Trafikgruppen Beder-Malling-Ajstrup

Trafikgruppens formål

Trafikgruppen har til formål at gennemgå steder i Beder-Malling-Ajstrup-området, hvor de trafikale forhold ikke er optimale. Vi vil i gruppen forsøge at samle og kvalificere forslag til ændringer og prioriteter for Fællesrådet. 

Gruppen mødes fast fire gange om året - og efter behov. De faste møder ligger på den anden eller tredje mandag i månederne februar, maj, august og november kl. 19.30. Gruppen mødes i Foreningernes Hus i Malling, Gammel Østergårdsvej 20, 8340 Malling.

Planlagte møder i 2023:

13. februar

15. maj

21. august - AFLYST

13. november

Dagsorden lægges ud ca. 14 dage før mødet.

Referater fra tidligere møder - se nederst på denne side.


Dagsorden for mødet 15. maj 2023

Tema for mødet bliver opsamling på spørgeskemaets og borgermødets resultater. Vi kommer til at drøfte den prioritering lokalområdet har sat og hvordan vi skal (eller ikke skal?) arbejde videre med de prioriteringer Teknik og Miljø eller Politiet efterfølgende har afvist.

Dagsorden:
1. Orientering om resultater fra spørgeskemaundersøgelse, borgermødet og mødet med Teknik og Miljø, herunder de udfærdigede prioriteringslister i henholdsvis Fællesrådet og i Kommunen.
2. Drøftelse af prioriteringslisten, med fokus på projekter afvist af kommunen eller politiet. Hvilke fortsætter vi med at kæmpe for og hvordan, hvilke lader vi ligge for nu og hvilke skal droppes helt?
3. Åben dialog omkring, hvordan Trafikgruppen kan arbejde videre med Borgermødets input på en konstruktiv måde.
4. Eventuelt


Daniel Pedersson

danielrspedersson@gmail.com
________________________________________________________________________________

Spørgeskemaundersøgelse

Som annonceret i Fællesbladet og på Generalforsamlingen, så udførerTrafikgruppen lige nu en spørgeskemaundersøgelse. Vi har behov for at høre jeres mening omkring, hvilke projekter i synes er vigtigst at prioritere i lokalområdet.

Gå ind på linket og udfyld skemaet senest den 15. april, så vil din holdning være med til at sætte retningen de kommende år! Link til spørgeskema: https://forms.gle/13XkzRUvX9REh6km6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mødereferat Trafikgruppen, 13. februar 2023 kl. 19.30-21.00


Tilstede er: Daniel Pedersson (DP) fra Fællesrådet samt Krydsfelt Norsminde, Trafikgruppen Mariendal Havbakker og to lokale borgere.

1.Tema: Prioritering af anlægsønsker til vej- og stinet
a)Gennemgang af kommunens anlægsprojekter 2023-26
DP fremlagde de projekter Teknik og Miljø har foreslået midler til. Der er tale om færdiggørelsen af cykelstien på Bredgade og fortov til Vilhelmsborg- vænget. Derudover er Elmosevej ved at blive omdannet til 2-1 vej i byzonen.

b) Drøftelse og prioritering af projektønsker modtaget af Fællesrådet
Fællesrådet har gennem det seneste år modtaget flere forslag til anlægs- projekter i lokalområdet. For at kunne målrette Fællesrådets arbejdsindsats er det nødvendigt at prioritere projekterne fra høj til lav.
⦁Oprindeligt var målet at lave et udkast til prioriteringsliste i trafikgruppen og efterfølgende præsentere den i Fællesbladet. På grund af det lave deltager- antal gav dette ikke mening og en anden løsning vil blive brugt i stedet for.
⦁Gruppen foreslog, at der opdeles i Beder, Malling og oplandsområder, når der skal prioriteres, så fokus ikke kun ender på ét sted i lokalområdet.

