

Fælles Fritid

Lions Club

Boligforening

Økologisk Forening

Biavlerforening

Opgørelse af ugentligt brugerantal (2018)

Formiddag 112

Eftermiddag 160

Aften 69

Hele dagen 30

I alt 371

Derudover omkring 850 til forskellige møder i løbet af året

Malling plejehjem – fremtiden

September 2019 udlejning af 10 sydlige boliger til polske håndværkere

Januar 2020 udlejning af 10 nordlige boliger til polske håndværkere

2022 Ombygning/nybygning til 38 plejeboliger, heraf 20 renoverede og 18 nye

? Malling Plejehjem genåbner

Fortsat brug af hovedhuset som ”aktivitetshus” – kommunen etablerer en gruppe for frivillig-faciliteter ved nyt plejehjem

Egelund Borgercenter

2009 BMI2012+: 'Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund'

2012 Aarhus Kommune vil udvikle medborgercentre – der afsættes 3 mio. som projektpenge til medborgercenter i Egelund

2014 Foreningen Egelund BorgerCenter stiftes

Projektpenge konverteres til byggeformål

2019 Projektpenge overvejes anvendt til flytning af Beder-Malling Bibliotek

Beder-Malling Bibliotek

1991 Malling bibliotek nedlægges

Planer om nyt bibliotek i Egelund. Pengene bevilges men bruges i stedet til renovering af tag på Hovedbiblioteket

2004 Bogbussen i Malling fjernes

2012 Egelund BorgerCenter: genoplivning af idé om flytning af bibliotek

2019 Forslag om flytning til Beder Skole

Der udspandt sig efter formandens gennemgang en livlig diskussion med mange udsagn til den samlede problemstilling, som overskriften er udtryk for.

Der søges herunder refereret, således at de forskellige udsagn rubriceres til de respektive dele af den samlede problemstilling:

Malling Plejehjem

Den officielle melding er, at hovedbygningen fortsat kan anvendes af de mange brugere frem til 2022.

Der blev nævnte rygter om, at også hovedhuset (eller dele heraf) også skal udlejes. Ref.bem.: Efter mødet er efter forespørgsel til Aarhus Kommune oplyst, at hovedhuset ikke udlejes og fortsat kan bruges som nu frem til slutningen af 2021.

De kommende nye 38 plejeboliger har tidligere været nævnt opført, der hvor Svendgården i dag er alternativt syd for kirken eller ved Egelund.

Egelund borgercenter

Med forlydender om at biblioteket skal flyttes til Beder skole er ECB tanken udfordret. Dette har givet anledning til kontakt til de to byrådsmedlemmer, der er valgt i området.

Forundring over, at ikke mange flere – også tidligere – har støtte op omkring tanken om EBC.

Dannelsen af EBC er en ide, der opstod for mange år siden.

EBC gruppen er nedsat på opfordring fra kommunen, der på det tidspunkt gerne så dannet en række borgercentre omkring byen.

Per Bach oplyste om, at der i uge 41 i Superbrugsen i Beder afholdes et arrangement ”Danmark taler sammen”. Her vil EBC være med og udbrede kendskabet til ideen.

Beder-Malling Bibliotek

Der er forlydender om, at biblioteket skal flyttes til Beder Skole.

Det kan måske hænge sammen med det for tiden faldende børnetal i Beder, og at der således er plads på Beder Skole.

Hvad er prognoserne for Beder Skole? Der bør tages kontakt med skolelederen på Beder Skole.

Det må antages, at børnetallet i Beder vil være stigende.

Kan biblioteket flytte til den gamle Fakta-bygning. Er angiveligt købt af Superbrugsen.

Klubben i Beder flyttes til Beder Skole

Det er besluttet at klubben i Beder Flyttes til Beder Skole.

Marie Danø gav en redegørelse for de aktiviteter, der er iværksat for at bevare klubben i den nuværende form. Der er bl.a. planlagt orienteringsmøder

Flytningen vil være et tab for især de berørte, men også for hele området.

Generelle kommentarer

Det samlede problemkompleks repræsenterer lokale værdier for vores område.

Cafe Klubånd er en samlende aktivitet i området.

Der har tidligere været – nu nedtonede – planer om en ny by vest for Beder.

Beslutning om det videre forløb:

Formanden konkluderede på den livlige debat ved at foreslå, at der indkaldes til et borgermøde, hvor hele problemkomplekset kan debatteres. Der skal tages kontakt med rådmand/lokale politikere/kulturudvalg og om muligt får disse til at deltage. Forsamlingen tilsluttede sig dette, og Fællesrådet Forretningsvalg har initiativet.

Veje og trafik

Her gennemgik Bernhard Nørgaard via kort for Beder-Bering vejen indføring til Beder Landevej samt for nogle andre aktuelle ting.. Det blev i gennemgangen bl.a. nævnt, at

Der i forbindelse med Beder-Bering vejen planlægges lavet en cykelsti fra Beder til Malling.Kommunens oplæg var fra Byagervej til Veilgaardsparken, Vi har bedt om at få den frem til hvor fortovet i østsiden af Bredgade begynder, lidt længere end til Sofienlystvej.

Der i 2020 (efter kloakeringsprojektet) vil blive planlagt en ændring/forskønnelse af Bredgade.

Vi som Fællesråd ikke skal komme til kommunen med lange lister, men i højere grad fokusere på en eller to projekter, som vi så arbejder for at få realiseret.

På et spørgsmål fra forsamlingen om færdiggørelse af cykelstien ved Starupvej svaredes, at man her afventer færdiggørelse af en lokalplan (lovet foråret 2020).

På et spørgsmål fra forsamlingen om cykelsti fra rundkørslen til Ajstrup svaredes, at denne nok ligger langt ude, men at man her pusler med tanken om at lave evaluering af resultater for allerede etablerede projekter.

Der blev fra forsamlingen anført, at den nye cykelsti fra Beder til Fløjstrup ender ”farligt” i Fløjstrup (ved Ballevej)

Formanden afsluttede mødet med tak for i aften.

Nyeste kommentarer