c)Brainstorm om kommunikation
Trafikgruppen mangler reach og har ikke nok deltagere til at opfylde opgaven som arbejdsgruppe for Fællesrådet. Der er derfor behov for at nytænke, hvor og hvordan der kommunikeres med lokalsamfundet.
⦁Hjemmesiden er ineffektiv og skal opdateres. Være muligt at finde kort og data relevant for lokalområdet, links til kommunens relevante hjemmesider samt direkte forbindelse mellem SoMe og hjemmesiden
⦁Trafikgruppen bør have sin egen Facebookgruppe, hvor der deles nyheder og informationer på trafikområdet. Det kan eksempelvis være trafikgruppens møder, referater, links til høringer, nyheder om anlægsopgaver og andre projekter i Fællesrådets område. DP kan stå for at oprette siden og lægge ting op, men andre frivillige vil skulle hjælpe med yderligere opslag og moderator.
⦁Andre SoMe kanaler vil hjælpe med at nå ud til flere borgere, især de unge. Kan eksempelvis være Instagram, Twitter eller TikTok. DP bemærker, at det vil kræve eksterne frivillige, som ønsker at løfte den opgave og koordinere det med Trafikgruppen. Der vil blive open call for frivillige hjælpere i fællesbladet senere på året.
⦁Flere skal gøres opmærksomme på arbejdsgruppen og de opgaver de kan være med til at påvirke gennem den. Der har været blandet succes med opslag på Facebook, men dette skal fortsætte og styrkes ved ovenstående. Derudover kan det være en god ide, hvis borgere kan tilmeldes sig en mailliste og få direkte besked om møder, for at øge deltagerantallet.
⦁Ved at øge kommunikationen kan der også præsenteres flere resultater. Kan man få nogle succeshistorier og mærke, at det gør en forskel at deltage i gruppen, så vil flere muligvis finde det interessant at være med.

2.Orientering om nationalt hastighedsforsøg og status på cykelstierne til Ajstrup Strand og Beder-Malling
⦁Nyt nationalt forsøg med 40 km/t strækninger er igangsat og inkluderer Byagervej. Næste fase med flere zoner og ruter drøftes til efteråret og vil blive behandlet på gruppemøde inden.
⦁På Teknisk Udvalgs møde den 31. oktober 2022, blev prioritering af midler til cykelstiprojekter drøftet og afsluttet. Konklusionen fra mødet er dog ikke gjort offentlig endnu. Punktet blev derfor udskudt til næste møde i trafikgruppen.

3.Input på andre sager fra arbejdsgruppens deltagere
⦁Ingen

4.Eventuelt
⦁Borgermødet blev vendt af deltagerne, som mente det ikke var optimalt i sin afholdelse. Prospektet med 2050 er alt for langt frem, burde have været op til 10 år, ikke 30 år frem. Føltes rigtig meget som et borgermøde fra kommunen, med fokus på Stadsarkitektens interesser. Der var en oplevelse af at blive kurateret, hvor playmakerne sørgede for borgerne talte om de ting man gerne ville have og afholdt sig fra emner man ikke ønskede taget op. Møderne kunne fremad også have et digitalt element, for at engagere flere borgere og så skal det meldes ud tidligere og ikke placeres midt i “ulvetimen”. DP tager input med videre til Fællesrådet
⦁En deltager ønskede at vide, om gruppens møder er orienterende eller om der forventes et arbejde fra deltagerne. DP oplyste, at der er tale om arbejds- grupper, dels for at hjælpe med at styrke Fællesrådets arbejde og klæde på til drøftelser med kommunen, dels til at dele arbejdsbyrden på lokale projekter og dels til at bringe lokale emner op og få dem belyst og gennemarbejdet. Der er ikke tale om orienteringsmøder, men forventes en indsats fra alle deltagere.


Daniel Pedersson

danielrspedersson@gmail.com


Referater fra tidligere møder kan downloades her::

Mødereferat Trafikgruppen 13. februar 2023

Mødereferat Trafikgruppen 9. maj 2022

Mødereferat Trafikgruppen 15. august 2022

Mødereferat Trafikgruppen 21. november 2022

Bent Olsen 17.11.2022 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

Nyeste kommentarer

17.11 | 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

17.11 | 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

15.06 | 15:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

10.06 | 21:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?